7397/SL/20

Langettava

Nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutusta sai virheellisen käsityksen siitä, että hallitus olisi rajoittanut kansalaisten liikkumisvapautta. Tämä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Äänestyspäätös 10–2. Päätöksen lopussa eriävä mielipide.

Kantelu 21.7.2020

Kantelu kohdistuu Iltalehden 12.7.2020 julkaisemaan nettijuttuun ”Suomi höllentää huomenna matkustusrajoituksia 28 maahan”.

 https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a95cd52d-b340-43dc-87b1-2008b22f9032

Kantelun mukaan journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen. Kantelun kohteena olevassa jutussa ei kantelun mukaan edes pyritty totuudenmukaisuuteen, vaan se oli kauttaaltaan valheellinen. 

Kantelun mukaan Suomen perustuslaki takaa jokaiselle suomalaiselle oikeuden lähteä maasta,eikä ole edes mahdollista kieltää suomalaisilta kategorisesti mihinkään tiettyyn maahan matkustamista. 

Kantelun mukaan Iltalehden jutusta sai yksiselitteisesti valheellisen käsityksen, että matkustaminen muihin kuin jutussa lueteltuihin maihin olisi kielletty. 

Kantelun mukaan Suomi tai Suomen hallitus eivät ole voineet jutun kirjoittamisajankohtana ”sallia” sellaista, joka on ollut sallittua ja vieläpä perustuslaissa turvattu perusoikeus. Kantelun mukaan kysymys on periaatteellisesti hyvin iso. Perusoikeuksia ei voi vapaan tiedonvälityksen oikeusvaltiossa yrittää tehdä tyhjäksi valheellisella tiedottamisella. 

Lehti ei ole kantelijan pyynnöstä huolimatta korjannut juttuaan.

Päätoimittajan vastaus 29.9.2020

Päätoimittaja Erja Yläjärven mukaan kanteluun vastaaminen oli poikkeuksellisen vaikeaa, koska IL:n on mahdotonta tietää, miksi kantelijalle on muodostunut mielikuva, jonka mukaan IL:n uutisessa ”annetaan ymmärtää”, että matkustaminen Suomesta olisi kiellettyä muihin kuin jutussa mainittuihin maihin. Päätoimittajan mukaan kantelija ei yksilöinyt IL:n toimitukseen lähettämässään viestissä, mitä virheitä IL:n uutisessa oli ja mistä hänelle syntyi tällainen käsitys. 

Päätoimittajan mukaan on mahdollista, että kantelun kohteena olevan yksittäisen uutisen sijaan kantelu kohdistuukin hallituksen viestintälinjaan, mihin viittaa myös kantelun viimeinen, ”valheelliseen tiedottamiseen” liittyvä virke. 

Päätoimittajan mukaan hallituksen viestintää matkustusrajoituksista kritisoitiin laajalti, kun keväällä 2020 koronaviruksesta johtuvien matkustusrajoitusten annettiin ymmärtää olevan absoluuttisia kieltoja ylittää esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välinen maaraja. Tuolloin IL, samoin kuin kaikki muut uutismediat, uutisoi rajoituksista virheellisesti. Päätoimittaja korostaa, että heinäkuussa matkustusrajoitusten höllentyessä kaikki mediat uutisoivat niistä samaan tapaan kuin kantelun kohteena olevassa IL:n uutisessa. 

Päätoimittaja toteaa, että koska oikaisupyynnössä ei täsmennetty, mitä olennaisia asiavirheitä uutisessa on, vastauksessa käsitellään oikaisupyyntöä virke virkkeeltä.

Oikaisupyyntö: ”Jutussa annetaan täysin virheellisesti ymmärtää, että matkustaminen Suomesta muihin kuin jutussa mainittuihin maihin olisi kiellettyä”.

Päätoimittajan vastaus: IL:n uutisessa ei sanottu, että matkustaminen olisi kiellettyä. IL:n uutisessa todettiin, että hallitus ”suosittelee karttamaan välttämätöntä matkustusta maihin, joiden rajavalvonnasta ei ole luovuttu”.

Oikaisupyyntö: ”Eikä ole missään vaiheessa ollutkaan, eikä perustuslakimme tällaisia matkustuskieltoja edes mahdollista”

Päätoimittajan vastaus: IL:n uutisessa ei mitenkään oteta kantaa menneisiin matkustusrajoituksiin tai siihen, mahdollistaako perustuslaki niitä.

Oikaisupyyntö: ”Käytännön rajoituksia voi seurata vain siitä, että jotkut maat eivät välttämättä salli suomalaisille maahanpääsyä.”

Päätoimittajan vastaus: Tämä todetaan myös IL:n uutisessa, jossa sanotaan, että ”Ulkoministeriö muistuttaa verkkosivuillaan, että vaikka Suomen kansalaisella olisikin oikeus matkustaa pois Suomesta, voivat muut maat evätä suomalaisen maahan pääsyn.”

