8142/MTV/22

Vapauttava

MTV:n julkaisema kooste yksityistiloissa kuvatuista pääministerin seurueen bilevideoista ei sisältänyt erityisen arkaluonteisia yksityiselämään kuuluvia seikkoja. Lisäksi sen julkaisulla oli yhteiskunnallista merkitystä. Siten videokoosteen julkaisu ei loukannut pääministerin tai muiden siinä esiintyneiden ihmisten yksityisyyden suojaa.

Kantelu 19.8.2022

Kantelu kohdistuu MTV Uutisten 18.8.2022 julkaisemaan juttuun Näin pääministeri Sanna Marin juhlii bilevideolla – katso, mistä kohu syntyi.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-paaministeri-sanna-marin-juhlii-bilevideolla-katso-mista-kohu-syntyi/8490454#gs.bkenls

Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeeseen 27, jonka mukaan yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Kantelussa todetaan, että useiden medioiden julkaisema niin kutsuttu bilevideo pääministeri Sanna Marinista oli kuvattu vapaa-ajalla yksityisasunnossa ja sen sisältö meni hyvin syvälle yksityiselämän piiriin. Marin ei ollut itse julkaissut videota, eikä sitä ollut kantelijan tulkinnan mukaan selvästikään tarkoitettu julkaistavaksi.

Kantelijan mielestä video oli luonteeltaan niin yksityinen ja arkaluontoinen, että hän toivoo Julkisen sanan neuvoston punnitsevan, oliko sen julkaisulle todella poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kuten videon julkaisseet mediat itse olivat julkaisemista perustelleet. Kantelussa huomautetaan, ettei videon sisältö liittynyt pääministerin viranhoitoon. Kantelijan mielestä videota olisi ollut tarvittaessa mahdollista referoida sanallisesti ilman sen julkaisua.

Kantelija katsoo, että vaikka pääministerin yksityisyyden rajat ovat toki erilaiset kuin rivikansalaisella, pääministerilläkin täytyy olla jonkinlainen yksityiselämän alue. Kantelun mukaan pääministerin yksityiselämän piiriin kuuluvaa materiaalia julkaistiin ilman asianomaisen suostumusta, ja julkaisu oli omiaan aiheuttamaan pääministerille vahinkoa ja kärsimystä.

Kantelija ei ole pyytänyt pääministerin suostumusta kantelulleen. Hän toivoi Julkisen sanan neuvoston ottavan kuitenkin kantelun käsittelyyn, koska katsoo pääministerin yksityisyyden rajojen olevan yleisesti merkittävä asia. Kantelijan toiveen mukaisesti neuvosto otti kantelun käsittelyyn asian periaatteellisen merkityksen vuoksi asianomaisten suostumusta edellyttämättä. Päätoimittajaa pyydettiin huomioimaan vastauksessaan sekä pääministerin että muiden videolla näkyvien henkilöiden yksityiselämän näkökulma.

Päätoimittajan vastaus 11.10.2022

MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen kertoo toimituksen julkaisseen pääministeri Sanna Marinin ”bilevideon” huolellisen harkinnan jälkeen 18.8.2022 eli seuraavana päivänä videoiden julkitulon jälkeen. Tätä ennen MTV oli tarttunut aiheeseen muilla tavoin sen yhteiskunnallisen merkittävyyden ja valtavan kiinnostusarvon vuoksi.

Ennen videon julkistamista MTV muun muassa varmisti videomateriaalin aitouden suoraan pääministeriltä sekä selvittämällä videoiden päätymistä julkisuuteen, haastattelemalla videoihin liitettyjä ihmisiä ja kysymällä pääministerin harkintaan liittyviä asioita asiantuntijoilta, puolueelta ja kansalaisilta.

Päätoimittajan mukaan MTV päätti huolellisen harkinnan jälkeen julkaista bilevideosta version, joka editoitiin koskemaan ainoastaan Marinin käytöstä. MTV ei julkaissut videosta raakaversiota, joka levisi sosiaalisessa mediassa ja keskustelupalstoilla, vaan MTV:n versio oli journalistinen kooste pääministeriä koskevista videon kohdista sekä pääministerin omista kommenteista videolla näkyviin tapahtumiin.

Päätoimittaja toteaa MTV:n huolehtineen asiaan liittymättömien henkilöiden yksityisyyden suojasta muun muassa poimimalla videosta vain Marinia koskevat kohdat sekä sumentamalla ryhmäkuvista henkilöt, jotka eivät olleet julkisuuteen omalla näkökulmalla tulleet. Vaikka kyse oli pitkälti julkisuuden henkilöistä, päätoimittaja huomauttaa, että heidän yksityisyyden suojansa vapaa-ajalla ja yksityisissä juhlissa oli vahvempi kuin pääministerillä.

