vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

2748/MTV/99

Vapauttava

MTV3:n Sunnuntairaportissa käsiteltiin kansanedustajien poissaoloja eduskunnan täysistunnoista ja valiokunnista. Asiasta uutisoitiin myös saman päivän Kymmenen uutisissa, MTV3:n internet-sivuilla sekä MTV3:n teksti-tv:ssä. Neuvoston mielestä MTV3 kertoi esitystavan perusteet riittävän selvästi. Ottaen huomioon, että MTV3 kirjasi poissaolot tarkasti siinä muodossa, missä ne eduskunnan pöytäkirjoissa ovat, ei esitetyissä tiedoissa ollut myöskään oikaisua vaatineita asiavirheitä. Arvostelu ei ollut sillä tavalla voimakasta, että se olisi edellyttänyt arvostelun kohteen samanaikaista kuulemista. MTV3:n ei katsottu rikkoneen hyvää journalistista tapaa.

KANTELUMTV3:n Sunnuntairaportissa käsiteltiin 28.2.1999 kansanedustajien poissaoloja eduskunnan täysistunnoista ja valiokunnista. Asiasta uutisoitiin myös saman päivän Kymmenen uutisissa, MTV3:n internet-sivuilla sekä MTV3:n teksti-tv:ssä. Tiuri 2744/MTV99Kantelijan mielestä MTV3:n kansanedustajien poissaoloja koskeva uutisointi oli harhaanjohtavaa, koska kantelijan poissaolot täysistunnoista ovat kahta lukuun ottamatta johtuneet eduskunnan määräämistä virkatehtävistä ja poissaolot valiokunnistakin pääosin samasta syystä. Kantelija ei ole ”kärähtänyt” poissaoloista, eivätkä kantelijan poissaolot ole johtuneet ”laiskuudesta”, vaikka ohjelmassa niin väitettiin.Sunnuntairaportti-ohjelmassa kantelijan poissaolot tuodaan esille neljä kertaa. Ohjelmassa todettiin kantelijan olleen poissa 28 prosentista eduskunnan täysistuntoja ja kantelijan kuvaa näytettiin kahden muun kansanedustajan ohella eniten poissaolleiden henkilöiden listalla. Ohjelmassa näytettiin myös valiokuntapoissaolojen lista, joissa kantelija oli poissaolotilastoissa viidentenä. Kantelijan nimi esitettiin myös listassa, jossa oli yhdistetty poissaolot täysistunnoista, valiokunnista ja kunnanvaltuustoista. Lisäksi kantelija mainittiin listalla, johon oli luetteloitu edellisen MTV3:n tilastoinnin jälkeen eniten poissaolojaan lisänneet kansanedustajat. Samat ”kymmenen kärjessä” –taulukot ovat esillä myös MTV3:n internet-sivuilla sekä MTV3:n tekstikanavan sivuilla. Kymmenen uutiset esitti ”kymmenen kärjessä” –taulukot täysistuntojen, valiokuntien sekä kunnanvaltuustojen osalta sekä yhdistelmän em. tilastoista.Kantelijan poissaolojen syy mainitaan Sunnuntairaportissa yhden kerran. Internetiin ja teksti-tv:n sivuille lista poissaolojen syistä lisättiin vasta usean päivän kuluttua, mutta ”kymmenen kärjessä” –taulukoita ei muutettu. Kymmenen uutisissa kantelijan poissaolojen syy mainittiin yhdistelmätilaston kohdalla.Sekä Sunnuntairaportissa että Kymmenen uutisissa todettiin, että ministereitä ei ole otettu huomioon poissaololistoja laadittaessa, koska heillä on runsaasti virkatehtävistä johtuvia poissaoloja. Kantelija ihmettelee, miksi hallituksen virkamatkat ovat tässä suhteessa eri asemassa kuin eduskunnan virkamatkat. Eduskunta on MTV3:n ohjelman jälkeen antamassaan lausunnossa todennut, että eduskunnan määräämien virkatehtävien hoitaminen on yhtä tärkeätä kuin eduskuntatalossa suoritettavat tehtävät. Lisäksi kantelija toteaa, että toisin kuin muille ”tilastoykkösille” hänelle ei annettu mahdollisuutta kertoa poissaolojensa perustetta.MTV3 ei ole kantelijan vaatimuksista huolimatta oikaissut virheitä, eikä MTV3 ole antanut kantelijalle mahdollisuutta haastatteluun, jossa kantelija olisi voinut oikaista asian. Kantelija pyytää neuvostoa velvoittamaan MTV3:n korjaamaan virheensä alkuperäistä uutisointia vastaavalla näyttävyydellä mahdollisimman pian.Kiljunen 2748/MTV/99Kantelijan mielestä tutkimuksen johtopäätös oli, että eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsenet loistivat poissaoloillaan. Poissaolot