vastuullistajournalismia_vaaka_SWE

Uttalande om öppenhet kring nyhetsautomation och personanpassning 2019

Bakgrund

Användningen av algoritmer och etiken kring artificiell intelligens har varit föremål för en livlig offentlig debatt. Krav har framförts på att de som utnyttjar algoritmer måste vara öppna och tydliga med vilken information de samlar in om sina användare och utifrån vilka principer de lyfter fram innehåll för sin publik.

Algoritmer utnyttjas också av medier som omfattas av opinionsnämndens reglering. Exempel på detta är bland annat så kallade nyhetsrobotar, valkompasser och artikelrekommendationer för läsarna. Nya tekniska innovationer ger möjligheter till bättre och mer effektiv journalistik.

Syftet med detta uttalande är att fastställa att användningen av algoritmiska hjälpmedel är en del av det journalistiska arbetet och försäkra allmänheten om att massmedierna agerar öppet och ansvarsfullt när de använder algoritmer.


Uttalandets omfattning

Det är inte ändamålsenligt att i ett enda uttalande i detalj behandla alla olika sätt att använda algoritmer. Detta uttalande tar särskilt ställning till hur massmedierna bör informera sin publik om när de använder:

1.    Nyhetsautomation – exempelvis så kallade nyhetsrobotar och andra algoritmiska verktyg som automatiskt genererar och publicerar journalistiskt innehåll såsom text eller infografik.

2.    Personanpassning, det vill säga att innehåll anpassas på olika sätt för olika människor – till exempel så att förstasidan på en webbplats, i en mobilapplikation eller någon annan del av tjänsten, såsom artikelrekommendationer, anpassas utifrån användarens tidigare beteende.


Den journalistiska beslutanderätten bör fortsättningsvis innehas av redaktionen

Nämnden konstaterar att användning av nyhetsautomation och anpassning av innehåll alltid är journalistiska beslut. Det innebär att man väljer vad som ska publiceras och för vem samt vilken vikt en nyhet ska ges. Detta hör till kärnan i den journalistiska beslutanderätten.

Journalistreglerna förutsätter att avgöranden om innehållet i informationsförmedlingen ska fattas på journalistiska grunder och att den journalistiska beslutanderätten inte överlåts till någon utanför redaktionen. Denna beslutanderätt bör därmed inte heller överlåtas till utomstående personer som skapar algoritmerna. Ansvaret för hur algoritmerna påverkar det journalistiska innehållet ligger alltid hos redaktionen, i sista hand chefredaktören.

Nämnden konstaterar att massmedierna bör ha tillräcklig insikt i hur de algoritmiska verktyg de använder påverkar innehållet. Om en redaktion exempelvis köper in ett verktyg som utvecklats utanför huset, ska redaktionen ta reda på och godkänna de viktigaste funktionsprinciperna och vid behov kunna reagera vid problemsituationer.

Nämnden påminner om att Journalistreglerna gäller allt journalistiskt arbete. Massmedierna ska därmed säkerställa att också de personer som utvecklar deras digitala tjänster följer Journalistreglerna när de fattar självständiga beslut som påverkar det journalistiska innehållet.


Allmänheten har rätt att få veta om nyhetsautomation och personanpassning

För att journalistiken ska vara trovärdig är det viktigt att allmänheten upplever att den har insyn i massmediernas agerande. Nämnden konstaterar att allmänheten har rätt att veta om journalistiskt innehåll rekommenderas och riktas på olika sätt till olika människor utifrån användardata. Journalistreglerna förutsätter också att information skaffas fram på ett öppet sätt och att källan anges när information som publicerats av andra används. Därför lägger nämnden fram följande rekommendationer.


Rekommendation om angivande av när nyhetsautomation används

Massmedier ska informera sin publik ifall journalistiskt innehåll som de publicerar till väsentliga delar har genererats och publicerats automatiskt. I dessa fall rekommenderar nämnden att massmedierna i samband med artikeln anger att automation har använts och vilken källan till de publicerade uppgifterna är.

När det gäller artiklar som genereras, publiceras och uppdateras automatiskt rekommenderar nämnden att följande information ges i samband med artikeln: ”Detta är en automatiskt genererad/uppdaterad artikel. Uppgifterna i den härstammar från [källa].”


Rekommendation om angivande av när personanpassning används

Massmedier som på olika sätt anpassar innehåll för olika användare ska öppet informera publiken om anpassningen och om insamlingen av de uppgifter som används för ändamålet. Om det på en sida finns en avsevärd mängd innehåll som anpassas utifrån användardata, rekommenderar nämnden att information om anpassningen enkelt ska kunna hittas och att den presenteras på ett begripligt sätt.


Avslutningsvis

Detta är opinionsnämndens första uttalande om användningen av algoritmer. Det digitala utvecklingsarbetet inom branschen fortsätter, och nämnden kan vid behov ta ställning till andra aspekter av frågan.

Nämnden påminner om att journalistikens kraft som upprätthållare av ett demokratiskt och faktabaserat samhälle har byggt på att den har kunnat erbjuda varierande perspektiv på världen. Nämnden rekommenderar att massmedierna ska använda algoritmiska verktyg så att allmänheten även framöver får mångsidig information om världen.
 


24.1.2020