5588/SL/14

Langettava

Lehti kertoi Suomessa perustettujen yritysten määrän virheellisesti. Korjaus painetussa lehdessä ei vastannut Journalistin ohjeita. Verkossa virhe korjattiin vasta kolme kuukautta myöhemmin samalla tavalla epätäsmällisesti kuin painetussa lehdessä.

Kantelu 20.9.2014

Kantelu kohdistuu Hufvudstadsbladetissa 8.9.2014 julkaistuihin juttuihin ”Finland är bra att starta i men sämre att växa i” ja ”Politiken är från fabrikspipornas tid”. Kantelijan mukaan jutussa ”Finland är ? ?” väitettiin, että ”45 000 nya företag har grundats under de senaste tio åren” (Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on perustettu 45 000 uutta yritystä). Jutussa ”Politiken är ? ?” Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus väitti, että ”Under de senaste tio åren har det grundats 45 000 nya företag” ja ”De flesta är ensamföretagare” (Viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana on perustettu 45 000 uutta yritystä ja suurin osa niistä on yksinyrittäjiä).

Kantelun mukaan tieto uusien yritysten lukumäärästä on suuruusluokaltaan virheellinen. Tilastokeskuksen mukaan aloittaneiden yritysten määrä kymmenen viime vuoden aikana oli noin 320 000. Kantelija pyysi toimitusta korjaamaan asiavirheen. Lehti julkaisikin oikaisun paperilehdessään, mutta ei verkossa. Oikaisussa kerrottiin, että vuonna 2012 yrityksiä oli runsaat 320 000 ja vuonna 1992 eli kaksikymmentä vuotta aiemmin runsaat 200 000. Kantelijan mielestä tämä ei korjannut virhettä, koska alkuperäinen tieto koski kymmenen viime vuoden aikana perustettujen yritysten määrää.

Kantelija pyysi sähköpostiviestillään uudelleen toimitusta korjaamaan virheen.

Hufvudstadsbladetin vastaus 14.10.2014

Päätoimittaja Jens Berg vastaa, että Hufvudstadsbladetissa oli asiavirhe. Lehdessä luki, että viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana oli perustettu 45 000 uutta yritystä. Bergin mukaan siinä olisi pitänyt lukea, että yritysten määrä on kasvanut viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana 45 000:lla.

HBL sai kantelijalta huomautuksen asiavirheestä, minkä vuoksi lehti päätti heti korjata tiedon. Oikaisussaan 10.9.2014 lehti päätoimittajan mukaan valitsi laajemman näkökulman yritysten lukumäärään. Lehti käytti muutosta vuosien 1992 ja 2012 välillä. Lähteenä olivat yrittäjäjärjestön tiedot.

Kantelijan mielestä oikaisu ei ollut riittävä, koska HBL ei käyttänyt kymmenen vuoden ajanjaksoa. Päätoimittaja Bergin mukaan nopea oikaisu oli ilmeinen selvennys, joka osoitti, millainen kehitys yrittäjärintamalla oli nähtävissä lamavuodesta 1992 vuoteen 2012. Teknisen ongelman vuoksi oikaisua, ei heti julkaistu verkossa. Päätoimittajan mukaan se kuitenkin on myöhemmin julkaistu myös siellä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.

Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Hufvudstadsbladet kirjoitti, että Suomeen oli perustettu 45 000 uutta yritystä kymmenen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Oikea muotoilu olisi ollut, että yritysten määrä oli kasvanut 45 000:lla. Lehti korjasi virheen painetussa lehdessä kertomalla, että 1992 yrityksiä oli runsaat 200 000 ja vuonna 2012 noin 320 000. Verkossa oikaisu julkaistiin päätoimittajan mukaan tätä myöhemmin, mutta sitä ei sieltä löytynyt ainakaan 7.1.2015, jolloin asia tarkistettiin. Tämän jälkeen lehti julkaisi oikaisun verkossa uudestaan.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että kyseessä oli olennainen asiavirhe, jota lehti ei oikaisussaan korjannut. Sen sijaan lehti kertoi yritysten kokonaismäärät vuosina 1992 ja 2012.

Journalistin ohjeiden mukaan lukijalle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu. Korjaus olisi pitänyt julkaista välittömästi verkossa ja lisäksi lehdessä. Verkkoon oikaisu ilmestyi vasta 7.1.2015, kun JSN sitä tiedusteli. Sekaannusta oikaisussa aiheutti myös se, että toimitus vaihtoi alkuperäisessä jutussa käytetyn tarkastelujakson kymmenestä vuodesta kahteenkymmeneen.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Pirjo Auvinen, Kalle Heiskanen, Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama ja Heikki Vento.