johtuivat kuitenkin eduskuntatehtävistä ulkomailla, mutta tätä ei kerrottu. Kantelijan mielestä MTV3:n tekemä poissaolotutkimus oli disinformaatiota. Kansanedustajien toimenkuvaksi ei missään ole määritelty pelkkää eduskunnan istuntoihin osallistumista. Työ on huomattavasti monipuolisempaa, ja eduskuntatyötä tehdään kasvavassa määrin muuallakin kuin vain eduskuntatalossa. MTV3:n raportissa jätettiin ulkopuolelle ministerit runsaiden virkatehtäviensä vuoksi. Kantelija ihmettelee, miksi hallituksen virkatehtävät ovat tässä suhteessa eri asemassa kuin eduskunnan virkatehtävät. Jansson 2751/MTV/99Kantelija viittaa kansanedustaja Martti Tiurin tekemään kanteluun, ja yhtyy siihen, koska myös hänet kuvattiin Sunnuntairaportissa laiskaksi kansanedustajaksi. Myös kantelija on ollut aktiivinen Euroopan neuvostossa. Työ Euroopan neuvostossa on parlamentaarikoille osa eduskuntatyötä. Eduskunta myöntää vapautusta vain sellaisien tehtävien hoitamiseen, joihin eduskunta on edustajan määrännyt.Kantelijan poissaolot eduskunnasta ja sen valiokunnista johtuivat virkatehtävistä ja niihin oli eduskunnan lupa. Tehtävät kuuluvat olennaisena osana eduskuntatyöhön, ja niistä johtuvien poissaolojen rinnastaminen laiskuudeksi ei ole pelkästään loukkaavaa vaan myös maatamme halventavaa. Jos näillä tehtävillä ei olisi merkitystä, eduskunnan ei pitäisi myöntää niiden hoitamiseksi vapautusta eduskuntatehtävistä. Sunnuntairaportin mukaan Suomen ei pitäisi olla mukana sellaisessa kansainvälisessä yhteistyössä, mikä edellyttää kansanedustajien mukanaoloa. Kantelijalle ei annettu mahdollisuutta kommentoida poissaolotilastoja.MTV3:N VASTAUSMTV Oy:n vastaava päätoimittaja Juhani Pekkala toteaa MTV3:n uutis- ja ajankohtaisohjelmien jo pitkään seuranneen ja raportoineen kansanedustajien poissaoloja. Näin pitkäaikainen seuranta kiinnittää huomion laajemmin käsiteltävään aiheeseen kuin vain yhden kansanedustajan poissaoloihin. Sunnuntairaportin reportaasissa, Kymmenen Uutisten uutisessa, MTV3:n Internet-sivuilla ja Tekstikanavalla kerrottiin poissaoloselvitysten yhteydessä kaikkiaan yli 50 kansanedustajan tiedot. MTV3:n tekemän selvityksen mukaan poissaolotilastojen julkistamisella ei ole ollut yksinään merkitystä edustajien uudelleen valitsemiseen.Viime vuonna Sunnuntairaportin jälkeen eduskunta itse päätti julkaista kuukausittaiset poissaolot tiedotusvälineille. Näistä näkyivät luvalliset ja luvattomat poissaolot, mutta poissaolojen perusteita ei kuitenkaan tilastoissa esitetty. Tänä keväänä Sunnuntairaportin selvityksen jälkeen eduskunta ja eduskunnan puhemiesneuvosto päättivät ryhtyä julkaisemaan edustajien täysistuntopoissaolot sekä valiokuntapoissaolot. Kummassakin tapauksessa myös poissaolojen syyt näkyvät tilastoinnista. Lisäksi eduskunta on päättänyt, että virkamatka ei ole enää poissaolo. Eduskunta on näin itse päättänyt ryhtyä tilastoimaan samaan tapaan poissaoloja kuin Sunnuntairaportti. Samalla se on muuttanut tulkintaa virkamatkoista, eikä niitä enää lueta poissaoloiksi. Vaikka on vaadittu, että tiedotusvälineiden olisi jo itse pitänyt jättää virkamatkat poissaolotilastojen ulkopuolelle, vasta eduskunnan itsensä tekemä muutos antaa siihen mahdollisuuden, koska ne eivät ole enää virallisia poissaoloja.MTV3 on pyrkinyt poissaoloselvityksillään antamaan kansalaisille edellytyksiä arvioida edustajien työtä, eikä MTV3 ole missään vaiheessa esittänyt, että eduskuntatyö olisi pelkästään kokouksissa istumista. Myöskään Kiljunen ei kysyttäessä ole osannut sanoa parempaakaan tapaa edustajien työn arvioimiseen kuin esillä olevat poissaolotiedot (HS 28.3.1999).MTV3 toi selkeästi heti ohjelman alussa esille, että poissaolot täysistunnoista johtuivat pääosin virkatehtävistä. MTV3 ei katsonut voivansa vähentää