vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4303/SL/10

Langettava

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör skydd för privatlivet. I en artikel om en fastighetsaffär avslöjades sådan information om säljarna som ingår i skyddet för privatlivet.

Opinionsnämndens för massmedier fällande beslut i ärende som rör skydd för privatlivet. I en artikel om en fastighetsaffär avslöjades sådan information om säljarna som ingår i skyddet för privatlivet.

Klagan 8.4.2010

Borgåbladet publicerade 01.04.2010 en ensidig artikel som grundade sig på blott den ena partens uppfattningar. Övriga förmenanden lämnades obehandlade. Artikeln kränker dels de privatpersoner som är säljare av fastigheten och dels den klagandes fastighetförmedlingsföretag. De har ingendera givits möjlighet att påverka artikelns innehåll och framföra fakta ur en annan synvinkel.

Klaganden är särskilt ledsen å husets säljares vägnar över artikelns oförskämda ton samt dess kränkande uppgifter. Säljarna har drabbats av en avsevärd tragedi då deras ekonomiska ställning starkt rubbades i och med att företaget gick i konkurs. Huset som skulle bli ett drömhem blev en ekonomisk katastrof och är nu till salu på frivillig försäljning genom stadsfogden. Dessa människor är som privatpersoner lika förtjänta av aktning som de i artikeln nämnda köparkandidaterna och det hör inte till saken att deras ekonomiska belägenhet viks ut i dagstidningen.

Enligt klaganden kan säljarna omöjligt förstå varför en dagstidning vill berätta alla borgåbor och andra läsare av tidningen om säljarnas ekonomiska situation och de utmätningar de drabbats av. Klaganden visste efter ett samtal från redaktören att en artikel var på väg och meddelade även säljarna om saken. Säljarfrun hade då kontaktat Borgåbladet och blivit lovad att ingen på något sätt skulle kunna koppla ihop dem med artikeln eller sluta sig till vilket hus artikeln gäller. De på Borgåbladets förstasida och på ett uppslag publicerade bilderna lämnade dock ingen i tvivel om vilket hus i Gamla Borgå stod i fråga.

Borgåbladets svar 7.5.2010

Chefredaktör Stefan Holmström svarar att artikelhelheten baserar sig på två olika synsätt. Köparkandidaterna menar att de inte har informerats om viktiga detaljer, medan klaganden (förmedlaren) anser att allt väsentligt har berättats. Båda parterna får i tidningen presentera sin syn på saken. I intervjun svarar klaganden på de beskyllningar som köparkandidaterna framlägger. Redaktören har även tagit in en kommentar av Finlands Fastighetsmäklareförbunds verkställande direktör.

Enligt klaganden är det kränkande och obehövligt att berätta om säljarnas ekonomiska situation. Likafullt är denna information själva kärnan i konflikten, och även klaganden konstaterar per mejl att hennes uppgift är att ”bevaka både säljarens och köparens intressen jämbördigt”. Därför är det befogat att redogöra för detaljerna i det aktuella fallet. Artikeln berättar dock inget avslöjande eller kränkande om säljarnas ekonomiska belägenhet.

Avgörande

Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder (JR 27). Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga (JR 30).

I Borgåbladets artikel behandlades en oavslutad fastighetsaffär och förmedlarens förfarande vid uppvisningen av objektet. Förmedlarens ansvar, den bristfälliga informationen om objektet, de eventuella mögelproblemen samt säljarens möjligheter till ekonomiskt vederlag efter avslutad affär lämpade sig att behandlas i offentligheten eftersom de är av allmänt intresse. De påståenden som gällde företaget fick det besvara i artikeln.

Artikelhelheten belyste mångsidigt frågor som gäller fastighetsaffärer. Angående ägarnas närhistoria och ekonomiska belägenhet framförde den sådan information som var väsentlig i sammanhanget. På grund av de publicerade bilderna av huset i Gamla Borgå kunde ägarna emellertid lätt igenkännas. Dessa bilder tillförde inte läsaren väsentlig tilläggsinformation. Därför trängde artikelhelheten för djupt in i ägarnas privata sfär.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Borgåbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf), Sari Autio, Armi Kyynäräinen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Aku-Ville Lehtimäki, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth, Matti Saari och Titta Sinisalo.