vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

2967/SL/00

Vapauttava

KLAGANKlaganden sände till en redaktör vid Hufvudstadsbladet en artikel försedd med bild. I början på den hänvisar hon till en artikel som hon hade skrivit för cirka tre år sedan och som publicerades i spalten Åsikten: ”För drygt tre år sedan skrev jag i denna samma spalt…”. Även den ifrågavarande artikeln hade klaganden avsett för spalten Åsikten med bild. Skrivelsen publicerades i alla fall utan klagandens vetskap på den vanliga insändarsidan utan bild och först en månad efter att hon hade skickat in den till tidningen. Dessutom hade innehållsmässiga förändringar gjorts i artikeln utan att klaganden hade meddelats om dem. Det mest beklagliga var enligt klaganden, att mellanrubriken ”En öppen fråga till Sampo-koncernen” hade ändrats att lyda ”Vad menar Sampo”. Enligt klaganden bör skribenten på förhand informeras om förändringar i innehåll samt platsen för publicering, så att skribenten har en möjlighet att förhindra att artikeln publiceras ofullständig eller på annan plats än vad hon gett tillstånd till. TIDNINGENS SVAR. Hufvudstadsbladets chefredaktör Erik Wahlström anser att de ingrepp som redaktionen gjort i klagandens text var obetydliga och motiverade. Klaganden hade skrivit ”i denna samma spalt”, vilket redaktionen ändrade till ”på denna samma sida”. Mellanrubriken ”Fackets ansvar” betyder ungefär samma sak som klagandens formulering ”Förbundets ansvar”. ”En öppen fråga till Sampo-koncernen” rymdes inte på en rad, varför den ändrades till ”Vad menar Sampo”. AVGÖRANDEDet är allmän praxis att redaktionen redigerar insändare. Opinionsnämnden för massmedier har även i flere beslut slagit fast att praxisen inte strider mot god journalistisk sed, förutsatt att skribentens grundtankar tydligt framgår även ur den redigerade versionen. Insändaren får inte ändras på sätt som kränker upphovsmannens anseende och den får inte publiceras på sådant sätt eller i sådant sammanhang som kan kränka upphovsmannens anseende. Nu publicerade tidningen den av klaganden insända artikeln på insändarplats utan fotografi, fastän klaganden avsett texten för spalten Åsikten med bild. Dessutom hade obetydliga innehållsmässiga förändringar gjorts i texten utan att meddela klaganden om dessa. Nämnden anser att publiceringen av artikeln tillsammans med övriga insändare inte åsamkade klaganden någon som helst skada. Tidningen besluter själv hur de artiklar som den publicerar illustreras och Hufvudstadsbladet hade därmed ingen skyldighet att publicera den bild som klaganden skickade i anslutning till artikeln. Tidningen gör dessutom också stiliseringen, rubriceringen med mera själv och avgör också var i insändarspalten därför avsedda inlägg publiceras.På dessa grunder anser Opinionsnämnden för massmedier att Hufvudstadsbladet inte har brutit mot god journalistisk sed. Olli Mäenpää Juha Hänninenordförande sekreterareAvgörande fattat 24.8 2000Olli Mäenpää, ordförandeJuha Hänninen, sekreterare