vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3424/SL/04

Vapauttava

ANMÄLANEnligt den klagande har Jakobstads Tidning under tiden 4.8–24.8 2004 publicerat flera artiklar om galeasen Jacobstads Wapen och dess rederi. Artiklarna har gett andra medier anledning att ta upp saken. Den negativa publiciteten har försvårat företagets och Vegastiftelsens verksamhet, eftersom de båda är beroende av frivilligt arbete och ekonomiskt stöd.I artiklarna har företaget och dess ansvariga personer kritiserats utan att man samtidigt har hört dem.Den klagande anser att de artiklar som har publicerats den 10.8, 12.8, 14.8, och 24.8 2004 bryter mot god journalistisk sed och ger en felaktig bild av situationen.TIDNINGENS SVARJakobstads Gamla Hamn Ab är ett företag där staden Jakobstad är majoritetsägare. Bolaget har ansvar för driften av galeasen Jacobstads Wapen som byggts med talkokrafter, sponsorering och samhällsmedel. Det är av största allmänna intresse att företagets och galeasens verksamhet granskas av lokaltidningen. Företagets styrelseordförande är fullmäktigeledamot och ordförande för Svenska folkpartiets kommunorganisation i Jakobstad. Ordföranden för Vegastiftelsen är stadsdirektör i Jakobstad.Tidningen har regelbundet skrivit om företagets och galeasens verksamhet. För den artikel som publicerades den 10.8 2004 hade tidningen försökt nå den klagande per telefon, utan att lyckas. Han intervjuades i följande nummer av tidningen och framförde då rederiets ståndpunkt.Den artikel som publicerades den 12.8 2004 baserar sig på korrekta uppgifter. Stadsdirektören intervjuades i följande dags tidning och han förnekade inte tidningens uppgifter. Tidningen har också publicerat genmälen både av företagets nuvarande styrelseordförande och den f.d. styrelseordföranden, samt publicerat en ledare om saken den 17.8 2004.För den artikel som publicerades den 14.8 2004 hörde tidningen en representant för Finlands Skeppsbefälsförbund för att höra motiveringarna till att ärendet förs till rätten. Rederiets synpunkter hade redovisats redan den 11.8 2004. Rederiet begärde inte heller att få något genmäle publicerat.Den 24.8 2004 publicerade tidningen en kort intervju med personalen. I artikeln fanns ingenting sådant som skulle ha krävt en kommentar av rederiet. Rederiet begärde inte heller att få något genmäle publicerat.Sammanfattningsvis meddelar Jakobstads Tidning att dess strävan varit att ge en mångsidig och objektiv bild av ett komplicerat händelseförlopp. Artiklarnas faktabas är stark och alla parter har hörts. Rederiet har flera gånger fått komma till tals, både genom intervjuer och insända artiklar. DEN KLAGANDES GENMÄLEDen klagande har kommenterat tidningens svar. Han förnekar de uppgifter som publicerades den 10.8 2004 om att fartygets kapten har blivit uppsagd. I själva verket hade kaptenens arbetsavtal upphört. Den klagande anser också att tidningens påstående om att man skulle ha försökt kontakta den klagande per telefon inte är trovärdigt, eftersom det inte framgår av artikeln. Rubriken den 14.8 2004 om att saken skall behandlas i rätten stämmer inte heller. Enligt genmälet har inget tvistemål anhängiggjorts i detta ärende. Tidningen var skyldig att höra båda parter samtidigt, eftersom ett genmäle publiceras först efteråt, när skadan redan är skedd. Den klagande anser att grunden för god journalistisk sed är medborgarnas rätt att få korrekt och betydelsefull information med vars hjälp de kan bilda sig en sanningsenlig bild av världen och samhället. Han hänvisar framför allt till punkterna 8 och 9 i Journalistreglerna och anser att tidningen i ifrågavarande artiklar har gett en ensidig och felaktig bild av skeendet.TIDNINGENS GENMÄLETidningen går åter igenom den klagandes påståenden och försäkrar att den för sin del har strävat till att ge en mångsidig bild av skeendet genom att låta alla parter komma till tals. Tidningen uppger att man har publicerat alla de genmälen som rederiet eller dess styrelsemedlemmar har lämnat in.BESLUTEnligt punkt 8 i Journalistreglerna skall en journalist i sitt arbete eftersträva en sanningsenlig, väsentlig och mångsidig informationsförmedling. Enligt punkt 9 skall man förhålla sig kritiskt till nyhetskällorna. Om en namngiven person kritiseras synnerligen kraftigt i ett medium, förutsätter god journalistisk sed att hans synpunkter i mån av möjlighet framförs i samma sammanhang (JR 22). Jakobstads Tidning har under tiden 4.8–24.8 2004 i fyra artiklar behandlat rederiets verksamhet i kritiska ordalag. För artiklarna har man hört representanter för personalens fackförbund och i en av artiklarna också den klagande i egenskap av representant för rederiet. I artiklarna har man framfört kritik mot rederiets verksamhet.En lokaltidnings uppgift är att ta upp lokala händelser, speciellt när de har ett allmänt intresse. I artiklarna har man granskat det företag som upprätthåller den historiska galeasen i staden. Även om den klagande har kunnat påvisa att en del av de uppgifter som finns i artiklarna är kontroversiella, är artiklarna motiverade. Att man i artiklarna också har hört personalen med anledning av att deras arbetsförhållanden upphört är befogat.Alla de artiklar som Jakobstads Tidning har publicerat har berört rederiet. Man har dock hört en representant för rederiet bara i en av artiklarna. Med anledning av en annan av artiklarna har man publicerat ett genmäle av representanten för rederiet. Dessutom har han blivit intervjuad i frågor som har varit aktuella vid denna tid. Alla inlämnade genmälen har publicerats.Nämnden anser att Jakobstads Tidning i sina artiklar har tagit upp ett ämne som är av allmänt intresse på orten. Även om den klagande har påvisat att en del av uppgifterna i artiklarna är kontroversiella, är artiklarna motiverade. Rederiets representant har inte alltid hörts samtidigt, men han har fått framföra sin synpunkter både i intervjuer och genom att använda sin rätt till genmäle.På dessa grunder anser Opinionsnämnden för massmedier att Jakobstads Tidning inte har brutit mot god journalistisk sed.