vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3645/SL/06

Vapauttava

Tidningen berättade i en nyhetsartikel om verksamheten i ett ”båtparadis”, d.v.s. en båtreparationshall, och om den förening som står bakom den. En av personerna i föreningens ledning har blivit polisanmäld. Chefredaktören vägrade publicera den misstänktes namn i en insändare som den klagande skrivit och som tidningen publicerade.
Friande.

Syd-Österbotten berättade i en nyhetsartikel den 21.4.2006 om verksamheten i ett ”båtparadis”, d.v.s. en båtreparationshall, och om den förening som står bakom den. En av personerna i föreningens ledning har blivit polisanmäld. Chefredaktören vägrade publicera den misstänktes namn i en insändare som den klagande skrivit och som tidningen publicerade den 25.4.2006.

Anmälan 12.5.2006

Enligt den klagande är Syd-Österbottens artikel om ”båtparadiset” en partsinlaga, eftersom man intervjuar den som leder verksamheten, men inte berättar att han är misstänkt för att ha försnillat ”båtparadisets” medel. Den klagande, som är den som har lämnat in begäran om polisutredning, skickade ett genmäle till tidningen, där han ville avslöja den misstänktes namn. Chefredaktören gick inte med på att publicera namnet på den misstänkte.

Den klagande uppger att han motvilligt gick med på att namnet ströks ur hans text. Dessutom anser han att tidningen förändrade texten så att misstankarna riktades åt fel håll, denna gång i den klagandes namn. Tidningen har ett ansvar för att hela sanningen kommer i dagen, ifall man ger sig in på att beskriva ett händelseförlopp som ansluter sig till en brottslig handling.

Syd-Österbottens svar 19.7.2006

Chefredaktör Bjarne Smeds uppger att den klagande efter att nyheten om ”båtparadiset” hade publicerats kom med ett inlägg, där han gav sin syn på konflikten. Inlägget publicerades, med den förändringen att namnet på den som blivit polisanmäld inte publicerades, eftersom det än så länge bara gjorts en begäran om polisutredning och domen kan bli sådan att namnet inte ens i det skedet skulle publiceras. Den klagande gick motvilligt med på att lämna bort namnet. Syd-Österbotten har inte önskat kasta misstankar i någon bestämd riktning, men ansåg det vara oskäligt att utpeka en person som misstänks för brott i ett skede när en polisutredning har inletts. Om en insändarskribent kallar ett inlägg för genmäle kan det inte berättiga till att förrycka de redaktionella principer som i övrigt råder på Syd-Österbotten. Tidningen har i samråd med insändarskribenten valt att i ett inledande skede av en rättsprocess vara aktsam med namnpublicering när misstankar om brott framförs.

Beslut

Journalister ska sträva efter en sanningsenlig informationsförmedling (JR 8). När man hanterar uppgifter som leder till identifiering är det skäl att vara försiktig så länge det gäller misstanke om brott eller åtal (JO 32).

I nyhetsartikeln i Syd-Österbotten intervjuas en person som har blivit polisanmäld, men detta framkommer inte i texten. Den klagandes insändare har med hans medgivande redigerats så att det för utomstående inte avslöjas vem som är föremål för polisutredningen. På så sätt har tidningen iakttagit nödvändig försiktighet, eftersom det än så länge bara handlar om misstanke om brott. Enligt Opinionsnämnden för massmedier riktar texten inte heller några misstankar mot insändarskribenten.

Opinionsnämnden för massmedier anser att Syd-Österbotten inte har brutit mot god journalistisk sed.