vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4598/SL/11

Langettava

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör rättelse av fel och skydd av namn. Tidningen gjorde ett stort fel men rättade det genast följande dag på ett exceptionellt synligt sätt i papperstidningen. Den felaktiga nyheten publicerades också i nättidningen. Redaktionen tog bort nyheten men rättade inte felet i enlighet med Journalistreglerna.

Klagan 3.5.2011

Klagan gäller en nyhet som publicerats i Nya Åland 27.4.2011 och den artikel som korrigerade felen i nyheten och som publicerades 28.4.2011. De klagande dömdes vid Ålands tingsrätt 17.2.2011 för jaktbrott men åtalet om djurskyddsbrott förkastades. Åklagaren anförde besvär om förkastandet hos Åbo hovrätt. Hovrätten meddelade i april att tingsrättens beslut inte ändras och de klagande befriades alltså från åtalet om djurskyddsförseelse. Trots detta påstods i en artikel i Nya Åland att de klagande hade dömts för djurskyddsförseelse. De klagande kontaktade redaktionen som följande dag publicerade en artikel med rättelse.

Enligt de klagande nämns de inte vid namn i Nya Åland men på en så liten ort som Åland är det svårt att förbli anonym och väldigt många vet vem som avses i artikeln.

Nya Ålands svar 3.6.2011

Chefredaktör Jonas Bladh svarar att redaktören inte hade tillgång till Ålands tingsrätts beslut när hon skrev nyheten om Åbo hovrätts beslut. Nyheten grundade sig på hovrättens beslut och på en gammal artikel om tingsrättens beslut som fanns i arkivet. Av denna orsak missförstod redaktören innehållet i den slutgiltiga domen från hovrätten, vilken förblev i kraft. När de klagande följande dag påpekade felet togs nyheten omedelbart bort från webbplatsen och felet rättades i papperstidningen så snart som möjligt, dvs. följande dag. Enligt chefredaktören bad redaktören om ursäkt per telefon och felet beklagades också i samband med rättelsen.

Enligt Bladh nämns de klagande inte vid namn i artikeln. Tidningen berättade inte heller i vilken av Ålands 16 kommuner de klagande bor. Allmänhetens rätt till information kan inte begränsas endast på den grunden att det på en liten ort som Åland är svårt att förbli anonym om man refererar en rättsdom. De klagande dömdes trots allt både i tings- och hovrätten. De hade i strid med landskapets lagar skjutit tio sjöfåglar, bland vilka även fanns en fridlyst art, trots att de endast hade tillstånd till fyra fåglar. Det var också väsentligt att berätta att den ena av skyttarna var tidigare lagtingsledamot – medlem av det Åländska lagstiftande parlamentet.

Avgörande

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål på mediets redaktionella nätsidor och därtill i den som felet ursprungligen funnits i (JR 20). Namn, bilder eller annat material som identifierar en person som dömts för brott kan publiceras, såvida det inte med beaktande av den dömdes ställning eller gärning är klart oskäligt.  När det gäller att avslöja identiteten för en minderårig eller otillräknelig ska man vara särskilt restriktiv (JR 31).

Tidningen omtalade både i sin nättidning och i papperstidningen att de klagande i hovrätten hade dömts för djurskyddsbrott. Uppgiften stämde inte. Hovrätten fastställde uttryckligen tingsrättens tidigare dom där åtalet om djurskyddsbrott förkastades. De klagande dömdes i bägge rättsinstanserna för jaktbrott, vilket refererades korrekt i nyheterna. I nyheten nämndes platsen för brottet men inte de dömdas hemort. Den ena av de dömda uppgavs vara en tidigare lagtingsledamot.  Tidningen rättade sitt fel i papperstidningen följande dag och beklagade i detta sammanhang den olägenhet tidningen orsakat. I rättelsen publicerades en bild av ett utrivet blad av den gamla nyheten och invid denna berättades om felet och om de korrekta domstolsutslagen. På nätet rättade redaktionen inte felet utan tog endast bort den felaktiga nyheten.

Enligt Opinionsnämnden för massmedier kan de dömda inte identifieras i artikeln. I nyheten nämns inte deras hemort och det finns tiotals tidigare lagtingsledamöter på Åland.

Nya Åland kan inte på något sätt försvara det stora och väsentliga fel som tidningen gjort och som berodde på redaktionens ovarsamhet. Tidningen medgav öppet sitt fel och korrigerade felet exceptionellt synligt i papperstidningen. Opinionsnämnden godkänner till dessa delar tidningens förfarande. Den felaktiga nyhet som publicerades i tidningen borde dock ha rättats också på nätet genast när redaktionen fick kännedom om felet.

Nya Åland publicerade samma felaktiga nyhet också på nätet och tog bort den efter att ha fått kännedom om felet.

Opinionsnämnden framhåller att det inte kan betraktas som en rättelse om en felaktig nyhet tas bort från nätet. Enligt god journalistisk sed ska tidningen berätta för läsarna att det fanns ett fel också i den ursprungliga artikeln. Det finns dessutom skäl att se till att den som läst den ursprungliga nätartikeln får information om rättelsen.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.
 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Anna-Liisa Hämäläinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen och Titta Sinisalo.