6335/TV/16

Vapauttava

MTV käytti julkisuuden henkilön Instagram-kuvaa osana verkkojuttuaan. Se ei loukannut kantelijan eikä hänen lapsensa yksityisyyden suojaa, ja kuvan lähde oli mainittu asianmukaisesti.

Kantelu 20.9.2016

Kantelu kohdistuu MTV:n verkkosivuillaan 4.7.2016 julkaisemaan juttuun ”Hellyttävää perheonnea! Minttu, Kimi ja pikku-Robin poseeraavat yhteiskuvassa”:

http://www.mtv.fi/viihde/seurapiirit/artikkeli/hellyttavaa-perheonnea-minttu-kimi-ja-pikku-robin-poseeraavat-yhteiskuvassa/5973942

Kantelija on joutunut median mielenkiinnon kohteeksi seurustelu- ja sittemmin perhesuhteidensa vuoksi, sillä kantelija on naimissa Formula 1 -sarjan kuljettajan kanssa. 

Kantelun mukaan MTV:n juttu on rakennettu kantelijan henkilökohtaisella Instagram-tilillään julkaiseman kuvan ympärille. Kuvaa on käytetty MTV:n jutun otsikossa ja kuvituskuvana siten, että kuvan avulla on saatu herätettyä lukijan mielenkiinto ja saatu lukija klikkaamaan juttu auki.

Kantelijan mukaan kuvan käyttäminen tiedotusvälineen verkkosivuilla ilman kantelijan lupaa rikkoo Journalistin ohjeiden kohtia 27 ja 30, joissa mainitaan, että yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (27), ja että julkistakin aineistoa julkaistaessa tulee ottaa huomioon yksityiselämän suoja (30). Lisäksi kohdan 30 mukaan erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita, mikä tarkoittaa kantelijan käsityksen mukaan myös alaikäisen kuvan käyttämistä.

Kantelijan mukaan tilanteeseen ei liity mitään yhteiskunnallista intressiä tai kontekstia, jotka oikeuttaisivat kantelijan kuvan julkaisemiseen tai kuvassa olevien henkilöiden yksityisyyden suojan kaventamiseen. Kantelijan mukaan pelkkä yleinen uteliaisuus tai yleisön kiinnostus eivät ole riittäviä perusteita tulkita tilannetta yksityisyydensuojan ulkopuoliseksi tilanteeksi, erityisesti, kun kuvassa esiintyy alaikäinen lapsi.

Kantelijan mukaan kantelijan kuvien käyttämistä ei voi perustella julkisuuden henkilön antamalla hiljaisella suostumuksella, vaikka kantelija on jossain määrin julkisuuden henkilö puolisonsa ammatin takia. Kantelijan mukaan hiljaisen suostumuksen on voitu katsoa annetun tilanteessa, jossa julkisuuden henkilö jatkuvasti ja omaehtoisesti saattaa yksityiselämänsä julkisuuteen esimerkiksi myymällä paljastavia haastatteluja. Kantelijan mukaan kuitenkin hän ja hänen miehensä tapauksessa tilanne on päinvastainen, sillä he ovat halunneet nimenomaisesti pitää yksityiselämänsä mahdollisuuksien mukaan poissa julkisuudesta sekä kontrolloida tarkasti sitä, mitä tietoja tai yksityiselämään liittyviä haastatteluja medialle annetaan.

Kantelijan mukaan se, että hän on itse julkaissut kuvan Instagram-tilillään, ei tarkoita, että lehdistöllä on automaattisesti itsenäinen lupa käyttää kuvaa ilman suostumusta ja korvausta. Vaikka kantelija olisi ladannut kuvan sosiaaliseen mediaan, oli hänen tilinsä yksityinen tai julkinen, hänellä tulisi säilyä määräysvalta kuvan käyttämisen osalta erityisesti silloin, kun kuvaa käytetään kaupallisesti ja julkaisun myynninedistämistarkoituksessa.

Kantelijan mukaan hänen kuviensa käyttäminen ansiotarkoituksessa verkkojulkaisun osana vaikeuttaa hänen mahdollisuuksiaan hallita yksityiselämäänsä kohdistuvaa mielenkiintoa. Kuvien käyttäminen valtakunnallisissa julkaisukanavissa aiheuttaa sen, ettei kantelija pysty enää millään tavalla kontrolloimaan, missä julkaisuissa kuvamateriaalia maailmanlaajuisesti käytetään.

Kantelija pyytää Julkisen sanan neuvostoa ottamaan kantaa siihen, onko kantelijan kuvan, josta alaikäinen lapsi on tunnistettavissa, käyttäminen selkeästi myynninedistämis- ja ansiotarkoituksessa ilman kantelijan lupaa hyvän journalistitavan ja Journalistin ohjeiden mukaista. 

