vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4239/SL/09

Langettava

Opinionsnämnden för massmediers fällande beslut i ärende som rör samtidigt hörande. På grund av en felaktig kontext fick den klagande så negativ publicitet att skadan inte kunde göras ogjord eller repareras ens med ett i efterskott publicerat eget ställningstagande, d.v.s. genmäle.

Opinionsnämnden för massmediers fällande beslut i ärende som rör samtidigt hörande. På grund av en felaktig kontext fick den klagande så negativ publicitet att skadan inte kunde göras ogjord eller repareras ens med ett i efterskott publicerat eget ställningstagande, d.v.s. genmäle.

Anmälan 11.12.2009
(Anmälan på finska)

Enligt den klagande såras hon och hennes yrkesetik och -skicklighet i en artikel som publicerades i Hufvudstadsbladets bilaga Volt 26.9.2009 och på Volts webbplats 25.9.2009. I anmälan motiveras utförligt den skadliga inverkan som tidningsartikeln av essäkaraktär haft på den klagandes ställning och på allmänhetens uppfattning om hennes yrkesskicklighet. Av artikeln får man bl.a. den uppfattningen att den klagande ville ha en nynazist att berätta om sina idéer i tidningen. Hon har dock inte sagt något sådant. Några medlemmar av tidningen Pappers redaktion föreslog en artikel om ”en nynazist som berättar hurdant hans liv är”.

Av bilagan Volt fick man enligt den klagande uppfattningen att hon skulle ha föreslagit den här ”nazistartikeln” och dessutom ha föreslagit att man säger till nazisten att han får vara anonym, men så publicerar man namnet i alla fall, d.v.s. att man ljuger för den intervjuade. Enligt webbversionen av artikeln gjordes uttalandet om anonymitet dock av en konsult. Detta framgår inte av tidningsartikeln, utan den ger intrycket att den klagande skulle ha hävdat att man kan ljuga för intervjupersoner.

Hufvudstadsbladets svar 18.1. och 19.3.2009
(Svaren ursprungligen på svenska)

Chefredaktör Hannu Olkinuora svarar att texten i sin helhet publicerades på webben och en kortare version i Volt 26.9.2009. Texten publicerades inom formatet ”Analysen” som är bekant för läsarna som opinionsmaterial. Texten är till sin natur en dagboksliknande essä. Till ”Analysens” natur hör att skribentens person syns i texten. Spalten påminner varken till sin grafiska utformning eller i övrigt om nyhets- eller övriga artiklar.

I webbversionen av essän framgår att det är mediekonsulten som föreslår idén (om nazistartikeln). Tidningsversionen av essän är enligt Olkinuora kortare och mera allmänt hållen. Där står det så här om nazistcitatet: ”Stämningen på det infamösa måndagsmötet var radikalt, och det är sannolikt att den ivriga atmosfären snurrade till omdömena hos de närvarande. I uppsluppenheten ventilerades allt vildare idéer…”. Enligt chefredaktörens svar är det fr.o.m. början av stycket ”de närvarande” som är subjektet. Med andra ord är subjektet alltså inte längre den klagande. Avsikten var att beskriva stämningen på mötet, inte vem som sagt vad.

Enligt Olkinuora har den klagande erbjudits möjlighet till genmäle, men hon har inte utnyttjat den.

Beslut

Väsentliga fel ska rättas utan dröjsmål (JR 20). Om journalister framställer information om en klart identifierbar persons eller parts agerande och därmed ger denna en mycket negativ publicitet, ska de ge föremålet för kritiken möjlighet att framföra sin egen syn redan i samma sammanhang (JR 21). Sedvanlig kulturkritik, politisk, ekonomisk eller samhällelig utvärdering och framförande av annan motsvarande åsikt ger dock inte rätt till uttalande (JR 24).

Artikeln i Hufvudstadsbladets bilaga Volt handlar bl.a. om valet av den klagande till chefredaktör och avskedandet av henne från tidningen Papper efter ett arbetsförhållande som varade en dag. Den klagande har inte utnyttjat sin rätt till genmäle.

Den klagande har en mycket central ställning i artikeln. I och med sin roll som chefredaktör bör hon kunna tåla också hård kritik, vilken hon vid behov kan bemöta med ett eget ställningstagande, d.v.s. genmäle.

Nämnden fäster sig dock vid den väsentliga skillnaden mellan bilagan Volt och webbversionen av tidningen. I bilagan Volt används ett citat som kraftigt stämplar den som yttrat det. Vem det är som yttrat det framgår inte. Av kontexten får läsaren den uppfattningen att citatet har yttrats av den klagande. I webbversionen anges dock att citatet är ett yttrande av en mediekonsult. Nämnden betonar vikten av noggranna citat och omsorgsfullhet, speciellt i kontroversiella frågor. På grund av tidningens försummelse får den klagande mycket negativ publicitet som sårar hennes yrkesheder. I denna situation hade inte ens ett eget ställningstagande, d.v.s. ett genmäle, räckt till för att göra skadan ogjord.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Hufvudstadsbladet har brutit mot god journalistisk sed och ger tidningen en anmärkning.

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Merja Ahtiainen, Sari Autio, Anssi Halmesvirta, Juha Kulmanen, Tuomo Lappalainen, Janne Laukkanen, Inkeri Pasanen, Risto Pohjanpalo, Susanna Reinboth och Matti Saari.