virkatehtävistä aiheutuneita poissaoloja laskemistaan luvuista, koska MTV3 kirjasi poissaolot tarkasti siinä muodossa, missä ne eduskunnan pöytäkirjoissa ovat. MTV3 toteaa olevan mahdotonta selvittää, paljonko valiokuntapoissaoloista johtuu virkatehtävistä, koska osa eduskunnan virkamatkoista kestää pidempään kuin mitä on pyydetty vapautusta eduskunnan täysistunnoista. Kantelijan mukaan pääosa hänen valiokuntapoissaoloistaankin johtui eduskunnan määräämistä virkatehtävistä. MTV3:n aineistostaan tätä varten tekemän laskelman mukaan 30 prosenttia hänen valiokuntapoissaoloistaan johtui kuitenkin muista kuin virkatehtävistä. Tiurin saaman palautteen osalta MTV3 toteaa, ettei liene poikkeuksellista, että kansanedustaja saa äänestäjiltään kirjeitä ja kaksi on hyvin vähän tällaisesta aiheesta. Lisäksi MTV3 lisäsi Tiurin vaatimuksesta Sunnuntairaportin jälkeen vielä erikseen täysistuntojen poissaolojen syyt MTV3:n internet-sivuille ja Tekstikanavan sivuille 3.3.1999.RATKAISUKeskeisin journalistien eettisten sääntöjen velvoitteista on tiedonvälityksen totuudenmukaisuus. Totuudenmukaisen kuvan antamiseksi ei riitä selostuksen virheettömyys, koska sinänsä virheetön uutinen voi olla täysin harhaanjohtava, jos olennaisia seikkoja on jätetty kertomatta. Tiedotusvälineellä on kuitenkin oikeus näkökulman ja painotusten valintaan.Neuvoston mielestä MTV3 toi riittävän selkeästi heti ohjelman alussa esille sen olennaisen tiedon, että kantelijoiden kohdalla poissaolot täysistunnoista johtuivat pääosin virkatehtävistä. Ottaen huomioon, että MTV3 kirjasi poissaolot tarkasti siinä muodossa, missä ne eduskunnan pöytäkirjoissa ovat, ei esitetyissä tiedoissa ollut myöskään oikaisua vaatineita asiavirheitä. Arvostelu ei ollut myöskään sillä tavalla voimakasta, että se olisi edellyttänyt arvostelun kohteen samanaikaista kuulemista.Neuvosto katsoo, että Sunnuntairaportin reportaasissa, Kymmenen Uutisten uutisessa, MTV3:n Internet-sivuilla ja Tekstikanavalla kerrottiin esitystavan perusteet riittävän selvästi. Lisäksi MTV3 lisäsi yhden kantelijan vaatimuksesta Sunnuntairaportin jälkeen 3.3.1999 vielä erikseen täysistuntojen poissaolojen syyt MTV3:n internet-sivuille ja Tekstikanavan sivuille. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, ettei MTV3 ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. KLAGANI MTV3:s Sunnuntairaportti behandlades den 28.2.1999 riksdagsmännens frånvaro från riksdagens plenum och utskott. Frågan behandlades på nyhetsplats i Kymmenen Uutiset, på MTV3:s internet-sidor samt i MTV3:s text-tv.Tiuri 2744/MTV/99Klaganden anser att MTV3:s nyheter om riksdagsmännens frånvaro var missvisande eftersom klagandens frånvaro från plenum, bortsett från två fall, berott på tjänsteåligganden, som ålagts av riksdagen och frånvaron från utskotten har i huvudsak berott på samma skäl. Klaganden har inte ”blivit fast” för frånvaro, inte heller har frånvaron berott på lättja, fastän detta hävdades i programmet.I programmet Sunnuntairaportti förs klagandens frånvaro på tal fyra gånger. I programmet konstaterades att klaganden varit frånvarande från 28 procent av riksdagens plenum och klagandens bild visades tillsammans med två andra riksdagsmän på listan över de personer, som oftast har varit frånvarande. I programmet visades också en förteckning över utskottsfrånvaro, där klaganden fanns på femte plats i frånvarostatistiken. Klagandens namn presenterades också på en lista, där man kombinerat frånvaron från plenum, utskott och kommunfullmäktige. Dessutom fanns klaganden nämnd på en lista, där man hade tecknat upp de riksdagsmän som mest ökat sin frånvaro efter MTV3:s föregående statistik. Samma ”tio i topp”-tabeller finns också till beskådande på MTV3:s internet-sidor samt på MTV3:s text-tv-kanal. Kymmenen