5861/SL/15

Langettava

Lehti julkaisi mielipidekirjoituksen, jossa oli olennainen asiavirhe. Lehti ei korjannut virhettä pyynnöstä huolimatta. 

Kantelu 2.6.2015

Kantelu kohdistuu HBL:n Debatt-mielipidesivulla 31.5.2015 julkaistuun kirjoitukseen ”Individen står ensam i helvetet”, joka julkaistiin saman päivänä myös netissä. Mielipidekirjoitus liittyy Eutanasia-keskusteleluun ja siinä otetaan kantaa suomenruotsalaisen kirjailija Wawa Stürmerin näkemyksiin eutanasiasta. Stürmerin kirjoitus julkaistiin HBL:ssa 25.5.2015.

Kantelijan mukaan tekstissä kerrottiin virheellisesti, että itsemurhassa auttaminen on rikos.  

Kantelijan pyysi lehteä korjaamaan virheen. Korjaamisen sijaan hänelle tarjottiin mahdollisuutta kirjoittaa asiasta lehden Debatt-sivulle.

Hufvudstadsbladetin vastaus 20.7.2015

Päätoimittaja vetoaa vastauksessaan Journalistin ohjeiden liitteeseen Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineen verkkosivuilla. Päätoimittajan mukaan toimitus vastaa siitä, että mielipidekirjoitukset eivät loukkaa ihmisarvoa, yllytä väkivaltaan tai lietso vihaa yksilöä tai kansanryhmää kohtaan. Juttu, johon kantelu kohdistuu ei päätoimittajan mukaan riko mitään näistä säännöistä. 

Päätoimittajan mukaan lehti erottaa selkeästi mielipidekirjoitukset toimituksellisesta materiaalista, eikä Debatt-palstalle sijoiteta koskaan toimituksen tekemiä juttuja.

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksia editoidaan ja niiden kieliasua korjataan, mutta mahdollisten asiavirheiden tarkistaminen tekisi mielipidekirjoitusten toimittamisen päätoimittajan mukaan erittäin aikaa ja resursseja vaativaksi.

Päätoimittajan mukaan sekä asiavirheet että eriävät mielipiteet julkaistaan Debatt-palstalla. Tätä mahdollisuutta lehti tarjosi myös kantelijalle.

Päätoimittajan mukaan mielipidekirjoituksia ei voi verrata kolumneihin tai toimituksen tilaamiin teksteihin, joita koskevat samat säännöt kuin toimituksen tuottamaa materiaalia.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut. 

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä. 

Liite:

Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineiden verkkosivuilla

Tämä liite on laadittu Journalistin ohjeiden täydennykseksi. Liitteen painoarvo ja velvoittavuus ovat samanlaisia kuin Journalistin ohjeilla. Liite sitoo kaikkia Julkisen sanan neuvoston taustayhteisöjen jäseniä ja muita perussopimuksen allekirjoittajia. Liite ja muutokset siihen vahvistetaan Journalistin ohjeiden tavoin yksimielisesti JSN:n kannatusyhdistyksessä.

Liitteen erityisluonteella halutaan korostaa eroa Journalistin ohjeisiin, jotka koskevat toimituksellista sisältöä. Sillä tarkoitetaan toimituksen laatimaa, tilaamaa, käsittelemää sekä journalistisin perustein julkaistavaksi valitsemaa tai journalistisesti korostamaa aineistoa. Liite koskee yleisön tuottamaa sisältöä tiedotusvälineiden ylläpitämillä verkkosivuilla. Sitä ei pidetä toimituksellisena aineistona.

Hufvudstadsbladet julkaisi mielipidesivullaan kirjoituksen, jossa väitettiin virheellisesti, että itsemurhassa avustaminen olisi Suomessa rikos. Lehti ei korjannut virhettä kantelijan pyynnöstä huolimatta. Kyseessä oli olennainen asiavirhe, joka lehden olisi pitänyt korjata viipymättä.

Päätoimittaja vetosi vastauksessaan Journalistin ohjeiden liitteeseen Yleisön tuottama aineisto tiedotusvälineen verkkosivuilla. Liite koskee ainoastaan verkossa julkaistua, yleisön tuottamaa materiaalia. 

Liitteen toisessa kappaleessa määritellään sisältö, jota Journalistin ohjeet koskevat. Toimituksellisella sisällöllä tarkoitetaan toimituksen laatimaa, tilaamaa, käsittelemää sekä journalistisin perustein julkaistavaksi valitsemaa tai journalistisesti korostamaa aineistoa. 

Lehtien printissä julkaisemat mielipidekirjoitukset valikoidaan, editoidaan ja niiden kieliasua korjataan. Myös asiasisällön oikeellisuuden tarkistaminen julkaistaviksi valikoiduissa mielipidekirjoituksissa on toimituksen vastuulla samalla tavalla kuin se on tehtävä esimerkiksi kolumnien ja pääkirjoitusten kohdalla.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Seppo Määttänen ja Heikki Vento.