7418/IL/20

Langettava

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen jutun, jossa lukiot asetettiin paremmuusjärjestykseen ylioppilastutkintotulosten perusteella. Juttu perustui kokonaisuudessaan toisen tiedotusvälineen työhön, minkä olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ilmi. Lähde olisi pitänyt mainita jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Kantelu 18.8.2020

Kantelu kohdistuu Nyhetsbyrån SPT:n 18.5.2020 asiakkailleen jakelemaan juttuun ”Lärkan toppar statistiken på svenska gymnasier”.

Kantelija on Svenska Ylen tutkivan toimituksen tuottaja.

Kantelun mukaan SPT:n olisi pitänyt mainita Svenska Yle lähteenään jo juttunsa otsikossa. Jutussa viitattiin kantelun mukaan virheellisesti ylioppilastutkintolautakunnan tilastoon, jonka mukaan Gymnasiet Lärkan selviytyi suomenruotsalaisista lukiosta parhaiten. Ylioppilastutkintolautakunta ei kuitenkaan ollut tehnyt tällaista tilastoa, vaan se tarjoaa ainoastaan raakadataa.

Kantelussa todetaan, että tilastot ovat määritelmällisesti tietojen keräämisen, arvioinnin, analysoinnin ja esittämisen tulosta. Tässä tapauksessa Svenska Ylen datajournalistit tekivät tilastollisen analyysin ja siihen pohjaavan esityksen ylioppilastutkintolautakunnan raakadatan perusteella. Vain Svenska Ylellä oli kantelun kohteena olevan jutun julkaisuhetkellä käytössään tilastot, joihin jutun keskeinen sisältö perustui. Näin ollen SPT:n juttu oli kantelijan tulkinnan mukaan yhteenveto Svenska Ylen datajournalistien tekemästä työstä, ja siksi lähde olisi ollut perusteltua kertoa jo otsikossa.

Svenska Yle pyysi 19.5.2020 SPT:tä sekä niitä lehtiä, jotka olivat sen jutun julkaisseet, korjaamaan viipymättä jutussa olleen tilastotiedon lähteen. Samalla kantelija pyysi ilmoittamaan selvästi ja avoimesti yleisölle virheestä ja siitä, miten ja koska se on korjattu.

Svenska Yle oli uudelleen yhteydessä SPT:hen 25.5.2020, koska juttua ei ollut korjattu alun perin virheellisen uutisen julkaisseissa lehdissä siihen mennessä. Yhdessä asiakaslehdessä myöhemmin samana päivänä julkaistu korjaus ei myöskään ollut kantelun mukaan oikaisupyynnön tai Journalistin ohjeen 20 mukainen.

Kantelija katsoo, että SPT rikkoi Journalistin ohjeita 7 ja 20, koska se ei korjannut tietolähdettä juttuunsa viipymättä eikä lähettänyt keskitetysti oikaisua kaikkiin lehtiin, joissa alkuperäinen juttu oli julkaistu.

Päätoimittajan vastaus 31.10.2020

Nyhetsbyrån SPT:n päätoimittaja Ari Sundberg käsittelee vastauksessaan sitä, kävikö

alkuperäisestä jutusta riittävästi ilmi, että se perustui toisen työhön. Lisäksi hän arvioi korjaustoimien riittävyyttä.

Päätoimittaja toteaa vastauksessaan, että jo jutun leipätekstin toisessa kappaleessa mainittiin, että siinä oli käytetty Svenska Ylen kokoamaa tilastoa. Svenska Yleä ei kuitenkaan mainittu lähteenä

otsikossa, ingressissä tai faktaruudussa, joka myös pohjautui Svenska Ylen tilastoon.

Päätoimittajan mukaan Nyhetsbyrån SPT:n periaatteena on, että uutisessa, jossa hyödynnetään toisen työtä, lähde mainitaan otsikossa, ingressissä ja leipätekstissä sekä myös muualla jutussa, jos sen katsotaan olevan tarpeen. Näin ollen vastaus kysymykseen siitä, kävikö alkuperäisestä jutusta riittävästi ilmi, että se perustui toisen työhön, on päätoimittajan mukaan kieltävä.

SPT lähetti korjauksen asiakkailleen (HSS Media, KSF Media ja Förlags Ab Sydvästkusten/Åbo Underrättelser) 25.5.2020 eli kuusi päivää sen jälkeen, kun kantelija oli huomauttanut jutussa olleesta virheestä. Päätoimittajan mukaan Nyhetsbyrån SPT pyrkii aina korjaamaan jutuissaan ilmenneet virheet viipymättä. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin hänen mukaansa katsoa, että korjauksen tekemisessä kesti liian kauan.

Päätoimittaja toteaa, ettei voi ottaa kantaa asiakkaidensa toimintaan korjausten julkaisemisessa. Hän kertoo keskustelleensa korjauksen lähettämisen jälkeen uutistoimiston asiakkaiden kanssa ja kuvailleensa ongelman. Tämän jälkeen se, miten asiakkaat ovat toimineet korjauksen suhteen, on

ollut päätoimittajan mukaan heidän päätösvallassaan. Nyhetsbyrån SPT ei voi pakottaa asiakkaitaan

julkaisemaan mitään, ja heillä on aina oikeus muokata SPT:n materiaalia kuten tarpeelliseksi näkevät.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

Periaatelausuma lainaamisesta 2010: https://www.jsn.fi/periaatelausumat/lainaaminen-2010/

Nyhetsbyrån SPT käsitteli asiakkailleen lähettämässä jutussa ruotsinkielisten lukioiden pärjäämistä kevään 2020 ylioppilaskokeissa. Juttu perustui kokonaisuudessaan Svenska Ylen tekemään vertailuun, jossa oppilaitokset oli asetettu keskiarvojen perusteella paremmuusjärjestykseen. Svenska Yle oli selvittänyt oppilaitosten keskiarvot Ylioppilastutkintolautakunnan kokelaskohtaisesti ilmoittamista suoritustiedoista.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että SPT:n juttu perustui kokonaan toisen tiedotusvälineen työhön, ja tämän olisi pitänyt käydä jutusta yksiselitteisesti ja näkyvästi ilmi. Vaikka Svenska Yleen viitattiin jutun toisessa kappaleessa, jutusta saattoi saada käsityksen, että oppilaitosten vertailu olisi perustunut suoraan Ylioppilastutkintolautakunnalta saatuun tietoon. SPT:n olisi pitänyt mainita Svenska Yle lähteenään jo otsikossa tai selvästi heti jutun alussa.

Uutistoimisto lähetti asiakkailleen lähdettä koskevan korjauksen viiden päivän viiveellä. Neuvosto toteaa, ettei lähdeviitteen merkitsemättä jättäminen ole Journalistin ohjeissa tarkoitettu olennainen asiavirhe, jonka voisi paikata jälkikäteen korjaamalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Nyhestbyrån SPT on rikkonut Journalistin ohjetta 7, ja antaa sille huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Eero Hyvönen (pj.), Ilkka Ahtiainen, Kyösti Karvonen, Pentti Mäkinen, Riikka Mäntyneva, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen, Jukka Ruukki, Henrik Rydenfelt, Ismo Siikaluoma, Taina Tukia ja Tuomo Törmänen.