6711/PL/17

Langettava

Lehti julkaisi verkkosivuillaan ja printtiversiossaan jutun, jossa oli useita nimivirheitä. Suurin osa niistä oli huolimattomuudesta johtuneita kirjoitusvirheitä. Nämä olivat epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta ei ollut välttämätöntä kertoa. Yksi nimivirheistä oli kuitenkin olennainen asiavirhe, jota lehti ei ollut korjannut asianmukaisesti. 

Kantelu 9.11.2017

Kantelu kohdistuu Länsi-Uusimaan verkkosivuillaan 23.10.2017 julkaisemaan juttuun ”Lohjan Ratsastajien Mia von Schantz Horse Show´ssa kolmas” sekä lehden printtiversiossaan 24.10.2017 julkaisemaan juttuun ”Von Schantz kolmanneksi”. 

Kantelijan mukaan lehden toimitus oli editoinut hänen jutustaan kaksi versiota, yhden verkkosivulleen ja toisen lehden printtiversioon siten, että julkaistuissa jutuissa on sekä hevosen että ratsastajan nimi kirjoitettu väärin monella eri tavalla. Hän kantelee myös siitä, että jutuista oli poistettu toinen haastattelu käytännössä kokonaan. 

Kantelija kertoo pyytäneensä lehteä oikaisemaan jutuissa olleet virheet puhelimitse heti, kun juttu oli julkaistu ja myöhemmin myös sähköpostitse. Kantelijan mukaan Länsi-Uusimaa ei ole vastannut hänen pyyntöönsä eikä ole oikaissut juttujaan. 

Päätoimittajan vastaus 24.1.2018

Länsi-Uusimaan päätoimittaja Päivi Kallo vastaa kanteluun seuraavasti: 

”Länsi-Uusimaan urheilutoimituksen esimies oli lokakuussa 2017 puhelimitse sopinut kantelijan kanssa, että tämä voi toimittaa lehden käyttöön tekstiä tulevasta Helsinki Horse Show’sta. Jutun pituudesta ei sovittu tarkemmin. 

Länsi-Uusimaan urheilu- ja uutistoimituksessa on tapana editoida (juttukärjet, pituus) avustajien juttuja tarvittaessa ennen julkaisua. Käytäntö on ollut kantelijan tiedossa, sillä hän on avustanut toimitusta ennenkin.

Kantelijan toimittama teksti ei ollut julkaisukelpoinen sellaisenaan, vaan se käsiteltiin sille varattuun tilaan sopivaksi ja sisällöltään julkaistavaan muotoon normaalien uutiskriteerien mukaisesti. Artikkeliin oli jäänyt epähuomiossa kaksi kertaa kantelijan alkuperäistekstissä olleet nimivirheet (von Scantz, po. von Schantz), lisäksi nimi on käsittelyn yhteydessä yhden kerran muuttunut muotoon von Wendt. 

Hevosen nimi Zatal on kuvatekstissä epähuomiossa muodossa Zetel. 

Julkaistun jutun kirjoittajaksi on artikkeliin tehtyjen lisäysten ja muutosten vuoksi lisätty kantelijan lisäksi Länsi-Uusimaan urheilutoimittaja. Kantelijalle on kuitenkin maksettu toimitetusta tekstistä normaali juttupalkkio.

Artikkeli on julkaistu Länsi-Uusimaan printtilehdessä 24.10.2017 ja verkkosivulla edellisenä iltana 23.10.2017.

Kantelija on ollut urheilutoimitukseen yhteydessä puhelimitse jutun julkaisun jälkeen, mutta ajankohta ei ole enää tiedossa. Tuolloin hän on huomauttanut nimen muuttumisesta muotoon von Wendt, mutta tarkemmin ei keskustelua enää toimituksessa muisteta. Kantelija on 3.11.17 lähettänyt urheilutoimituksen esimiehelle sähköpostiviestin, jossa hän toteaa: ”Tiistai 24.10 julkaisemassanne jutussa ratsastuksesta lohjalaisratsastajan (seuran mukaan) nimi vaihtuu välillä. Se ei ole Won Wendt. Ainakin kuvatekstissä hevosen nimi on väärin Zetel. Tekstini on muokattu jutuksi, virheet eivät ole ainakaan tällä kertaa minun. — Olettehan oikaisseet nimivirheet?”

Kantelija ei tämän jälkeen ole ollut asiassa yhteydessä toimitukseen.

Nimivirhe von Wendt oli korjattu lehden verkkosivulla olleeseen juttuun puhelun jälkeen ennen kantelijan sähköpostiviestiä. Muotoa von Scantz ei ole siinä yhteydessä huomattu, mutta se on korjattu verkkouutiseen myöhemmin.

Oikaisua ei julkaistu printtilehdessä, koska toimitus katsoi, ettei kyseessä ollut olennainen asiavirhe vaan epätarkkuus. 

Lukijalle ei ole jäänyt epäselväksi kenestä ratsastajasta on kyse. Alkuperäisessä 24.10.17 julkaistussa jutussa ratsastajan nimi von Schantz on mainittu otsikossa, tulosfaktassa (3 kertaa) ja kuvatekstissä oikein. Tekstissä nimi oli oikein kolme kertaa (myös heti jutun alussa), kaksi kertaa kantelijan kirjoittamassa muodossa von Scantz ja vain kerran von Wendt.

Hevosen nimi Zatal oli kirjoitettu oikein itse jutussa ja tulosfaktassa (3 kertaa), mutta kuvatekstissä se oli muodossa Zetel. Kyse on ollut huolimattomuudesta. Lukijalle ei ole jutun perusteella jäänyt epäselväksi, mikä on hevosen nimi, eikä kuvatekstin virheestä ei tehty kantelijan sähköpostiviestin jälkeen oikaisua printtijulkaisuun. Virhe on myöhemmin korjattu verkkojulkaisun kuvatekstiin.”

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Länsi-Uusimaa julkaisi avustajan kirjoittaman uutisen paikallisen kilparatsastajan menestyksestä kansainvälisissä kisoissa. Ratsastajan nimi oli kirjoitettu jutun käsikirjoituksessa väärin kahdella tavalla. Toinen käsikirjoituksessa olleista epätarkkuuksista ratsastajan nimessä jäi lehden verkkosivuilla ja printtiversiossa julkaistuihin juttuihin. Lisäksi lehti käytti ratsastajasta yhdessä kohtaa kokonaan väärää sukunimeä. Hevosen nimessä oli kirjoitusvirhe jutun kuvatekstissä. 

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että nimissä olleet yhden kirjaimen kirjoitusvirheet olivat huolimattomuudesta johtuneita epätarkkuuksia, joiden korjaamisesta lehden ei tarvinnut kertoa. 

Sen sijaan jutussa oli olennainen asiavirhe, kun ratsastajasta käytettiin kokonaan väärää nimeä. Tässä tapauksessa nimi saattoi sekoittua toiseen ratsastajaan ja virhe saattoi antaa lukijalle väärän käsityksen ratsastajan henkilöllisyydestä.

Länsi-Uusimaa korjasi virheen verkkojutussa, mutta ei kertonut korjauksesta lukijoille Journalistin ohjeiden mukaisesti. Printtijuttua lehti ei korjannut lainkaan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Länsi-Uusimaa on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 20 ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Ilkka Ahtiainen, Lauri Haapanen, Riitta Raatikainen, Riitta Korhonen, Pentti Mäkinen, Ulla Virranniemi, Paula Paloranta, Hannele Peltonen, Heta Heiskanen, Maria Swanljung, Taina Tukia, Sinikka Tuomi ja Juha Honkonen.