5384/AL/13

Vapauttava

Lehti julkaisi henkilöhaastattelussa virheellistä ja tulkinnanvaraista tietoa. Välittömästi haastattelua seuranneessa kommenttipuheenvuorossa julkaisijan edustaja korjasi ja täsmensi haastattelussa esitettyjä tietoja.

Kantelu 12.12.2013 ja sen täydennys 7.1.2014

Kantelu kohdistuu Ilmailu -lehden numerossa 8/2013 julkaistuun Finavian toimitusjohtajan haastatteluun, joka on otsikoitu “Harrastajan paikka”. Siinä toimitusjohtaja väittää, että Finavia ylläpitää Malmin lentoasemaa ainoastaan harrastajia varten. Kantelun mukaan noin 80 prosenttia toiminnasta on ammatti-ilmailua, mm. ammattilentäjien koulutusta ja Rajavartiolaitoksen lentotoimintaa. Toimitus on nostanut virheellisen väitteen jopa jutun otsikkoon.

Kantelun mukaan toinen yhtä omituinen väite ovat toimitusjohtajan esittämät luvut Finavian laskeutumismaksuhinnastoista eli ns. kausikorteista. Hän esittää haastattelussa olennaisesti pienempiä lukuja kuin hinnastossa julkaistut. Toimitukselle lähetetyssä vastineessa kantelijat yksilöivät, että haastattelussa mainittu kausikortin hinta on 400 euroa ja hinnastohinta 2 100 euroa.

Virheen korjauksen lisäksi kantelijat viittaavat kantelussaan journalistin lukijavastuuseen, journalistisen päätösvallan luovuttamiseen toimituksen ulkopuolelle, tietojen tarkistamiseen ja lähdekritiikkiin. Myös oikeus omaan kannanottoon olisi pitänyt myöntää, koska kaikki Malmin käyttäjät joutuvat virheellisten tietojen vuoksi kielteiseen julkisuuteen. Lehden julkaisijan edustajan esittämät jälkikommentit eivät kantelun mukaan muuta toimituksen velvollisuuksia.

Lehti sai kantelijoiden mukaan useita vastine- ja oikaisupyyntöjä haastattelun jälkeen. Kantelijoillekin ilmoitettiin ensin, että heidän tarjoamansa kirjoitus julkaistaan. Sitä ei kuitenkaan julkaistu toimitusneuvoston päätöksen perusteella. Tämän vuoksi kantelijat epäilevätkin, että päätoimittaja on luovuttanut journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. Toimitus ei myöskään ilmoittanut kantelijoille tarjottujen vastineiden ja oikaisupyyntöjen hylkäämisestä.

Ilmailun vastaus 22.1.2014

Päätoimittajat Jyrki Lehto ja Olli Borg vastaavat, että kyse on Finavian toimitusjohtajan Kari Savolaisen henkilöhaastattelusta, jossa hän kertoo omia mielipiteitään. Jutussa näkyvät kysymykset ja vastaukset, jotka ovat haastatellun näkemyksiä. Vastauksen mukaan jutussa todettiin olevan kohtia, joista lehden lukijoille voisi syntyä harhaanjohtava kuva asioista. Tämän takia jutun yhteydessä julkaistiin vastine, jossa Ilmailuliiton puheenjohtaja Tapio Pitkänen esittää eriäviä näkemyksiään ja kommentoi Savolaisen haastattelua.

Lehdon ja Borgin vastauksen mukaan Pitkänen ottaa vastineessaan kantaa Malmin lentoasemaan puhtaasti harrastelijoita varten ylläpidettynä kenttänä ja Savolaisen antamiin tietoihin Finavian laskeutumismaksuhinnoista eli ns. kausikortteista seuraavalla tavalla:
“Oma lukunsa on Malmi, joka jutussa mainitaan puhtaasti harrastelijoille ylläpidettynä kenttänä. Näinhän asia ei suinkaan ole. Malmia käytetään viranomaislentoihin, onhan se yksi Rajavartiolaitoksen tärkeimmistä tukikohdista välittömästi erään maailman vilkkaimman meritien risteyskohdassa. Malmilla toimii myös useita kaupallisia lentokouluja, jotka yhdessä tekevät malmista maamme suurimman lentäjäkoulutuskeskuksen” ja ” – – Sen sijaan maakuntakausikortteja ei pidä rinnastaa malmin kustannustasoon, Malmin kausikorttien hinta on aivan eri kuin jutussa mainittu 400 euroa”. 

