vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4279/L/10

Vapauttava

Allmänt

När Journalistreglerna godkändes 2005 kunde man inte förutspå vilken roll nätpublikationerna skulle komma att få inom informationsförmedlingen. Alla betydande dagstidningar och elektroniska medier har i dag webbtjänster som fungerar dygnet runt. Även tidskrifterna har nätbaserade tjänster för läsarna. Verksamheten vid de massmedier som förbundit sig vid ONM:s basavtal har således förändrats väsentligt. Medierna konkurrerar ständigt om nyheter, följer varandra och citerar varandras innehåll på ett sätt som har föranlett detta principuttalande. En annan orsak till uttalandet är att publicering på nätet erbjuder nya möjligheter att ge den ursprungliga källan erkännande.

Att ta fram egen information är en av hörnstenarna i det journalistiska arbetet. I de gällande Journalistreglerna konstateras det att ”när journalister utnyttjar andras arbete ska de iaktta god sed. Då man använder information som publicerats av andra ska källan anges.” Principen gäller fortfarande, men det brister i tillämpningen eller så iakttas den inte. Dessutom tillämpar tryckta och elektroniska medier och deras nättjänster ibland en inkonsekvent praxis.

Om källan till ett citat inte anges, bryter det mot Journalistreglerna. Källan ska alltid anges tydligt. Dess betydelse ska alltid framhävas särskilt, om det citerade innehållet inte alls kompletteras med egen information.

Nämndens ståndpunkt

Opinionsnämnden för massmedier understryker att redaktionerna bör ägna särskild uppmärksamhet åt användningen av källor, oavsett varifrån en artikel härstammar och var citatet publiceras.

När en artikel som innehåller citat från andras arbete publiceras på nätet ska den utöver källhänvisningen även innehålla en länk till den ursprungliga källan i den mån det är möjligt. Då ges källan den vikt den förtjänar. Om det inte går att länka direkt till den citerade artikeln bör det finnas en länk till webbpublikationens startsida. Denna typ av länkar blir viktiga till exempel om medierna börjar ta betalt för sitt webbinnehåll. Det är också rättvist mot dem som intervjuas i källartikeln att deras ursprungliga uttalanden och kommentarer kan kontrolleras av läsarna. Om medier citerar ett uttalande rakt av ska källan även anges i samband med citatet. Det är god journalistisk sed att den ursprungliga källan anges när man använder unika, samhälleligt betydelsefulla citat som väckt exceptionellt stor uppmärksamhet, tills citatet kan anses ha blivit allmän egendom.

Ju mer en artikel bygger på andras arbete, desto större synlighet bör källan ges. Andras arbete bör citeras korrekt och så kortfattat som möjligt. Utöver den ursprungliga källan bör man även nämna andra medier vars information artikeln innehåller.

Om artikeln inte innehåller egen information eller om källmaterialet har en dominerande roll, ska källan anges redan i rubriken eller genast i början av artikeln. I tv och radio innebär detta att källan ska anges av nyhetsankarna exempelvis redan i inledningen eller när de läser upp rubrikerna. På löpsedlar eller förstasidor ska källan i dessa fall alltid anges. På mediernas webbplatser ska citatet anges redan i rubriken. Nämnden rekommenderar dessutom att det citerade mediets namn nämns i rubriken på ett identifierbart sätt.

 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Jussi Eronen, Juha Kulmanen, Seija Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Susanna Reinboth, Matti Saari och Titta Sinisalo.