vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3332/SL/04

Vapauttava

Åbo Underrättelser kertoi kirjoituksissaan oikeusriitaan johtaneesta talokaupasta. Jutuissa tuotiin esille tuomion ymmärtämisen kannalta olennaiset seikat. Kirjoitusten kritiikki kohdistui tuomioon ja kuntaan, ei talon ostaneisiin kantelijoihin. Heitä ei myöskään mainittu kirjoituksissa nimeltä. Vapauttava.

Åbo Underrättelser berättade 3.1 2004 och 6.1 2004 om en husaffär som ledde till en rättstvist. Ur artiklarna framgick att tingsrätten hade ålagt försäljaren att ge köparna, d.v.s. de klagande, reduktion på huspriset och ersätta deras rättegångskostnader.I artiklarna intervjuades säljaren, som sade sig vara besviken på domen och på myndigheternas agerande i frågan. Artiklarna illustrerades med fotografier som hade tagits framför huset. De klagande nämndes inte vid namn i artiklarna. KLAGANEnligt de klagande, d.v.s. husets köpare, var artiklarna ensidiga och vilseledande. Dessutom har artiklarna kränkt deras integritet.De klagande anser att artiklarna inte motsvarade domslutet. I sak handlade det om att fastställa det rätta värdet på köpeobjektet, inte om att köparna ställt ogrundade krav, vilket man enligt de klagande kunde tro på basen av artiklarna. Artiklarna behandlade frågan bara ur säljarens synvinkel. De klagande tillfrågades inte.Enligt de klagande kan de identifieras bl.a. på basen av bilderna i artiklarna. I och med att de bor på en liten ort och hör till en språklig minoritet blir det ännu lättare att identifiera dem.TIDNINGENS SVARÅbo Underrättelsers chefredaktör Torbjörn Kevin uppger att tidningen från första början har behandlat frågan som en samhällelig fråga som har sin upprinnelse i domen i tingsrätten. Det är konsekvensen av domen för den ersättningsskyldiga som är samhälleligt intressant.Enligt chefredaktören har redaktionen inte sett frågan som en tvist mellan säljaren och köparen. I texten ifrågasattes inte heller de klagandes krav på prisreduktion.ÅU utgick från synvinkeln att det i fall som dessa är kommunen som borde ta ansvar. I detta fall är kommunen den faktiska andra parten. De klagande var därför ointressanta som källor och kontaktades inte.Chefredaktören konstaterar att redaktionen inte har fått något genmäle av de klagande.AVGÖRANDEEnligt punkt 8 i Journalistreglerna skall en journalist eftersträva en sanningsenlig, väsentlig och mångsidig informationsförmedling. Enligt punkt 24 bör omständigheter som hör till privatlivet och som är menliga för vederbörande eller för hans nära anhöriga inte publiceras, om de inte är av allmänt intresse.Nämnden konstaterar att domstolars beslut i frågor som rör husaffärer ofta har en stor allmän betydelse. Därför kan man berätta om dem i massmedierna, trots att en persons bostad ofta omfattas av skyddet för privatlivet. Massmedierna kan ta upp frågor av stort allmänt intresse också utifrån en privatpersons personliga och eventuellt kontroversiella erfarenheter.Nämnden anser att man i artiklarna tog fram fakta som var relevanta för att förstå domen. Den kritik som framfördes riktades mot domen och mot kommunen, inte mot de klagande, som inte heller nämndes vid namn i artiklarna. På grund av detta var det inte nödvändigt att höra dem.På dessa grunder anser Opinionsnämnden för massmedier att Åbo Underrättelser inte har brutit mot god journalistisk sed.