vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4411/SL/10

Vapauttava

Opinionsnämndens för massmedier friande beslut i ärende som rör bevakning av rättsprocess. Tidningsnyheten behandlade sakenligt en förundersökning gällande en kommunal beslutsfattares privatliv och den påföljande domen i rätten.

Klagan 20.10.2010

Enligt klaganden gjorde Östra Nyland en nyhet om honom innan åtal väcktes och på grundval av rykten som lät förvänta en ansenlig fängelsedom. I rätten fick klaganden 35 dagsböter. Klaganden är med i kommunalpolitiken och positivt inställd till det finska språket. Enligt honom borde tidningen, efter den fräsiga ryktesnyheten, absolut ha berättat att det var frågan om en nyhetsanka. Exempelvis tidningen Loviisan Sanomat skrev om ärendet i undersökningsstadiet och efter domen baserande sig på fakta, varför saken för finskspråkga läsare inte förblev oklar. Men hur ligger det till med den svenskspråkiga läsekretsen?

Östra Nylands svar 30.11.2010

Chefredaktör Camilla Berggren svarar, att Östra Nyland inte har skrivit någonting på grundval av rykten. Antagandena om klagandens eventuella straff baserar sig på klagandens egna och i eget namn publicerade skriverier på Loviisan Sanomats nätsidor. Östra Nylands text är ett direkt citat.

Tvärt emot vad klaganden skriver publicerade Östra Nyland enligt chefredaktörens svar en nyhet om domen 14.09.2010. Av den framkommer entydigt att domen var 35 dagsböter à 6 euro.

Avgörande

Ifall en nyhet har publicerats om begäran om utredning, åtal eller dom, ska fallet i mån av möjlighet följas upp ända till slut. Under rättegången ska journalister inte på ett otillbörligt sätt försöka påverka domstolens avgörande och inte heller på förhand ta ställning till skuldfrågan. (JR 35).

Klaganden är stadsfullmäktig. Östra Nyland berättade i sina nyheter i juni 2010 att klaganden har meddelat att han avgår från sina förtroendeuppdrag och att orsaken är skjutvapenbrott som kan leda till 4-6 månaders fångenskap. Nyheterna grundade sig på information som fåtts av polisen, spekulationen om straffets storlek i sin tur på klagandens egen replik på Loviisan Sanomats nätsidor. Östra Nyland publicerade 20.10.2010 en nyhet om bötesstraffet som klaganden fått.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att deltagandet i kommunalt beslutsfattande sänker tröskeln för skyddet av privatliv, och en person i denna roll bör tåla även negativ publicitet. Östra Nyland har fortsatt med uppföljandet av händelseförloppet ända till slut.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Östra Nyland inte har brutit mot god journalistisk sed.

Beslutet fattades av:
 
Risto Uimonen (ordf), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen och Susanna Reinboth.