5240/SL/13

Vapauttava

Lehti julkaisi väärän tiedon kirkollisverojen määrästä, joka jäi saamatta kirkosta eroamisten vuoksi. Toimitus ei voinut julkaista oikaisussa uutta täsmällistä lukua, koska sellaista ei ollut eikä ole saatavilla.

Kantelu 8.8.2013

Kantelijan mielestä lehden 16.7.2013 ilmestyneessä pääkirjoituksessa ”Seurakunnat isojen ongelmien edessä” oli virhe, jonka lehti oikaisi puutteellisella tavalla. Pääkirjoituksen mukaan Suomen Kuvalehti kertoi vuonna 2010, että kirkosta erosi vuonna 2009 noin prosentti jäsenistä, mikä merkitsi noin 340 miljoonaa menetettyjä kirkollisverotuloja. Kantelijan mukaan kirkolta ei jäänyt saamatta näin paljon verotuloja. Hänen mielestään myös tapa, jolla Lapin Kansa viittasi Suomen Kuvalehden tietoihin, oli virheellinen. Suomen Kuvalehti ei ollut itse päätynyt laskelmissaan 340 miljoonaan, vaan ”absurdin luvun” takana oli Suomen Kuvalehden haastattelema eläkkeelle jäänyt talousvaikuttaja ja Tuomasmessu-aktiivi. Hänkään ei esittänyt luvun kertovan yhden vuoden erojen takia menetetyistä kirkollisveroista, vaan antoi haastattelussa arvionsa summasta, jonka kirkko menettää eroamisten vuoksi vuoden 2015 loppuun mennessä. Samassa jutussa lehti kirjoitti omana tietonaan, että kirkko menettää vuoden 2009 erojen takia noin 12,5 miljoonaa euroa. Kantelija on itse laskenut kirkon tilastojen ja Tilastokeskuksen tietojen pohjalta, että lehden arvio ”osui hämmästyttävän tarkasti oikeaan”.

Kantelija lähetti Lapin Kansalle korjauspyynnön. Lehti tarjosi hänelle mahdollisuutta kirjoittaa yleisönosastoon. Kantelija kieltäytyi, koska kysymys ei ollut mielipide-eroista vaan virheellisen asiatiedon oikaisemisesta. Kantelija uskoo, että lehden tarjouksen tarkoitus oli mitätöidä koko asia mielipidekysymykseksi ja välttää oikaisu. Hän näki samaa pyrkimystä myös lehden 23.7.2013 julkaisemassa oikaisussa. Siinä todettiin, että pääkirjoituksesta oli jäänyt pois tieto siitä, mihin Suomen Kuvalehdestä lainattu luku perustui.

Kantelijan mielestä lehden olisi pitänyt oikaisussaan kertoa, että Suomen Kuvalehden luku ei suinkaan ollut Tuomasmessu-aktiivin mainitsema 340 miljoonaa vaan 12,5 miljoonaa euroa. Lehden olisi kantelijan mielestä pitänyt oikaisussaan mainita erikseen luku 12,5 miljoonaa siitäkin syystä, että se olisi kertonut, minkä suuruusluokan veromenetyksiä kirkko kohtasi vuoden 2009 kirkosta eroamisten seurauksena. Näin lukijat olisivat saaneet eväitä arvioida myös kesän 2013 eropiikin vaikutuksia kirkon talouteen. Kantelija vetoaa neuvoston päätökseen, jonka mukaan hyvään journalistiseen tapaan kuuluu oikaisussa kertoa avoimesti yleisölle, mikä alkuperäisessä jutussa oli väärin ja kuinka asiat todellisuudessa olivat.

Kantelija katsoo Lapin Kansan rikkoneen myös Journalistin ohjetta 10, jossa edellytetään aikaisemmin julkaistun tiedon tarkistamista mahdollisimman hyvin. Tähän lehdellä olisi kantelijan mielestä ollut erityisen painavia syitä, koska Tuomasmessu-aktiivin ynnäilemä luku oli jyrkässä ristiriidassa Suomen Kuvalehden oman arvion kanssa.

Lapin Kansan vastaus 4.9.2013

Päätoimittaja Antti Kokkonen kirjoittaa, että kantelun kohteena olevassa pääkirjoituksessa siteerattiin Suomen Kuvalehden haastatteleman henkilön laskelmia. Tämä arvio kirkosta eroamisen vaikutuksista verotuloihin oli Kokkosen mukaan mittaluokaltaan liian suuri – mutta sellainen arvio Suomen Kuvalehdessä vuonna 2010 todellakin esitettiin. Kokkonen kertoo, että pääkirjoittajalle sattui siteerauksessa virhe, jonka seurauksena osuvimman tiedon eli yhden vuoden välittömän rahavaikutuksen (12,5 miljoonaa euroa) sijasta juttuun päätyivät Tuomasmessu-aktiivin pitkän aikavälin arviot (340 miljoonaa euroa).