Uutiset presenterade också ”tio i topp”-tabellen vad gäller plenum, utskott samt kommunfullmäktige samt en kombination av den förenämnda statistiken.Orsaken till klagandens frånvaro nämns en gång i Sunnuntairaportti. På internet-sidorna och text-tv:s sidor tillfogades förteckningen över orsaker först efter flere dagar och ”tio i topp”-tabellerna ändrades inte. I Kymmenen Uutiset nämndes orsaken till klagandens frånvaro en gång i anslutning till kombinationsstatistiken.Både i Sunnuntairaportti och i Kymmenen Uutiset konstaterades, att ministrarna inte har beaktats när frånvarostatistiken gjorts upp, eftersom de har så omfattande frånvaro, som beror på tjänsteåligganden. Klaganden undrar varför regeringens tjänsteresor i det här avseendet är i en annan ställning än riksdagens tjänsteresor. Riksdagen har i ett utlåtande, efter MTV3:s program, konstaterat att skötseln av ett tjänsteåliggande, som förordnats av riksdagen är lika viktigt som uppdragen som utförs i riksdagshuset. Dessutom konstaterar klaganden att, till skillnad från de andra ”statistiktopparna”, gavs han inte möjlighet att berätta om skälet till hans frånvaro.MTV3 har trots klagandens krav inte korrigerat felen och MTV3 har inte gett klaganden möjlighet till en intervju i vilken klaganden kunde ha korrigerat saken. Klaganden ber nämnden att ålägga MTV3 att korrigera sitt fel lika stort uppslaget, som den ursprungliga rapporteringen, så snart som möjligt.Kiljunen 2748/MTV/99Klaganden anser att undersökningens slutsats var att riksdagens utrikesutskotts medlemmar glänste med sin frånvaro. Frånvaron berodde i alla fall på riksdagsuppdrag utomlands, men detta uppgavs inte. Klaganden anser att den frånvaroundersökning, som MTV3 gjort, var desinformation. Riksdagsmännens uppdrag har ingenstans definierats som enbart deltagande i riksdagens plenum. Arbetet är betydligt mångsidigare och riksdagsarbetet utförs i växande grad utanför riksdagshuset. I MTV3:s rapport lämnades ministrarna utanför på grund av de många tjänsteåligganden. Klaganden förundrar sig över varför regeringens tjänsteåligganden i detta avseende är i en annan ställning än riksdagens tjänsteåligganden.Jansson 2751/MTV/99Klaganden hänvisar till den klagan som gjorts av Martti Tiuri och förenar sig i den eftersom också han beskrevs i Sunnuntairaportti som en lat riksdagsman. Också klaganden har varit aktiv i Europarådet. Arbetet i Europarådet är för parlamentarikerna en del av riksdagsarbetet. Riksdagen beviljar befrielse bara för skötseln av sådana uppdrag, vartill riksdagsmannen förordnats av riksdagen.Klaganden frånvaro från riksdagen och dess utskott har berott på tjänsteåligganden och för dem har funnits riksdagens lov. Uppdragen är en väsentlig del av riksdagsarbetet och att jämföra frånvaro, som beror på dem med lättja är inte bara kränkande utan också förnedrande för landet. Ifall dessa uppdrag saknar betydelse borde riksdagen inte bevilja riksdagsmännen befrielse från riksdagsarbetet för att sköta dem. Enligt Sunnuntairaportti borde Finland inte vara med i sådant internationellt samarbete, som förutsätter riksdagsmännens medverkan. Klaganden gavs inte möjlighet att kommentera frånvarostatistiken.MTV3:S SVARMTV OY:s ansvarige chefredaktör Juhani Pekkala konstaterar att MTV3:s nyhets- och aktualitetsprogram redan länge har bevakat och rapporterat om riksdagsmännens frånvaro. En så långvarig bevakning fäster uppmärksamheten vidare vid det tema, som behandlas än på bara en enskild riksdagsmans frånvaro. I Sunnuntairaporttis reportage, i Kymmenen Uutisets nyheter, på MTV3:s Internet-sidor och på Tekstikanava gavs i anslutning till frånvaroutredningen information om totalt mer än 50 riksdagsmän. Enligt den utredning som MTV3 gjort hade publiceringen av