vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3664/SL/06sve

Vapauttava

Västra Nyland publicerade den 15.6.2006 två artiklar om ett klagomål som lämnats in till riksdagens justitieombudsman i fråga om Nylands friluftsområdesförenings agerande i Kopparnäs. I artiklarna intervjuades bland andra den klagande.

Anmälan 2.8. och tilläggsutredning 28.9.2006

Den klagande förnekar att han skulle ha gett en intervju till Västra Nyland, trots att han citeras i tidningens spalter. Han har inte ens blivit ombedd om en intervju. I artikeln finns också felaktiga uppgifter om den klagandes koppling till Rundradion. Dessutom låter man i artiklarna felaktigt förstå att den klagande är kompanjon i ett företag vid namn Inmind. Han har inte heller något att göra med det klagomål som lämnats in till riksdagens justitieombudsman.

Västra Nylands svar 29.8. och 5.10.2006

Chefredaktör Tommy Westerlund uppger att den klagande och den reporter som skrev artiklarna hade kontakt och diskuterade friluftsområdesföreningen och klagomålet till riksdagens justitieombudsman, vilket den klagande senare skickade till reportern per e-post. Enligt chefredaktören gjorde reportern en intervju. Den klagande visste att han talade med en reporter som höll på att göra en artikel och han svarade på hennes frågor.

En annan person, som också intervjuades för artikeln, tog självmant upp ett rykte om att han och den klagande skulle vara kompanjoner och avfärdade detta med hänvisning till att han är enskild näringsidkare. Efter samtalet hittade reportern hemsidan för den intervjuades företag, där den klagande nämndes som producent. Efter hans namn fanns en hänvisning till Rundradion. VN citerade intervjupersonen, men tillade dessutom vad man hittat på webben. Följande morgon var den klagande struken från företagets hemsida.

Den klagande har inte bett att få korrigera uppgifterna om Yle-kopplingen i Västra Nyland. Tidningen skulle ha publicerat en rättelse.

Beslut

Journalister ska sträva efter sanningsenlig informationsförmedling (JR 8).

Den klagande och tidningen har mycket olika uppfattning om händelseförloppet. Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att Västra Nyland hade tillräckliga skäl att i sina artiklar nämna den klagandes koppling till Yle samt kompanjonskapet. Efter att artiklarna publicerades kunde den klagande ha kontaktat Västra Nyland och bett tidningen korrigera eventuella fel eller missuppfattningar.

Också i fråga om intervjun går åsikterna isär. Intervjun är den vanligaste journalistiska informationsanskaffningsmetoden. Enligt Opinionsnämnden för massmedier kan det anses vara ett medgivande till att ge en intervju om den intervjuade vet att han samtalar med en reporter som skall skriva en artikel och svarar på de frågor reportern ställer.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Västra Nyland inte har brutit mot god journalistisk sed.