Oikaisupyyntö: ”Suomen hallitus ei voi tietenkään jutussa mainitulla tavalla nyt ”sallia” sellaista toimintaa, mikä ei missään vaiheessa ole ollutkaan kiellettyä. Tai kieltää matkustamista esimerkiksi Espanjaan, joka ei tuolla maalistalla ole. Me elämme oikeusvaltiossa, ja lain mukaan sallittua toimintaa ei voida välttää kielletyksi.”

 

Päätoimittajan vastaus: On täysin totta, että perustuslain 9§:n mukaan ”jokaisella on oikeus lähteä maasta”. Käytännössä hallitus on rajoittanut kansalaisten matkailua erilaisilla matkustusohjeilla, karanteenimääräyksillä ja karanteenisuosituksilla.

Päätoimittajan mukaan jutussa todettiin, että ”rajat avataan 17 eurooppalaiselle maalle ja matkustus sallitaan 11 Euroopan ulkopuoliseen maahan”. Rajojen avaaminen tarkoittaa EU:n sisärajatarkastusten lopettamista, salliminen taas aiemmin mainittujen matkustusohjeiden ja karanteenimääräysten lopettamista.

Päätoimittajan mukaan jutussa ei väitetty, että Espanjaan tai muihin maihin matkustaminen olisi kiellettyä. Päinvastoin uutisessa todetaan, että hallitus ”suosittelee karttamaan välttämätöntä matkustusta maihin, joiden rajavalvonnasta ei ole luovuttu”.

Päätoimittajan mukaan juttu oli kuvitettu videotallenteella sisäministeri Maria Ohisalon tiedotustilaisuudesta. Tallenteella Ohisalo kertoo täsmällisesti ohjeista. Lisäksi uutisesta oli linkki muihin Iltalehden uutisiin, joissa matkustusmääräyksistä on kerrottu seikkaperäisesti.

Lopuksi päätoimittaja toteaa, ettei monimutkaisen rajavalvonta- ja matkustussuositusvyyhdin jokaista kiemuraa ole mahdollista eikä etenkään tarkoituksenmukaista kirjoittaa auki jokaisessa asiaa koskevassa uutisessa. 

Päätoimittajan mukaan jutussa kerrottiin kuitenkin riittävän selvästi, mitä matkustusrajoitusten höllentäminen ja laajemman matkustamisen salliminen tarkoittaa. IL:lle toimitetussa oikaisupyynnössä ei esitetty sellaisia olennaisia asiavirheitä, jotka IL:n olisi pitänyt korjata.  IL on päätoimittajan mukaan pyrkinyt matkustusrajoitusten uutisoinnissa totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen eikä siten ole rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 8.

Päätoimittajan mukaan alkuperäisessä jutussa tai sen otsikossa ei ollut Journalistin ohjeiden kohdan 20 tarkoittamia olennaisia asiavirheitä, jotka olisi pitänyt korjata.

Ratkaisu

JO 8: Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Iltalehden nettijutussa kerrottiin muutoksista koronapandemian vuoksi tehtyihin matkustusrajoituksiin. Jutussa todettiin useaan otteeseen, että Suomi sallii kansalaisilleen matkustamisen jutussa lueteltuihin maihin 13.7.2020 lähtien. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että jutusta välittyi virheellisesti käsitys, että matkustaminen kyseisiin maihin olisi ollut aiemmin kiellettyä. Liikkumisvapaus on kuitenkin suomalaisten perustuslaillinen oikeus eikä hallitus voi pandemian perusteella kieltää ketään matkustamasta ulkomaille. 

Neuvoston mukaan kyseessä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei korjannut pyynnöstä huolimatta. Jo ennen jutun julkaisuhetkeä hallituksen mahdollisuuksista rajoittaa liikkumisvapautta oli käyty runsaasti keskustelua, ja tiedotusvälineissä esiintyneet virheelliset tulkinnat asiasta oli pääosin korjattu julkisuudessa. Neuvosto toteaa, että tiedotusvälineiltä pitää voida vaatia näin olennaisessa periaatekysymyksessä täsmällistä ilmaisua, joka ei johda lukijoita harhaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Iltalehti on rikkonut Journalistin ohjeita 8 ja 20 ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Langettavan puolesta äänestivät: Eero Hyvönen (pj), Taina Roth, Riikka Mäntyneva, Tiina Ojutkangas, Pentti Mäkinen, Henrik Rydenfelt, Heli Parikka, Hannele Peltonen, Tuomas Rantanen ja Taina Tukia.

Vapauttavan puolesta äänestivät: Ismo Siikaluoma ja Jukka Ruukki.

Heidän eriävä mielipiteensä: Jutusta saa riittävän selkeän käsityksen siitä, että rajoituksia on olemassa. Kyseessä on ainoastaan epätarkkuus, toimitus saa valita näkökulmansa.