5462/SL/14

Vapauttava

Tidningen publicerade en artikel om en person som intervjuades i radion och illustrerade artikeln med en skärmdump från den intervjuades Facebooksida. Artikeln innehöll inga fel och baserade sig på offentliga källor.
 

Klagan 3.3.2014

Klagan gäller artikeln ”Vitheten är viktigast för mig” i Nya Åland 3.2.2014. Artikeln baserade sig på programmet Flykten från pisslandet i Sveriges Radios P1 föregående kväll, där klaganden uppträdde under eget namn och kallade sig rasist. Klaganden intervjuades inte för tidningsartikeln men hans kommentarer i radion citerades direkt. Artikeln innehöll en bild från klagandens Facebooksida.

Enligt klaganden har Nya Åland kränkt hans privatliv genom att bryta mot god journalistisk sed och Journalistreglerna 27 och 30. Klaganden anser att det var irrelevant att publicera hans bild och namn och att det orsakade honom skada på den lilla orten där alla läst artikeln.

Enligt klaganden kan man också misstänka att hans namn och bild publicerades för att tidningen velat skada honom eller ”skrämma upp andra att uttrycka rasism offentligt”. 

 
Nya Ålands genmäle 21.3.2014

Tidningens chefredaktör Jonas Bladh konstaterar att klaganden i flera fall och under eget namn valt att torgföra sina åsikter via Facebook, Twitter och sin blogg. På sin Facebooksida publicerade klaganden en kommentar och en länk till diskussionen om Sveriges Radios program, där han medverkat samma kväll. Chefredaktören påpekar att Sveriges Radios P1 sänds över hela landskapet Åland.

Klaganden inledde sin Facebookuppdatering med kommentaren ”Hej P1-lyssnare. Jag är den ni googlade efter. Djävulen.”

Enligt chefredaktören har klaganden efter Nya Ålands artikel varit i kontakt med tidningen ett flertal gånger och då blivit erbjuden utrymme på insändar-/debattplats, men avböjt. Klaganden har inte framfört att uppgifterna i artikeln varit felaktiga.

Chefredaktören konstaterar att tidningen inte har brutit mot god journalistisk sed eftersom klaganden själv sökt uppmärksamhet utan att skydda sin identitet vare sig i sociala medier eller radioprogrammet.

Avgörande

JR 1: Journalister är i första hand ansvariga inför sina läsare, lyssnare och tittare. Dessa har rätt att få veta vad som händer i samhället.

JR 3: Journalister har rätt och skyldighet att avvisa påtryckningar eller löften som syftar till att styra, förhindra eller begränsa informationsförmedlingen.

JR 27: Omständigheter som hör till privatlivet och är särskilt känsliga kan publiceras bara med tillåtelse av vederbörande eller om de har en ovanligt stor samhällelig betydelse. Skyddet för privatlivet bör beaktas även då man använder bilder.

JR 30: Även då offentligt material publiceras bör man iaktta skyddet för privatlivet. Allt offentligt material är inte nödvändigtvis publicerbart. Särskild försiktighet bör iakttas då man behandlar frågor som rör minderåriga. 

I sin nyhetsartikel publicerade Nya Åland klagandens namn och bild från dennes Facebooksida. I artikeln redogjordes för intervjun med klaganden i Sveriges Radios programserie Rädda Sverige, avsnittet Flykten från pisslandet. Programmet handlar om Sverigedemokraterna och människor som delar deras idévärld. Många av dem har flytt från Sverige till länder som inte har lika många invandrare som Sverige. I programmet framförde klaganden sina rasistiska åsikter och berättade att han flyttat från Sverige till Åland för att ”Åland är ett vitt samhälle, det är enkelt att bo här, trots att man inte kan finska. — Hela stan [Mariehamn] är vit här och det är vitheten som är det viktigaste för mig”, konstaterade klaganden i radion.

Klaganden meddelade i en Facebookuppdatering efter radioprogrammet att han inte svarar åländska journalister som kontaktar honom. Klagandens Facebooksida är öppen för alla, liksom även hans många andra sidor i de sociala medierna. Dessutom uppträdde han öppet som rasist under sitt eget namn och med egen bild i de sociala medierna och i radiointervjun. I ett tidigare beslut har Opinionsnämnden för massmedier konstaterat att journalister kan använda Facebooksidor som källmaterial inom ramen för Journalistreglerna.

Opinionsnämnden för massmedier konstaterar att tidningen hade rätt att publicera klagandens namn och bild, eftersom det i den tidningsartikel som skrevs på basis av radiointervjun var fråga om ett samhälleligt brännande ämne, rasistiska åsikter. Artikeln förde inte fram något känsligt angående klagandens privatliv, utan upprepade sådant han redan berättat.

Tidningen erbjöd klaganden möjlighet att föra fram sina åsikter på insändar-/debattplats. Klaganden avböjde detta erbjudande.

Opinionsnämnden för massmedier anser att tidningen inte har brutit mot god journalistisk sed. 

Beslutet fattades av:
Risto Uimonen (ordf.), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Lauri Karppi, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama och Heikki Vento.