5319/SL/13

Langettava

Lehti julkaisi virheellisen tiedon Kreikan nuorisotyöttömyydestä eikä pyynnöstä huolimatta oikaissut sitä.

Kantelu 14.10.2013    

Kantelijan mielestä 27.9.2013 julkaistu pääkirjoitus ”Efter gryning hotar storm” (Aamunkoiton jälkeen uhkaa myrsky) sisälsi olennaisen virheen. Hänen mukaansa monin tavoin ansiokkaassa kirjoituksessa väitettiin harhaanjohtavasti, että Kreikan työttömistä reilusti yli puolet olisi alle 25-vuotiaita nuoria. Kantelija vetoaa Eurostatin tilastoihin ja kirjoittaa nuorten työttömien osuuden kaikista Kreikan työttömistä olevan noin 13 prosenttia.

Hufvudstadsbladetin vastaus 25.11.2013

Päätoimittaja Jens Berg vastaa, että kantelu kohdistuu Kultainen aamunkoitto -puoluetta käsitelleen pääkirjoituksen yhteen sivulauseeseen: ”Att arbetslösheten är skyhög i Grekland är ingenting nytt, inte heller långt över hälften av de arbetslösa är unga, under 25 år.”  Bergin mukaan virke ei sellaisenaan sisältänyt asiavirhettä. Sen sijaan hän pohtii sitä semanttisesta näkökulmasta punniten lauseen merkitystä, jos siihen lisätään sanoja tai ne laitetaan eri järjestykseen.

Berg selittää tilannetta seuraavasti: edellä mainittu virke vaikuttaisi loogisemmalta, jos heller- ja långt-sanojen väliin lisättäisiin sana att.  Jos puuttuva att-sana olisi mukana, virkkeen voisi tulkita sisältävän asiavirheen. Silloin se Bergin mukaan nimittäin antaisi ymmärtää, että pääkirjoituksessa tarkasteltiin nuorisotyöttömyyttä suhteessa kaikkien Kreikan työttömien määrään. (”– – De båda delarna i meningen skulle kännas mera logiska och sammanhängande om ordet ”att” infogades mellan orden ”heller” och ”långt”. Det skulle dock leda till att meningen också kan tolkas som ett sakfel – –”)  Tämä ei ollut pääkirjoittajan tarkoitus, vaan hän pyrki kertomaan, että yli puolet Kreikan alle 25-vuotiaista luokitellaan työttömiksi. Lähteenä pääkirjoitustoimittaja käytti Eurostatin tilastoa nuorisotyöttömyysasteesta. Väärinkäsitysten välttämiseksi lauseen sanojen ”unga” ja ”arbetslösa” paikkoja olisi Bergin mielestä pitänyt vaihtaa. Myös työttömyyden tarkempi määrittely jutussa olisi Bergin mielestä estänyt väärintulkintoja.

Kaikkien päätoimittajan esittämien muutosten jälkeen virke kuuluisi seuraavasti: ”Att arbetslösheten är skyhög i Grekland är ingenting nytt, inte heller att långt över hälften av de unga under 25 år är arbetslösa.” (Kreikan korkea työttömyys ei ole mitään uutta, kuten ei sekään, että pitkälti yli puolet nuorista alle 25-vuotiaista on työttömiä.)

Kun kantelija otti yhteyttä pääkirjoitustoimittajaan ja vaati oikaisua, hän ei Bergin mukaan käsitellyt lauseen semantiikkaa vaan pääkirjoitukseen valittua työttömyyden määritelmää. Keskustelua käytiin pääkirjoitustoimittajan valitsemasta tavasta tarkastella 15–24-vuotiaiden työttömien osuutta suhteessa kyseisen ikäluokan työvoimaan. Toinen vaihtoehto olisi laskea nuorten työttömien osuus suhteutettuna koko ikäluokkaan.

Keskusteltuaan kantelijan kanssa toimitus katsoi, että kysymys ei ollut oikaisua vaativasta olennaisesta asiavirheestä vaan nuorisotyöttömyyden tilastointiin liittyvistä erilaisista perusteista, joiden selvittämiseen olisi vaadittu uuden jutun kirjoittamista. Kantelun kohteena oleva pääkirjoitus käsitteli Kreikan poliittista ääriliikettä, ei nuorisotyöttömyyttä, johon jutussa viitattiin vain sivulauseessa. Berg kuitenkin myöntää, että kyseinen lause olisi voitu muotoilla toisin.

Ratkaisu

Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Pääkirjoitus käsitteli EU:n roolia Kreikan kriisissä ja sen vaikutusta äärioikeistolaisen Kultainen aamunkoitto -puolueen toimintaan. Kirjoittajan mielestä puolueen nousu viittaa ennemmin tulevaan pimeyteen kuin auringonnousuun. Hän toivoi EU:n antavan Kreikalle taloudellisen piiskauksen ohessa myös poliittista tukea, jotta puolueen merkitys ei kasvaisi entisestään.

Kirjoituksen perusteella korkea nuorisotyöttömyys on yksi syy Kultaisen aamunkoiton menestykseen. Neuvosto on jo aikaisemmassa päätöksessään todennut, että toimitukset voivat tulkita virallisia työttömyystilastoja perustellusti erilaisista lähtökohdista.

Hufvudstadsbladet esitti Kreikan nuorisotyöttömyydestä kuitenkin sellaisen väitteen, jolle ei löydy lehden omankaan ilmoituksen mukaan katetta. Viralliset tilastot (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08012014-BP/EN/3-08012014-BP-EN.PDF) eivät tue väitettä, jonka mukaan yli puolet Kreikan työttömistä olisi alle 25-vuotiaita. Päinvastoin kuin päätoimittaja katsoo, kysymys ei ollut huonosti harkitusta sanajärjestyksestä, vaan kohteena oleva lause sisälsi olennaisen virheen. Kantelijan toimitukselle lähettämässä kirjallisessa oikaisupyynnössä pyydettiin tämän virheen korjaamista. Lehdellä ei ollut perusteita kieltäytyä pyynnöstä. 

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hufvudstadsbladet on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Timo Huovinen (pj), Kalle Heiskanen, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Riitta Kalliokoski, Lauri Karppi, Pasi Kivioja, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Jaakko Ujainen, Heikki Valkama ja Salla Vuorikoski