Kantelija vetoaa myös tekijänoikeudellisiin näkökohtiin ja tekijänoikeuslakiin. Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että tässä tapauksessa lain tulkinnalla ei ole merkitystä, koska neuvosto tulkitsee asiaa ainoastaan Journalistin ohjeiden näkökulmasta.

Kantelijan mukaan hänen ottamansa kuvat eivät ole sen vapaammin käytettävissä kuin esimerkiksi ammattimaisen lehtikuvaajan uutiskuvat. Kantelijan Instagram-tilin kuviin on mahdollista tutustua sosiaalisessa mediassa, mutta ne eivät kantelijan mukaan voi olla avoin kuvapankki, jota voi hyödyntää lupaa kysymättä tai ilmaiseksi. Se, että Instagram teknisesti mahdollistaa kuvien upottamisen verkkojulkaisuun, ei tarkoita, että se olisi lain tai hyvän journalistitavan tarkoituksen ja hengen mukaista. 

Kantelija pyytää Julkisen sanan neuvostoa ottamaan kantaa myös siihen, onko ilman valokuvan oikeudenhaltijan suostumusta, ansiotarkoituksessa tehty valokuvan upottaminen osaksi verkkojulkaisua hyvän journalistitavan mukaista, vaikka se sinänsä olisi teknisesti mahdollista.

MTV:n vastaus 25.10.2016

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttilan vastauksen mukaan on totta, että kantelija on tullut alun perin julkisuuteen aviomiehensä ammatin takia. Hän on kuitenkin antautunut omaehtoisesti ja itse julkisuuteen, myös yksityiselämäänsä liittyvien seikkojen osalta. 

Päätoimittajan vastauksen mukaan voidaan katsoa, että kantelija on aivan poikkeuksellisella tavalla myynyt oman yksityiselämänsä julkisuuteen ansiotarkoituksessa. Hän on muun muassa pitänyt aikakauslehden verkkosivuilla blogia, jonka pitämisen hän tiettävästi on jo lopettanut. Päätoimittaja arvelee, että kantelija myi mainostilaa yrityksille. Blogissa osa teksteistä käsittelee perhettä, harrastuksia, lomia ja muuta yksityiselämää ja osa teksteistä on mainospuheita eri tuotemerkeille. 

Vastauksen mukaan jo blogin esittelytekstissä tuodaan esiin, että kantelija kirjoittaa blogissaan yksityisasioista kuten perheestään. Myös alaikäisen lapsen nimi tuodaan esiin jo blogin esittelytekstissä. 

Vastauksen mukaan lisäksi kantelija on esitellyt elämäänsä lukuisissa naistenlehtien haastatteluissa. Haastatteluissa hän on käsitellyt avoimesti yksityiselämäänsä kuten parisuhdettaan, kotiaan, harrastuksiaan ja perhe-elämäänsä. Hän on antanut haastatteluita myös MTV:lle.

Vastauksessa todetaan, että lisäksi kantelija on julkaissut sosiaalisessa mediassa myös hyvin paljon yksityiselämäänsä liittyviä valokuvia, muun muassa kuvan, johon kantelussa viitataan. Muissakin kuvissa esiintyy kantelijan lisäksi hänen miehensä, lapsensa ja ystäviään.

Päätoimittajan vastaukseen on liitetty kantelijan itse julkaisemia kuvia. Niille on päätoimittajan vastaukseen mukaan yhteistä se, että niiden ainoa tarkoitus näyttää olevan esitellä varallisuuden ja luksuselämän ohella yksityiselämää ja siihen kuuluvia henkilöitä ja tapahtumia julkisesti kaikille halukkaille ja kiinnostuneille.

Vastauksessa todetaan, että kantelijan Instagram-tili on julkinen, eli sitä voi ryhtyä seuraamaan kuka tahansa. Vastausta kirjoitettaessa seuraajia oli noin 76 000. Päätoimittajan vastauksen mukaan Instagram-tilillä näyttää olevan mainoksia, joten myös tähän toimintaan liittyy ansaintatarkoitus.

Päätoimittajan vastauksen mukaan kantelija myöntää kantelussaan antavansa yksityiselämään liittyviä haastatteluja medialle, mutta haluaa jotenkin pyrkiä kontrolloimaan mediaa aiheen tiimoilta. Vastauksen mukaan tämä ei luonnollisesti ole mahdollista. Yksityiselämäänsä oma-aloitteisesti julkisuuteen vuotava henkilö ei voi sanella, milloin ja miten media julkisuuteen annetuista seikoista uutisoi.

