vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3832/SL/07

Vapauttava

Anmälan 19.12.2007

Enligt den klagande skildrar Västra Nyland på ett orättvist sätt försäljningen och avslöjar samtidigt uppgifter om konstnärens efterlevandes ekonomiska situation. I en av nyhetsartiklarna beskrivs försäljningen som en kulturskandal. Tidningens källa är den klagandes f.d. make, som i en insändare också kommenterar den klagandes intervjuuttalanden.

Enligt den klagande ifrågasätter man i artiklarna de efterlevandes förmåga att förnuftigt bedöma följderna av att delar av konstsamlingen säljs. Den klagandes mor bor på en liten ort och enligt den klagande har skriverierna skadat moderns integritet och säkerhet.

Västra Nylands svar 10.2.2008

Chefredaktör Tommy Westerlund skriver att von Swetlik är en känd konstnär i tidningens spridningsområde och att det är av allmänt intresse om hans verk säljs på auktion. Den klagandes förra make var konstnärens främsta elev och är numera expert på dennes arbeten. Därför är det naturligt att använda honom som källa. Efter den första artikeln fick också den klagande ge sin syn på saken.

Tavlorna såldes på Uppsala Auktionskammare, vars kataloger och utgångspriser är offentliga. Enligt Westerlund kritiserades inte von Swetliks anhöriga i artiklarna, utan udden i kritiken riktades mot det finländska konstetablissemanget som inte förstår värdet av konstnärens verk. Chefredaktören anser att det knappast går att identifiera konstnärens anhöriga på basen av artiklarna. Det har gått 16 år sedan konstnären dog och i artiklarna har inga andra anhöriga än den klagande namngetts. Hon valde själv att framträda under eget namn.

Beslut

Journalister ska förhålla sig kritiskt till informationskällorna. Detta är särskilt viktigt i kontroversiella frågor, eftersom nyhetskällorna kan syfta till egen vinning eller till att skada andra (JR 12). Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder (JR 27). Aktiviteter som äger rum på en offentlig plats är det i allmänhet tillåtet att referera och avbilda utan vederbörandes tillstånd (JR 29).

I tre artiklar i Västra Nyland kommenteras det faktum att delar av en samling av Georges von Swetliks arbeten säljs på auktion. Den klagande är den som har bjudit ut tavlorna till försäljning och i två av nyhetsartiklarna intervjuas hennes förra make, som var von Swetliks elev. I en insändare får han också kommentera den klagandes kommentarer om försäljningen.

von Swetlik var en känd konstnär i regionen och det är naturligt att Västra Nyland följer med vad som sker med hans verk. Eftersom den expert som kommenterar försäljningen har varit gift med verkens ursprungliga ägare bör tidningen förhålla sig speciellt kritiskt till hans kommentarer. Men han har även varit von Swetliks framstående elev och känner till konstnärens produktion. Det motiverar att man använder hans sakkunskap i artikeln.

I artiklarna förhåller man sig kritiskt till försäljningen av verken och deras utropspriser på auktionen. Också konstnärens anhöriga utsätts för kritik. Den klagande har dock i en intervju fått redogöra för de anhörigas motiv till försäljningen. Tavlorna har sålts på auktion, där utropspriserna och de slutgiltiga priserna är offentliga.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Västra Nyland inte har brutit mot god journalistisk sed.