vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3772/SL/07sve

Vapauttava

NULL

Ålandstidningen publicerade den 28.3.2007 en ledare som kritiserade beslutet att stänga ett daghem i Mariehamn.Anmälan 11.6.2007En tjänsteman vid hälsoinspektionen på Åland upplever att han i ledaren har blivit föremål för orättvis kritik. Journalisten misstänker att myndigheterna har agerat partiskt och har stängt daghemmet för att kunna bygga en ny sjukhusbyggnad istället. Han låter förstå att det inte är mögelproblemen som ligger bakom stängningsbeslutet. Den klagande bestrider alla påståenden.Redaktörens eget barn går i det daghem som man nu har beslutat att stänga. Av den orsaken misstänker den klagande att ledaren har skrivits i syfte att få personlig vinning.Ålandstidningens svar 12.7.2007Chefredaktör Niklas Lampi svarar att det till god journalistisk sed också hör att kritisera myndigheternas verksamhet. Stängningsbeslutet har gett upphov till mycket debatt och saken har flera gånger diskuterats i tidningens spalter. Den klagande har fått bemöta de påståenden som framförs i ledaren.Enligt Lampi har det ingenting med sakfrågan att göra i vilket daghem ledarskribentens barn går. BeslutJournalister får inte missbruka sin ställning. De får inte ta upp sådant stoff till behandling som är förknippat med en möjlighet till personlig vinning och inte yrka på eller ta emot fördelar som kan äventyra deras oavhängighet eller yrkesetik (JR 4). Journalister ska sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8).I Ålandstidningens ledare ifrågasätter man beslutet att stänga daghemmet och framför skäl till det som avviker från myndigheternas motiveringar. Skribenten berättar att han är inblandad, eftersom hans barn går i dagiset och hans hustru är aktiv i daghemmets garantiförening.I ledaren riktas hård kritik mot myndigheternas kompetens och opartiskhet. Skribenten har band till daghemmet, men han redogör för dem för läsarna.Myndighetsbeslut som berör barn är ägnade att väcka livlig offentlig debatt och tidningen har rätt att bedöma dem kritiskt. Den klagande har även i efterskott fått framföra fram sin syn.Opinionsnämnden för massmedier anser att Ålandstidningen inte har brutit mot god journalistisk sed.