Ilmailu -lehti katsoo, että vastineita lähettäneillä tahoille ei syntynyt vastineoikeutta. Myös haastattelun ristiriitaisuudet tulivat päätoimittajien mielestä mainituiksi Pitkäsen vastinekirjoituksessa, joka julkaistiin jo haastattelun yhteydessä.

Journalistisen päätösvallan mahdollisesta luovuttamisesta päätoimittajat vastaavat seuraavasti. Lehden toimittamisesta vastaa vastaavan päätoimittajan valitsema toimituskunta, johon kuuluvat sisällöstä vastuuta kantava päätoimittaja, journalistisesta linjasta huolehtiva sisältöjohtaja ja lehden tuottaja. Lisäksi näkökulmansa ja toiveensa esittävät julkaisijan edustajat. Päätoimittajien mukaan tämä ryhmä kokoontuu toimituspalavereihin, jota voidaan pitää toimitusneuvoston kaltaisina kokoontumisina.

Toimituskunnan päätös julkaista yksi vastine herätti päätoimittajien vastauksen mukaan keskustelua tarkistusvaiheessa. Asioiden oikeellisuuden ja erilaisten näkökulmien kannalta haastattelun yhteydessä julkaistu Pitkäsen vastine katsottiin riittäväksi. Tällä perusteella toimitus teki päätöksen, että muita vastineita ei julkaista. Päätöksestä tiedotettaessa toimitus antoi virheellisen viestin siitä, että toimitusneuvosto olisi ollut päätöksen takana. Toimitus myös julkaisi myöhemmin verkkolehdessä kaksi vastinetta haastattelun kommentteina. Pääsy verkkolehteen edellyttää kuitenkin Ilmailuliiton jäsenyyttä. Lehden noin 11 000 tilaajista vajaa neljännes ei ole liiton jäseniä.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Ilmailu -lehti julkaisi Finavian toimitusjohtajan haastattelussa väärää ja tulkinnanvaraista tietoa Malmin lentokentän toiminnasta ja kausikortin hinnasta. Samassa lehden numerossa, heti haastattelun jälkeisellä sivulla julkaisijan edustaja eli Ilmailuliiton puheenjohtaja kommentoi haastattelussa esitettyjä tietoja. Kantelijoiden vastineiksi nimeämiä kirjoituksia ei lehdessä julkaistu.

Julkisen sanan neuvoston mielestä kantelijat eivät henkilökohtaisesti joutuneet lehden haastattelun vuoksi erittäin kielteiseen julkisuuteen, minkä perusteella he olisivat voineet vaatia ja saada oikeuden omaan kannanottoon eli vastineeseen. Toimitus saattoikin kohdella vastineiksi nimettyjä kirjoituksia tavallisina mielipidekirjoituksina. Neuvosto ei myöskään katso, että lehti olisi voinut luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolisille, kun päätöksentekoon osallistuivat päätoimittajien lisäksi toimitukseen kuuluvat henkilöt.

Kantelijoiden lehteen lähettämät kirjoitukset voidaan tulkita myös pyynnöiksi korjata lehdessä olleet olennaiset virheet. Kantelun täydennys nostaa esiin kaksi mahdollista virhettä. Toisessa on kyse Malmin kentän lentotoiminnasta ja toisessa kausikorttien hinnoista. Haastattelun yhteydessä julkaistussa kommenttikirjoituksessa Ilmailuliiton puheenjohtaja korjasi tiedot lentotoiminnasta ja asetti kyseenalaiseksi Finavian toimitusjohtajan käyttämän vertailun Malmin ja maakuntakenttien kausikorttien hintojen välillä. Julkisen sanan neuvosto katsoo, että lehti näin korjasi ja täsmensi haastattelua riittävästi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Ilmailu -lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Timo Huovinen, Marja Irjala, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen, Anssi Halmesvirta, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski.