vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

3103/SL/02

Vapauttava

KLAGAN Hufvudstadsbladet publicerade den 17.1 2002 en recension av Oliver Sacks bok. Enligt klagan var recensionen ovederhäftig, därutöver hade författarens namn upprepade gånger stavats fel ”Oliver Sachs”. Klaganden begärde att tidningen skulle publicera en rättelse. Det gjorde tidningen emellertid inte. TIDNINGENS SVARHufvudstadsbladets chefredaktör Erik Wahlström konstaterar att klaganden har alldeles rätt i att tidningen i stavningen av namnet borde ha använt bokstaven k i stället för bokstaven h. Enligt chefredaktören borde tidningen omedelbart ha rättat felet, men eftersom det inte blev gjort genast så föreföll en rättelse i efterskott inte meningsfull. Eftersom felet var litet och det inte angick klaganden personligen anser chefredaktören att ett fällande beslut i detta fall inte är befogat. Han föreslår att tidningen sprider klagan, tidningens svar och ONM:s avgörande till alla Hbl-redaktörer för att ett motsvarande fel förhindras i framtiden.AVGÖRANDEEnligt journalistreglerna bör en felaktig uppgift korrigeras omedelbart, antingen på eget initiativ eller när vederbörande kräver det. Med en rättelse avses korrigering av felaktiga sakuppgifter. Nu handlade det inte om en felaktig sakuppgift utan en felstavning av ett namn. Att låta bli att korrigera ett dylikt stavfel strider enligt nämnden inte mot god journalistisk sed, eftersom stavfelet inte hade en väsentlig betydelse för innehållet i recensionen, personerna förväxlades inte och felet stämplade inte objektet på något sätt. Nämnden vill ändå betona vikten av att namn stavas rätt särskilt i bokrecensioner, där författarens person och hans prestation är av central betydelse. På dessa grunder anser Opinionsnämnden för massmedier att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed.