8141/YLE/22

Vapauttava

Ylen julkaisema kooste yksityistiloissa kuvatuista pääministerin seurueen bilevideoista ei sisältänyt erityisen arkaluonteisia yksityiselämään kuuluvia seikkoja. Lisäksi sen julkaisulla oli yhteiskunnallista merkitystä, vaikkakin koosteessa oli myös useita kohtia, jotka eivät liittyneet suoraan pääministerin toiminnan arviointiin. Videokoosteen julkaisu ei loukannut pääministerin tai muiden siinä esiintyneiden ihmisten yksityisyyden suojaa.

Kantelu 19.8.2022

Kantelu kohdistuu Ylen 18.8.2022 julkaisemaan verkkojuttuun Julkisuuteen vuodettu bilevideo Sanna Marinista kiinnostaa mediaa maailmalla – saavatko pääministerit juhlia, kysyy saksalaislehti Der Tagesspiegel.

https://yle.fi/uutiset/3-12581605

Kantelussa vedotaan Journalistin ohjeeseen 27, jonka mukaan yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Kantelussa todetaan, että useiden medioiden julkaisema niin kutsuttu bilevideo pääministeri Sanna Marinista oli kuvattu vapaa-ajalla yksityisasunnossa ja sen sisältö meni hyvin syvälle yksityiselämän piiriin. Marin ei ollut itse julkaissut videota, eikä sitä ollut kantelijan tulkinnan mukaan selvästikään tarkoitettu julkaistavaksi.

Kantelijan mielestä video oli luonteeltaan niin yksityinen ja arkaluontoinen, että hän toivoo Julkisen sanan neuvoston punnitsevan, oliko sen julkaisulle todella poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä, kuten videon julkaisseet mediat itse olivat julkaisemista perustelleet. Kantelussa huomautetaan, ettei videon sisältö liittynyt pääministerin viranhoitoon. Kantelijan mielestä sitä olisi ollut tarvittaessa mahdollista referoida sanallisesti ilman videon julkaisua.

Kantelija katsoo, että vaikka pääministerin yksityisyyden rajat ovat toki erilaiset kuin rivikansalaisella, pääministerilläkin täytyy olla jonkinlainen yksityiselämän alue. Kantelun mukaan pääministerin yksityiselämän piiriin kuuluvaa materiaalia julkaistiin ilman asianomaisen suostumusta, ja julkaisu oli omiaan aiheuttamaan pääministerille vahinkoa ja kärsimystä.

Kantelija ei ole pyytänyt pääministerin suostumusta kantelulleen. Hän toivoi Julkisen sanan neuvoston ottavan kuitenkin kantelun käsittelyyn, koska katsoo pääministerin yksityisyyden rajojen olevan yleisesti merkittävä asia. Kantelijan toiveen mukaisesti neuvosto otti kantelun käsittelyyn asian periaatteellisen merkityksen vuoksi asianomaisten suostumusta edellyttämättä. Päätoimittajaa pyydettiin huomioimaan vastauksessaan sekä pääministerin että muiden videolla näkyvien henkilöiden yksityiselämän näkökulma.

Päätoimittajan vastaus 12.10.2022

Ylen päätoimittaja Riikka Räisänen kertoo vastauksessaan toimituksen arvioineen, että videoilla oli poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yle julkaisi keskustelua herättäneen videokoosteen, koska pääministeri on maan merkittävin vallankäyttäjä, jonka yksityisyyden suoja on tavallista kansalaista selvästi alempi. Päätoimittaja huomauttaa, että Marin on pääministerikaudellaan aktiivisesti myös itse tuonut esiin vapaa-aikaansa ja rakentanut poliitikon julkikuvaansa myös yksityiselämänsä kautta.

Sillä, mitä ylin valtiojohto vapaa-ajallaan harrastaa, kenen seurassa liikkuu ja keneen luottaa voi olla päätoimittajan mukaan yhteiskunnallista merkitystä. Kun pääministeri poseerasi kameralle päihtyneenä julkisuudesta tunnettujen ihmisten kanssa, ja videot levisivät julkisuuteen tarjoten poliittisille vastustajille lyömäaseen, toimitus arvioi, että videoilla oli yhteiskunnallista merkitystä.

Päätoimittaja toteaa, että journalismin tehtävä on tarjota yleisölle riittävästi tietoa, jotta se voi itse vetää omat johtopäätöksensä. Ilman videokoosteen näyttämistä olisi hänen mukaansa ollut hyvin vaikeaa objektiivisesti kuvata sitä, mitä videoilla tapahtuu, ja tarjota yleisölle työkaluja arvioida sitä, pettikö pääministerin harkintakyky vai ei. Toisaalta liikkui myös hyvin kirjavia tulkintoja siitä, mitä videoilla huudetaan tai ei huudeta. Videokoosteen julkaiseminen antoi Ylen mukaan yleisölle mahdollisuuden arvioida itse sitä, miten vankalla pohjalla tulkinnat videokoosteen tapahtumista olivat ja toisaalta, miten uskottavia pääministerin lausunnot siitä olivat.