Kun kantelija oli vaatinut lehdeltä oikaisua, pääkirjoitustoimittaja yritti selvittää, mikä vuoden 2009 kirkosta eroamisten välitön tai pitkän aikavälin rahallinen vaikutus on. Itsenäisesti tarkistettua laskelmaa oli kuitenkin mahdoton saada. Tuohon aikaan elettiin lomakautta ja Kirkon tutkimuskeskuksen tilastoasiantuntija oli lomalla. Yritys tarkistaa ja laskea asiantuntijoiden kanssa kirkosta eroamisen vaikutuksia viivästytti oikaisun julkaisemista, mutta Kokkosen mukaan sen yhteydessä ei lopulta, poikkeuksellisesti, julkaistu uutta korjattua tietoa. Sellaista ei ollut kohtuullisessa ajassa saatavissa luotettavista lähteistä, eikä toimitus halunnut korjata virhettä uudella virheellä. Toimitus kuitenkin piti aiheellisena oikaisun julkaisemista.

Lehti tarjosi kantelijalle mahdollisuutta tuoda esiin oma tulkintansa kirkosta eroamisen rahallisista vaikutuksista ja laskentatavoista, mutta kantelija kieltäytyi.

Ratkaisu

Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu (JO 10). Olennainen virhe on korjattava heti tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla ja lisäksi julkaisussa, jossa virhe on alun perin ollut (JO 20).

Pääkirjoittaja käsitteli erityisesti Lapin evankelisluterilaisten seurakuntien taloudellisia näkymiä. Jutun sävy oli huolestunut. Kirkollisveropotin kutistumista lehti selitti muun muassa kampanjoilla, jotka kannustavat ihmisiä eroamaan kirkosta. ”Esimerkiksi vuonna 2009 kirkosta erosi noin prosentti kirkon jäsenistä. Rahallisesti se merkitsi noin 340 miljoonan euron saamatta jääneitä verotuloja (Suomen Kuvalehti 16/2010)”, kirjoituksessa todettiin.

Lapin Kansan siteeraus Suomen Kuvalehdestä oli neuvoston mielestä olennaisesti virheellinen. Suora lainaus Lapin Kansan lähteenään käyttämästä Suomen Kuvalehdestä kuului seuraavasti: ”Viime vuonna kirkosta erosi vain prosentin verran sen jäsenistä, euroissa se kuitenkin merkitsee noin 12,5 miljoonaa saamatta jääneitä kirkollisveroja.” Heti tämän jälkeen jutussa julkaistiin sitaatti Tuomasmessun pitkäaikaisiin aktiiveihin kuuluvalta henkilöltä, jonka mukaan ”jos sama tahti jatkuu, vuoden 2015 loppuun mennessä kirkolta jää saamatta noin 340 miljoonaa euroa”. Lapin Kansan pääkirjoittaja sekoitti luvut keskenään, ja toimituksen oli syytä oikaista virheellinen tieto.

Lapin Kansan oikaisussa kerrottiin, että pääkirjoituksessa oli virhe, joka perustui Suomen Kuvalehden vanhan uutisen siteeraamiseen. Oikaisun mukaan Suomen Kuvalehdessä ”todettiin kirkosta eroamisen merkitsevän kirkolle jopa 340 miljoonan euron saamatta jääneitä verotuloja”.  Oikaisu jatkui seuraavasti: ”Suomen Kuvalehden luku oli laskennallinen ja perustui oletettuun kehitykseen usean vuoden ajalta. Tätä ei pääkirjoituksessa mainittu.” Lopuksi siinä todettiin, että Kirkon tiedotuskeskuksen mukaan ei ole tehty sellaista laskelmaa, josta seurakuntien menetykset kävisivät ilmi.

Neuvosto pitää oikaisua riittävänä, sillä siinä tehtiin selväksi, että pääkirjoituksessa mainittu luku ei ollut yhdessä vuodessa menetetty kirkollisverokertymä vaan useaa vuotta koskeva laskennallinen arvio. Neuvoston selvityksen perusteella asiasta ei myöskään ollut saatavissa virallisia, yksilöityjä laskelmia, joissa olisi otettu huomioon esimerkiksi seurakuntien toisistaan poikkeavat kirkollisveroprosentit ja kirkosta eroajien tulotason vaikutus. Koska täsmälleen oikeaa lukua vuoden 2009 erojen taloudellisista vaikutuksista ei ollut eikä ole saatavilla, Lapin Kansa ei voinut sellaista julkaista. Olisi kuitenkin ollut suotavaa, että kantelija olisi valottanut omassa mielipidekirjoituksessaan, kuinka hän päätyi omiin arvioihinsa.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Lapin Kansa ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Timo Huovinen, Hannu Helineva, Riikka Kaihovaara, Juha Keskinen, Heli Kärkkäinen, Riitta Ollila, Riitta Pollari, Veikko Valtonen ja Heikki Vento.