5553/SL/14

Vapauttava

Lehden pääkirjoituksessa käsiteltiin rattijuoppoutta vakavana yhteiskunnallisena ongelmana. Kantelija oli eri mieltä asian vakavuudesta, mutta ei vaatinut oikaisua.

Kantelu 4.8.2014

Kantelu kohdistuu Lapin Kansan pääkirjoitukseen 21.7.2014 ja siinä esitettyihin näkemyksiin rattijuoppouden määrästä ja ongelman vakavuudesta. Kantelija vetoaa siihen, että tilastotietojen mukaan rattijuoppouden aiheuttamien kuolemien määrä on vähentynyt. 

Lapin Kansan vastaus 25.8.2014

Päätoimittajan mukaan rattijuoppouden yleisyyttä ei voi tilastoin varmasti kuvata. Jotta voisimme sanoa jotain varmaa, kaikissa autoissa tulisi olla sensorit, jotka mittaavat jatkuvasti kuskin promilleja.
Koska tällaista systeemiä ei ole, tiedot rattijuoppoudesta perustuvat arvioihin.

Lapin Kansan pääkirjoituksessa mainitut ”paheneva rattijuopumusongelma” ja ”kasvava ilmiö” perustuvat päätoimittajan mukaan tuoreisiin lehtiuutisiin aiheesta. ”Rattijuoppojen aiheuttamat kuolemat lisääntyneet rajusti”, otsikoi Kaleva 30.6.2014. Jutussa kerrottiin, että tieliikenteen kuolonkolareista yhä useampi on rattijuopon aiheuttama. Kyse on suhteellisesta osuudesta.

Suomessa viime vuonna sattuneista 195 kuolemaan johtaneesta moottoriajoneuvo-onnettomuudesta lähes joka kolmas johtui rattijuoposta. Rattijuoppojen suhteellinen osuus kuolonkolareista on noussut selvästi, sillä kuluneen vuosikymmenen aikana rattijuopot ovat aiheuttaneet keskimäärin joka neljännen kuolonkolarin. Kolmasosa on enemmän kuin neljäsosa ja määrä on siis kasvanut.

”Rattijuoppojen osuus kuolonkolareista oli isompi kuin kertaakaan 2000-luvulla. Nousu on hätkähdyttävää”, Liikennevakuutuskeskuksen liikenneonnettomuustutkimuksen johtaja Kalle Parkkari toteaa Kalevassa. Samaa kertoi Karjalainen aikaisemmin (3.4.2014): ”Rattijuoppokuolemat lisääntyivät rajusti”.

Kantelija kiinnittää kantelussa huomioon sivullisten kuolemaan. Pääkirjoituksen yläotsikossa sanotaan, että humalassa autoilevat tappoivat viime vuonna lähes 60 sivullista. Itse tekstissä ei puhuta sivullisista, vaan todetaan, että rattijuopot ovat tappaneet autoillaan viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteensä 754 ihmistä. Viime vuoden saldo oli 57 kuollutta eli lähes 60. Yläotsikon sivullisten kuolema viittasi tähän lukuun. Sivullisilla tarkoitettiin yläotsikossa rattijuoppouden vuoksi kuolleiden määrää erittelemättä sitä, oliko kyseessä itse kuski, joku kyydissä ollut tai joku muu. Ilmaisu on epätäsmällinen, mutta lukija ymmärtää tekstin ja yläotsikon luettuaan, että luku lähes 60 viittaa rattijuoppouden vuoksi kuolleisiin. Kyse ei ole olennaisesta virheestä.

Ratkaisu

JO 20: Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
Korjauksen huomioarvo on suhteutettava virheen vakavuuteen. Jos jutussa on useita asiavirheitä tai jos virheestä voi aiheutua suurta vahinkoa, toimituksen tulee julkaista uusi juttu, jossa virheellinen tieto yksilöidään ja korjataan.

Verkossa olennaisen virheen korjaamiseksi ei riitä virheellisen tiedon tai jutun poistaminen, vaan yleisölle on kerrottava virheestä sekä miten ja milloin se on korjattu.

Tiedotusvälineen on suotavaa tehdä yleisölle selväksi ne käytännöt ja periaatteet, joiden mukaan se korjaa virheensä.

Lapin Kansan pääkirjoituksessa pohdittiin promillerajan laskemista liikenteessä ja havainnollistettiin asian vakavuutta tuomalla esiin rattijuoppojen aiheuttamat liikennekuolemat ja osallisuus joka kolmannessa kuolemaan johtaneessa moottoriajoneuvo-onnettomuudessa.

Julkisen sanan neuvosto toteaa, että Lapin Kansan päätoimittajalla oli oikeus ilmaista mielipiteensä yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta. Kantelija ei pyytänyt oikaisua. Hän olisi myös voinut esittää oman näkemyksensä pyytämällä palstatilaa lehdestä, mutta ei tehnyt niin.   

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Riitta Kalliokoski, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.