vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3915/SL/08

Vapauttava

Anmälan 21.4.2008
Enligt anmälan berättade tidningen i nyhetsartiklarna att den person som misstänktes, och senare dömdes, är polis. Dessutom nämndes hans ålder och andra detaljer som i det lilla åländska samhället avslöjade den klagandes identitet. Enligt den klagande är en polis som inte tillhör befälet inte en offentlig person.

I artiklarna finns också felaktiga uppgifter som inte har bekräftats ens inofficiellt. I mars har tidningen dessutom berättat om icke-offentliga ärenden som handläggs av landskapsregeringen.

Enligt den klagande har en reporter på Nya Åland använt sig av oetiska metoder för att skaffa information. Reportern har vid intervjuer med två ledande tjänstemän gett vilseledande uppgifter om den information en av tjänstemännen gett.

Nya Ålands svar 30.4.2008
Tf. chefredaktör Harriet Tuominen svarar att det är relevant för sammanhanget att uppge polisens yrke och ålder. Tidningen nämnde inte i vilken kommun eller by jaktbrottet skedde eller var den dömde bor. Detta gjordes för att försvåra identifieringen.

Enligt chefredaktören har den klagande inte i något skede tagit kontakt med tidningen för att få någon uppgift rättad eller för att få sin röst hörd. Tidningen kontaktade honom i samband med den artikel som publicerades 5.4.2008, men den klagande ville inte kommentera uppgifterna i artikeln. Tidningen kan berätta om Landskapsregeringens disciplinära åtgärder, även om de inte ännu är officiella.

Chefredaktören förnekar att reportern skulle ha vilselett sina intervjupersoner vid informationsanskaffningen.

Beslut
Journalister ska sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). Namn, bilder eller annat material som identifierar en person som dömts för brott kan publiceras, såvida det inte med beaktande av den dömdes ställning eller gärning är klart oskäligt. När det gäller att avslöja identiteten för en minderårig eller otillräknelig ska man vara särskilt restriktiv (JR 31).

Tidningen berättade i sina nyhetsartiklar om ett jaktbrott, där man misstänkte en polis. I domstolen dömdes han till böter för att ha skjutit fredade fåglar. Därefter rapporterade tidningen om att landskapsregeringen eventuellt vidtar disciplinära åtgärder, samt om en ny vändning i saken, enligt vilken polisen skulle ha suttit i polisens och sjöbevakningens grupp som planerade övervakningen av fågeljakten. Den klagande har inte varit i kontakt med redaktionen för att rätta eventuella fel.

Opinionsnämnden för massmedier behandlar inte den klagandes påståenden om reporterns sätt att samla in information och inte heller tidningens svar på dem, eftersom nämnden inte har möjligheter att undersöka dem.

Att bevaka myndigheterna är en naturlig del av massmediernas uppgifter. Om en polis, som utövar laglighetsövervakning, själv begår brott är tidningen till och med skyldig att rapportera om det. Det att man avslöjar polisens yrke och ålder innebär enligt Opinionsnämnden inte att den krets av människor som annars också känner till det skedda skulle utökas. Om det fanns fel i artiklarna borde den klagande ha krävt att de rättas. Tidningen kan berätta om ärenden som är under beredning, även om de inte ännu är offentliga.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.