Ennen videokoosteen julkaisua Marin oli itse vahvistanut videoiden aitouden ja myöntänyt luottaneensa siihen, etteivät ne vuoda julki. Pääministeri ei myöskään ollut lomalla, joten sosiaalisessa mediassa levinnyt video herätti kysymyksen myös siitä, olisiko pääministeri ollut toimintakykyinen, jos tilanne olisi sitä vaatinut.

Ylen julkaisemassa videokoosteessa näkyi pääministerin lisäksi muutamia julkisuuden henkilöitä. Päätoimittaja toteaa, että sillä, keitä mielipidevaikuttajia pääministeri päästää lähelleen, voi olla yhteiskunnallista merkitystä. Hän huomauttaa myös, että kyseiset henkilöt ovat tuoneet itseään, ammattiaan ja vapaa-ajanviettoaan aktiivisesti julkisuuteen, joten heidän yksityisyyden suojansa voi vakiintuneen käytännön mukaan arvioida kaventuneen.

Toisaalta julkisuuden henkilöt eivät myöskään tehneet päätoimittajan tulkinnan mukaan videoilla mitään niin poikkeavaa, että sisältöä voisi pitää heitä halventavana. Jokainen videoilla esiintyvä henkilö, pääministeri mukaan lukien, oli tietoinen siitä, että heitä kuvataan, eikä niitä siis ollut kuvattu salaa. Julkkisten lisäksi videolla näkyi hetkittäin yksi ihminen, joka ei ole julkisuuden henkilö. Hänen kasvonsa toimitus sumensi henkilön yksityisyyden suojaamiseksi. Kyseinen henkilö ei ollut anonymisoinnin vuoksi tunnistettavissa. 

Päätoimittajan mukaan videon julkaisua on arvioitava pääministerin toimen hoitoon liittyvänä kokonaisuutena. Arvio on irrotettava muun muassa pääministerin sukupuolesta, iästä tai ihonväristä. Pääministeri on yleisesti Suomen poliittinen ykköspäättäjä, jonka yksityiselämän alue on todella kapea arvioitaessa hänen toimintaansa poliittisena päättäjänä.

Ratkaisu

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

Yle julkaisi verkkojutussaan videokoosteen, jossa pääministeri Sanna Marin lauloi, tanssi ja juhli viihdejulkisuudesta tunnettujen ystäviensä kanssa. Videot oli kuvattu yksityistiloissa, ja ne olivat päätyneet laajempaan levitykseen yksityisen sosiaalisen median tilin kautta. Pääministeri on kertonut tienneensä, että häntä kuvattiin, mutta luottaneensa siihen, etteivät videot vuotaisi julkisuuteen.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että pääministeri kuuluu valtakunnan ylimpiin poliittisiin vallanpitäjiin, ja tämän vuoksi hänen on lähtökohtaisesti siedettävä myös arviointia, joka kohdistuu hänen toimintaansa vapaa-ajalla ja virkatehtävien ulkopuolella.

Vaikka videot oli kuvattu yksityistiloissa, pääministeri ja muut videolla tunnistettavasti esiintyneet ihmiset tiesivät, että heitä kuvattiin. Siitä, tiesivätkö kaikki asianosaiset myös, että videot julkaistaisiin yksityisellä sosiaalisen median tilillä, on esitetty vastakkaisia näkemyksiä.

Ylen julkaisema videokooste oli kokonaisuudessaan noin kaksiminuuttinen. Neuvosto huomauttaa, että videokoosteessa oli useita sellaisia katkelmia, jotka eivät liittyneet suoraan pääministerin toiminnan arviointiin. Vaikka pääosa videokoosteessa pääministerin lisäksi tunnistettavasti esiintyneistä ihmisistä oli julkisuuden henkilöitä tai sosiaalisen median vaikuttajia, joiden yksityisyyden suoja on heidän asemansa vuoksi alentunut, heidän lisäkseen videolla esiintyi myös ihmisiä, jotka eivät ole luettavissa julkkiksiksi, mutta jotka saattoivat olla vähintään tuttavapiirinsä tunnistettavissa. Ainoastaan yhden juhlijan kasvot oli sumennettu tämän yksityisyyden suojaamiseksi. Neuvosto toteaa, että Yle olisi voinut pyrkiä suojaamaan paremmin videolla esiintyneiden ihmisten yksityisyyttä ja harkita paremmin, kuinka laajasti otteita videoilta oli tarpeen näyttää.

Neuvosto kuitenkin toteaa, ettei Ylen videokoosteessaan näyttämää laulamista, tanssimista ja juhlimista voi pitää Journalistin ohjeen 27 tarkoittamalla tavalla erityisen arkaluonteisena, eikä videoiden julkaisuun tässä tapauksessa vaadittu asianomaisten suostumusta. Videomateriaalin julkaisemisella oli yhteiskunnallista merkitystä. Yleisöllä oli oikeus nähdä otteita keskustelua herättäneistä videoista omin silmin ja tehdä niistä omat tulkintansa. Samalla yleisö saattoi arvioida pääministerin toimintaa ja verkostoja. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yle ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Marja Aarnipuro, Päivi Hietanen, Kyösti Karvonen, Antti Kokkonen, Riitta Korhonen, Anssi Marttinen, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Farhia Omer, Henrik Rydenfelt, Saara Salomaa, Asta Tenhunen ja Tuomo Törmänen.