Päätoimittaja katsoo, että videon julkaisemisella on yhteiskunnallista merkitystä, sillä suuri kysymys bilevideokohun aikana oli, oliko pääministeri käyttänyt harkintaa esiintyessään kameroille ja juhliessaan railakkaasti ”julkkisporukan” kanssa. Kyse ei ollut salakuvaamisesta, vaan MTV:n tietojen mukaan videon kuvaajana sekä juhlaporukassa oli useita henkilöitä, jotka saavat toimeentuloaan sosiaalisen median vaikuttajina ja julkisuuden henkilöinä. Marin oli tiennyt kuvaamisesta sekä siitä, että video julkaistaisiin sosiaalisen median tilillä. Video julkaistiin alun perin sosiaalisen median tilillä, jolla on lähes 100 seuraajaa. Sieltä materiaali oli levinnyt keskusteluryhmiin ja edelleen mediaan ja kansalaisten kahvipöytäkeskusteluihin.

Kaikki edellä mainittu vaikutti päätoimittajan mukaan siihen, että videon julkaisemisella oli yhteiskunnallista merkitystä. MTV:n harkintaan videon julkaisussa vaikutti erityisesti kaksi seikkaa: yhtäältä se, että videot levisivät laajasti ja herättivät yhteiskunnallista keskustelua pääministerin käytöksestä ja harkintakyvystä, ja toisaalta se, että MTV halusi antaa yleisölleen mahdollisuuden nähdä video omilla alustoillaan ja tehdä siitä omat johtopäätöksensä.

Päätoimittajan mukaan MTV ei lähtenyt bilevideokeskustelussa osapuoleksi syyttämään tai puolustamaan. Aidoksi todennetun videon ja useiden asiantuntijakommenttien ja näkökulmien kautta kansalaisilla oli mahdollisuus itse tehdä johtopäätökset siitä, oliko Marinin käytös pääministerille sopivaa ja oliko tämän harkinta pettänyt. Päätoimittaja huomauttaa, että kansalaiset tekevät itse päätöksensä ja osoittavat sen vaaleissa.

Lisäksi päätoimittaja tuo vastauksessaan esiin, että sosiaalisessa mediassa oli levinnyt paljon myös muokattuja, virheellisiä videoita, joten aidoksi vahvistetun, pääministerin roolin näyttävän videon esittäminen jutun yhteydessä oli myös journalistinen teko. Päätoimittaja huomauttaa, etteivät tiedotusvälineet voi siirtää keskustelua tapahtuvaksi vain someen tai keskustelupalstoille, vaan niiden tehtävänä on tarkistaa faktat ja kertoa, mistä puhutaan ja miksi. Samalla toimituksen oli harkittava tarkkaan yksityisyyden suojaan liittyviä seikkoja, eikä niitä tullut rikkoa vain siksi, että some tai keskustelupalstat olivat niitä rikkoneet. Tämän harkinnan MTV teki päätoimittajan mukaan huolellisesti ja voi siten seistä valintansa takana.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

MTV julkaisi verkkosivuillaan videokoosteen, jossa pääministeri Sanna Marin, lauloi, tanssi ja juhli julkisuudesta tunnettujen henkilöiden kanssa. Videot oli kuvattu yksityistiloissa, ja ne olivat päätyneet laajempaan levitykseen yksityisen sosiaalisen median tilin kautta. Pääministeri on kertonut tienneensä, että häntä kuvattiin, mutta luottaneensa siihen, etteivät videot vuotaisi julkisuuteen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pääministeri kuuluu valtakunnan ylimpiin poliittisiin vallanpitäjiin, ja tämän vuoksi hänen on lähtökohtaisesti siedettävä myös arviointia, joka kohdistuu hänen toimintaansa vapaa-ajalla ja virkatehtävien ulkopuolella.

Vaikka videot oli kuvattu yksityistiloissa, pääministeri ja muut videolla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset tiesivät, että heitä kuvattiin. Siitä, tiesivätkö kaikki asianosaiset myös, että videot julkaistaisiin yksityisellä sosiaalisen median tilillä, on esitetty vastakkaisia näkemyksiä.

MTV oli käyttänyt journalistista harkintaa valitessaan, mitä alun perin sosiaalisessa mediassa levinneistä videoista tehdyssä koosteessa näytettiin. Juhlintakohtausten väliin oli leikattu pääministeri Marinin lausuntoja videokohusta sekä MTV:n uutispäätoimittajan kommentteja tapauksesta. Videoilla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset juhlivat pääministerin seurassa, ja pääosa heistä oli julkisuuden henkilöitä ja sosiaalisen median vaikuttajia, joiden yksityisyyden suoja on heidän asemansa vuoksi alentunut. Osan juhlijoista kasvot oli sumennettu heidän yksityisyytensä suojaamiseksi.

Neuvosto toteaa, ettei MTV:n videokoosteessaan näyttämää laulamista, tanssimista ja juhlimista voi pitää Journalistin ohjeen 27 tarkoittamalla tavalla erityisen arkaluonteisena, eikä videon julkaisuun tässä tapauksessa vaadittu asianomaisten suostumusta. Lisäksi videomateriaalin julkaisemisella oli yhteiskunnallista merkitystä. Yleisöllä oli oikeus nähdä otteita keskustelua herättäneistä videoista omin silmin ja tehdä niistä omat tulkintansa. Samalla yleisö saattoi arvioida pääministerin toimintaa ja verkostoja.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Aarnipuro, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Anssi Marttinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Farhia Omer, Henrik Rydenfelt, Saara Salomaa, Asta Tenhunen ja Tuomo Törmänen.