5759/SL/15

Langettava

Pääkirjoituksessa oli virhe, jonka lehti oikaisi. Oikaisussa oli edelleen virhe, jota lehti ei suostunut korjaamaan. Verkossa oikaisu julkaistiin toisen pääkirjoituksen yhteydessä, mutta sitä ei linkitetty virheelliseen pääkirjoitukseen, joka edelleen on kaikkien luettavissa.

Kantelu 12.2.2015

Kantelu kohdistuu Keskipohjanmaassa 16.2.2015 julkaistuun pääkirjoitukseen ”Vanhus tarvitsee myös osallisuutta”. Kirjoittaja viittaa Ilmarisen tutkimukseen ja kertoo, että kotona asuu 87 prosenttia 80-vuotiaiden ikäluokasta, ja jatkaa, että ”Heistä naisia on 61 % ja miehiä joka viides”. Kantelijan mukaan tieto kotona asuvien vanhusten osuudesta on oikea. Sen sijaan tieto, jonka mukaan kotona asuvista 80-vuotiaista naisia on 61 % ja miehiä noin joka viides, on kantelijan mukaan perätön. Hän kysyykin, mitä loput noin 20 % ovat?

Kantelija pyysi virheen korjausta. Lehti julkaisikin 24.2.2015 pääkirjoituksen yhteydessä oikaisun. Siinä tarjottiin lukijalle oikeana tietona seuraavaa: ”Kotona asuu 87 % ikäluokasta. Suuri osa on yksinasuvia. Heistä naisia on 61 % ja miehiä noin joka viides”. Myös tämä tieto siitä, kuinka iso osa yksin asuvista vanhuksista on miehiä ja naisia, oli kantelijan mukaan perätön ja perustui väärinkäsitykseen kuten alkuperäinenkin tieto.

Kantelija yritti uudestaan saada lehteä oikaisemaan oikaisun väärä tieto. Keskipohjanmaa ei enää reagoinut pyyntöön. Kantelun mukaan lehti ei myöskään julkaissut oikaisua verkossa, vaan pelkästään painetussa lehdessä.

Keskipohjanmaan vastaus 21.4.2015

Päätoimittaja Kauko Palola vastaa, että lehti korjasi virheen 24.2.2015. Tarkoitus oli todeta, että naisista 61 % ja miehistä noin joka viides asuu yksin. Tekstiin valitettavasti jäi väärä viittaussuhde.
Pääkirjoitus käsitteli vanhusväestön osallisuutta. Siinä käytettiin osin Ilmarisen tutkimusta, mutta yleisemmin tarkoitus oli tuoda esille, että vanhukset kaipaavat arkeensa elämää ja toimintaa. Tutkimus ei ollut pääkirjoituksen pääteema, kuten kantelusta voisi ymmärtää.

Tekstin sisältämät prosentit olivat päätoimittaja Palolan mukaan sivuseikka. Oikaisu on epätäsmällisesti muotoiltu, mutta kertoo kuitenkin sen, että suuri osa yksin asuvista on naisia, ja miehistä huomattavasti pienempi osa asuu yksin. Tämä on myös yleistä tietoa, sillä naiset elävät Suomessa miehiä pidempään. Mitä korkeampaan ikään tullaan, sen suurempi on naisten osuus.

Kun kantelija lähetti toimitukseen viimeisen asiaa käsittelevän sähköpostin, hän lopetti sen sanoilla: ”Aiheetta enempään.” Tästä jää sellainen käsitys, että hän kuitenkin on tyytyväinen oikaisuun.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Keskipohjanmaa korjasi pääkirjoituksessa olleen virheen julkaisemalla oikaisun. Siinä oli kuitenkin edelleen virhe, jota lehti ei kantelijan pyynnöstä huolimatta korjannut. Oikaisu julkaistiin paperilehdessä oikaisuja-palstalla. Verkossa lehti julkaisi oikaisun toisen pääkirjoituksen yhteydessä linkittämättä sitä virheelliseen tekstiin.

Julkaistessaan oikaisun toimitus myönsi, että kyseessä on korjausta vaativa, olennainen asiavirhe. Koska oikaisussa oli edelleen virheellistä tietoa, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehden olisi pitänyt korjata tieto oikeaksi – varsinkin kun sitä erikseen pyydettiin. Myöskään oikaisun julkaisutapa verkossa ei ollut ohjeiden mukainen. Oikaisu ja virheellinen pääkirjoitus olisi pitänyt linkittää toisiinsa, koska ne eivät olleet samassa yhteydessä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Keskipohjanmaa on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Niklas Vainio, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.