vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3834/SL/07

Vapauttava

Anmälan 19.12.2007

Den klagande upplever sig ha fått publicitet mot sin vilja. Hans hustru är journalist på en tidning som konkurrerar med Nya Åland och har i den egenskapen blivit misstänkt för att vara jävig. Den klagande skriver att han inte är någon offentlig person och att han har låg tjänsteställning. Ändå nämns hans namn i artiklarna om hustruns eventuella jäv och i en illustration, ett faksimil av en handling, har Nya Åland också gett ut hans adress och telefonnummer.

Nya Ålands svar 6.2.2008

Chefredaktör Nina Fellman anser att den klagandes namn har offentliggjorts för att den konkurrerande tidningens chefredaktör först i sin egen tidning har avslöjat den klagandes yrke och arbetsplats. I ett litet samhälle skulle alla ändå ha vetat vem det handlade om. Udden i artiklarna har inte i första hand varit riktad mot den klagande, utan hans hustru.

Fellman skriver att det inte var på grund av den klagandes person som Nya Åland tog upp saken, utan på grund av arten av den handling som den klagandes hustru skickade till landskapsregeringen.

Beslut

Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder (JR 27). Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart (JR 30).

Artiklarna i Nya Åland handlar om den klagandes hustrus agerande i egenskap av ledarskribent för en konkurrerande tidning. I artiklarna misstänker man att den klagandes hustru har varit jävig som journalist, eftersom hon har kritiserat den byrå där den klagande upplever sig ha blivit utsatt för arbetsplatsmobbning. Som illustration till en av artiklarna används en handling som är undertecknad av den klagandes hustru och där man anför klagomål över den mobbning den klagande utsatts för.

Den klagandes yrke och arbetsplats har ursprungligen offentliggjorts i insändarspalten i Nya Ålands konkurrenttidning. Nya Åland har därefter fortsatt behandla temat, som berör opartisk nyhetsförmedling. Det rör sig om en anställd vid ett medium som har förbundit sig att följa Journalistreglerna och hennes agerande, som det också är skäl att granska kritiskt. Eftersom det uttryckligen är bindningarna mellan den klagande och hans hustru som utgör bakgrunden till misstankarna om jäv skulle ämnet inte ha kunnat behandlas utan att nämna den klagande. Opinionsnämnden för massmedier tolkar saken så, att den klagandes hustru med sitt eget handlande har orsakat publiciteten kring den klagande.

Det är alltid skäl att överväga om man ska publicera personers adressuppgifter. I detta fall är det dokument som används som illustration en viktig del av behandlingen av saken. Eftersom den klagandes adress och telefonnummer också kan fås fram via offentliga källor har redaktionen inte varit skyldig att dölja dessa uppgifter.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Nya Åland inte har brutit mot god journalistisk sed.