frånvarostatistiken inte ensamt någon betydelse för om riksdagsmannen återvaldes.I fjol beslöt riksdagen själv efter Sunnuntairaportti att publicera månatliga frånvarouppgifter. Ur dessa framgår lovlig och olovlig frånvaro, men orsaken till frånvaron presenteras inte i statistiken. I våras, efter Sunnuntairaporttis utredning, beslöt riksdagen och riksdagens talmanskonferens att börja tillkännage riksdagsmännens frånvaro från plenum samt från utskott. I bägge fallen framgår orsaken till frånvaron ur statistiken. Dessutom har riksdagen beslutat att tjänsteresa inte längre innebär frånvaro. Riksdagen har därmed börjat statistikföra frånvaro på samma sätt som Sunnuntairaportti. Samtidigt har den ändrat tolkningen av tjänsteresor så att de inte längre räknas som frånvaro. Fastän man krävt att massmedia borde ha utelämnat tjänsteresorna ur frånvarostatistiken, så är det först efter riksdagens eget beslut som detta har blivit möjligt, eftersom de inte längre utgör officiell frånvaro.MTV3 har genom sina frånvaroutredningar strävat till att ge medborgarna förutsättningar att bedöma riksdagsmännens arbete och MTV3 har inte i något skede hävdat att riksdagsarbetet enbart består av att sitta på möten. Kiljunen har själv när han blivit tillfrågad inte heller kunnat ange något bättre sätt att bedöma riksdagsmännens arbete än via de förhandenvarande frånvarouppgifterna (HS 28.3.1999).MTV3 förde klart fram i början på programmet att frånvaron från plenum i huvudsak beror på tjänsteåligganden. MTV3 ansåg sig inte kunna dra bort frånvaron som berodde på tjänsteresor från sina siffror, eftersom MTV3 bokförde frånvaron exakt i den form, som de fanns i riksdagens protokoll. MTV3 konstaterar att det skulle vara omöjligt att utreda hur stor del av utskottsfrånvaron som beror på tjänsteåligganden, eftersom en del av riksdagens resor pågår längre än vad man bett om befrielse från riksdagens plenum. Enligt klaganden berodde merparten av hans utskottsfrånvaro på tjänsteåliggande, som riksdagen förordnat om. Enligt en kalkyl som MTV3 gjort på basen av sitt material berodde 30 procent av klagandens utskottsfrånvaro på annat än tjänsteåligganden.Vad gäller den respons, som Tiuri fått, konstaterar MTV3 att det inte torde vara exceptionellt att en riksdagsman får brev av sina väljare och två är väldigt få om ett dylikt tema. Dessutom har MTV3 på Tiuris begäran efter Sunnuntairaportti lagt till orsaken för plenumfrånvaron på MTV3:s internet-sidor och Tekstikanavas sidor den 3.3.1999.AVGÖRANDEEtt centralt krav i journalisternas etiska regler är att informationsförmedlingen är sanningsenlig. För att ge en sanningsenlig bild räcker det inte med en felfri rapportering, eftersom en i sig felfri notis kan vara helt vilseledande, om man låtit bli att berätta om väsentliga faktorer. Massmedia har dock rätt att välja vinkling och betoning.Nämnden anser att MTV3 tillräckligt klart i början av programmet förde fram den väsentliga informationen att klagandenas frånvaro till största delen berodde på tjänsteåligganden. Med tanke på att MTV3 bokförde frånvaron strikt i den form som den finns i riksdagens protokoll, så förekom det i de framlagda uppgifterna inga sakfel som skulle ha krävt korrigering. Kritiken var inte heller så kraftig att det skulle ha förutsatt att objektet för kritiken samtidigt skulle ha hörts.Nämnden anser att man i Sunnuntairaporttis reportage, i Kymmenen Uutisets nyheter, på MTV3:s Internet-sidor och i Tekstikanava tillräckligt klart berättade om grunderna för presentationen. Dessutom tillfogade MTV3 på en klagandes begäran orsakerna för plenumfrånvaron på MTV3:s Internet-sidor och på Tekstikanavas sidor.På dessa grunder anser Opinionsnämnden för massmedier att MTV3 inte har brutit mot god journalistisk sed.