Päätoimittajan vastauksen mukaan hyperlinkkien ja kuvien upottaminen embeddaus-tekniikalla on toimitusten normaalien ja vakiintuneidenkin toimituskäytäntöjen mukaisesti sallittua sekä hyvän journalistisen tavan mukaista. Vastauksessa huomautetaan, että Instagramissa on mahdollista estää kuvien upottaminen rajoittamalla tili ei-julkiseksi. Kantelija ei kuitenkaan ole tätä tehnyt, joten päätoimittajan vastauksen mukaan hän on vähintään konkludentisti hyväksynyt kuvien julkisen näkyvyyden potentiaalisesti kaikille internetin käyttäjille sekä mahdollisuuden kuvien upottamiseen.

Päätoimittajaa perustelee vastauksessa ennakkotapauksiin vedoten, miksi kantelijan esittämät väitteet tekijänoikeuslain mahdollisesta rikkomisesta olisivat virheellisiä. Julkisen sanan neuvosto toteaa, että tässä tapauksessa lain tulkinnalla ei ole merkitystä, koska neuvosto tulkitsee asiaa ainoastaan Journalistin ohjeiden näkökulmasta.

Ratkaisu

JO 7: Myös toisen työtä käytettäessä on noudatettava hyvää tapaa. Lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja.

JO 27: Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä.

JO 30: Julkistakin aineistoa julkaistaessa pitää ottaa huomioon yksityiselämän suoja. Kaikki julkinen ei välttämättä ole julkaistavissa. Erityistä varovaisuutta on noudatettava, kun käsitellään alaikäisiä koskevia asioita.

Periaatelausuma yksityiselämästä (1980): http://www.jsn.fi/periaatelausumat/yksityiselama/

    

JSN:n periaatelausuma lasten ja alaikäisten esiintymisestä mediassa 10.12.2014: http://www.jsn.fi/periaatelausumat/jsn-n-periaatelausuma-lasten-ja-alaikaisten-esiintymisesta-mediassa-10-12-2014/

MTV julkaisi verkkosivuillaan jutun, jossa kerrottiin julkisuuden henkilön lisänneen Instagramiin kuvan perheestään. Kantelija on kyseinen julkisuuden henkilö. Jutussa käytettiin hänen julkiselta tililtään lainattua Instagram-kuvaa upotuksena tekstin seassa sekä revinnäisenä osana jutun pääkuvaa.

Kantelija vetoaa Journalistin ohjeiden lisäksi tekijänoikeudellisiin näkökohtiin ja tekijänoikeuslakiin. Julkisen sanan neuvosto huomauttaa, että neuvosto tulkitsee tapausta ainoastaan Journalistin ohjeiden näkökulmasta.

Neuvoston aiempien linjausten mukaan toimittajat voivat hyödyntää Facebookia lähteenään, minkä voi laajentaa koskemaan muitakin sosiaalisen median palveluita kuten Instagramia. 

Kantelija oli itse ennen MTV:n juttua julkaissut saman kuvan julkisella, kaikille avoimella Instagram-tilillään, jolla on kymmeniätuhansia seuraajia. Lisäksi kantelija on altistanut yksityiselämänsä julkisuudelle antamalla siitä haastatteluja sekä tuomalla sitä oma-aloitteisesti esiin blogissaan ja sosiaalisessa mediassa. Yksityiselämänsä julkisuudelle altistaneet julkisuuden henkilöt eivät voi enää sanella, milloin, miten ja miltä osin heidän yksityiselämäänsä tulee tiedotusvälineissä käsitellä. Neuvoston mukaan kuvan julkaiseminen ei siten loukannut kantelijan yksityisyyden suojaa.

Lasten esiintymistä mediassa koskevan periaatelausuman mukaan lapsella on erityinen oikeus yksityiselämän suojaan. Kyseisessä kuvassa ei kuitenkaan tullut esiin mitään arkaluonteisia tai yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia asioita lapsesta tai hänen perheestään, vaan siinä oli kantelijan perhe lentokoneessa. Kuvan julkaiseminen ei siten loukannut myöskään lapsen yksityisyyden suojaa.

Journalistin ohjeiden mukaan on noudatettava hyvää tapaa ja lähde on mainittava, kun käytetään toisen julkaisemia tietoja. Tässä tapauksessa hyvää tapaa ei rikottu ja lähde tuotiin selvästi esille. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:

Elina Grundström (pj), Pirjo Auvinen, Hannu Helineva, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Antti Kokkonen, Heikki Kuutti, Venla Mäntysalo, Arja Lerssi-Lahdenvesi, Heikki Valkama ja Johanna Vehkoo.