vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

4094/KL/09

Vapauttava

Anmälan 21.2 och 10.3.2009

Enligt anmälan ger tidningen en ensidig och felaktig bild, enligt vilken det är de svenskspråkiga som skulle ha handlat fel – inte kommunen. Nyheten flyttar över fokus från själva förändringen till en konflikt mellan finsk- och svenskspråkiga. Inga svenskspråkiga har heller intervjuats i artikeln. Artikeln är fientlig till svenskspråkiga, även om finskspråkiga är i samma situation som de.

Rubriken ”Ruotsinkielisiä lapsia suositaan” är oacceptabel, eftersom den framförs som ett faktum. Av rubriken framgår inte att den skulle vara ett citat eller en personlig åsikt. I texten har man inte heller lyft fram åsikter av föräldrar till svenskspråkiga barn, som också skulle beröras av flytten.

Vantaan Sanomats svar 6.4.2009

Chefredaktör Antti-Pekka Pietilä svarar att tidningen skrivit om daghemsplanerna i Björkby, enligt vilka ett av daghemmen i området skulle bli svenskspråkigt och de finskspråkiga barnen skulle flyttas till Rautpiha eller andra daghem i området. Planerna väckte diskussion bland invånarna i området och tidningen berättade också om den debatt som fördes.

På tidningens diskussionsforum på webben började ett livligt åsiktsutbyte. På insändarsidan i följande nummer av tidningen, 25.2.2009 publicerades en del av dem. Av dem framgick föräldrarnas åsikter om att tjänstemännen inte har hört dem tillräckligt och inte har informerat om planerna i förväg på tillbörligt sätt. Enligt chefredaktören publicerades också svenskspråkiga föräldrars åsikt om tjänstemännens bristfälliga information på insändarsidan 28.2.2009.

Som en följd av nyheterna och läsarnas åsikter tvingades myndigheterna medge sitt fel: de hade inte informerat de svenskspråkiga barnens föräldrar om planerna. Därför måste tjänstemännen skjuta upp behandlingen, vilket tidningen också berättade 1.4.2009. Tidningen följde från början till slut med nyheten och den debatt den gav upphov till.

Enligt chefredaktören berättade tidningen sakligt om nyheten och lyfte fram de åsikter som uppstått bland finskspråkiga föräldrar. I det skedet hade ännu inga svenskspråkiga föräldrar deltagit i debatten. Åsiktsutbytet i offentligheten ledde till att bristerna i informationen avslöjades – varken finsk- eller svenskspråkiga föräldrar hade informerats. Den webbdiskussion som togs in på insändarsidan kan inte anses vara uppviglande till hat, utan som tillspetsade åsikter som uppstått på grund av bristerna i myndigheternas agerande. Problemets kärna var inte i något avseende finsk- eller svenskspråkigas förmåner eller att någon gynnas, utan bristerna i myndigheternas agerande.

Beslut

Journalister ska sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). Rubriker, ingresser, pärm- och bildtexter, löpsedlar och annan exponering ska ha en grund i innehållet (JR 15). Allas människovärde ska respekteras. Etniskt ursprung, nationalitet, kön, sexuell orientering, övertygelse eller därmed jämförbar egenskap ska inte framställas på ett ovidkommande eller nedlåtande sätt (JR 26).

Vantaan Sanomat publicerade nyheter och åsikter om stadens planer på att göra ett daghem svenskspråkigt och flytta de finskspråkiga barnen någon annanstans. Enligt Opinionsnämnden för massmedier lyfte tidningen i sin nyhet 21.2.2009 fram ett missförhållande i det kommunala beslutsfattandet, vilket sedan behandlades i insändarspalterna och i uppföljande nyheter, där olika parter hördes.

Till insändarskriverier hör också tillspetsade tongångar, som de som är av annan åsikt kan bemöta. Rubriken ”Ruotsinkielisiä lapsia suositaan” och de åsikter som fanns under den rubriken har publicerats på en sida som är reserverad för debatt och därför förstår läsaren lätt att det inte är fråga om någon faktanyhet, utan uttryckligen om åsikter.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Vantaan Sanomat inte har brutit mot god journalistisk sed.