4699/PL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös piilomainontaa koskevassa asiassa. Jutussa esiteltiin yhtä liikuntamuotoa, jonka kerrottiin auttavan selkävaivoihin. Kyseisen lajin kursseja järjestettiin kansalaisopistossa, mutta niille kaivattiin lehden mukaan lisää osallistujia. Kirjoituksen asiantuntijana käytettiin yksityistä yritystä edustavaa fysioterapeuttia, joka toimii liikunnan ohjaajana kansalaisopistossa. Juttu ei keskittynyt yrityksen palveluihin, vaan se tarjosi yleisölle tietoa kansalaisopiston tarjonnasta.

Kantelu 21.9.2011

Kantelijan mielestä 21.9.2011 julkaistu juttu ”Physio Pilates auttaa löytämään ryhtilihakset” oli piilomainontaa. Artikkelissa haastatellun yrittäjän kerrottiin tarjoavan uudentyyppistä ryhtijumppaa. Jutun lopussa, sivulauseessa, jumpan mainittiin olevan paikallisen kansalaisopiston ohjelmassa. Aiheesta kiinnostuneita kehotettiin ottamaan yhteyttä suoraan yrittäjään.

Kantelijan mukaan kyseinen yrittäjä on Järviseutu-lehden tilausasiamies, joka sai lehdessä maksutonta palstatilaa kuvineen.

Järviseutu-lehden vastaus 13.10.2011

Päätoimittaja Sari Heinilä pitää kantelun kohteena olevaa artikkelia lukijan käyttötietona. Se sisälsi uutta terveystietoa ja siinä esiteltiin uutta kansalaisopistokurssia. Koska kysymys oli terveyteen liittyvästä kurssista, päätoimittaja pitää tärkeänä, että lukija vakuuttui kurssin ohjaajan ammattitaidosta. Heinilän mukaan juttu ei ollut tekstimainos, vaan se kertoi kurssin vetäjän olevan paikallinen yrittäjä ja samalla terveysalan ammattiosaaja. Kirjoituksen lopussa julkaistiin yrittäjän sähköpostiosoite, koska hän toimi kansalaisopiston kurssin pitäjänä ja kurssille voi ilmoittautua myös suoraan hänen kauttaan. Yritystieto helpotti päätoimittajan mielestä lukijan arkea ja oli siten käyttötietoa.

Heinilä kirjoittaa, ettei jutussa esitellyllä yrittäjällä ole mitään tekemistä lehden tilausten kanssa eikä hän toimi tilausasiamiehenä. Päätoimittaja katsoo, että Järviseutu-lehti kohtelee yrityksiä tasapuolisesti. Uutisia alueen yrityksistä tehdään aina, kun yritysten toiminta antaa siihen aihetta.

Neuvosto kiinnitti valmisteluvaiheessa oma-aloitteisesti huomiota siihen, että kantelun kohteena olevan jutun vieressä oli julkaistu kansalaisopiston lyhyt tiedote Physio Pilates –kurssista. Vastauksen saapumisen jälkeen Heinilältä kysyttiin erikseen, perikö Järviseutu-lehti maksun julkaisemastaan kansalaisopiston tiedotteesta. Heinilän mukaan lehti julkaisi sen ilmaiseksi. Lehti noudattaa samaa käytäntöä myös muiden vastaavien tiedotteiden yhteydessä.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava (JO 16).

Artikkeli kertoi liikunnan vaikutuksista ryhtiin ja keskivartaloon. Esimerkiksi kävelyn, uinnin ja arkiliikunnan sanottiin auttavan pitämään nikamat kunnossa. Yksittäisenä lajina esiteltiin Physio Pilates -jumppa. Sitä oli jutun mukaan tarjolla Järvi-Pohjanmaan kansalaisopistossa, mutta kursseille toivottiin lisää väkeä. Asiantuntijana haastateltiin paikallista fysioterapeuttia, joka toimii kansalaisopiston Physio Pilates -kurssien ohjaajana. Kursseista kiinnostuneita kehotettiin ottamaan yhteyttä häneen tai tutustumaan kansalaisopiston opinto-ohjelmaan. Jutussa kerrottiin, missä yrityksessä fysioterapeutti työskentelee, ja hänen sähköpostiosoitteessaan oli yrityksen nimi. Artikkelin vieressä, Opistopalsta-otsikon alla, julkaistiin kansalaisopiston oma tiedote, jossa myös kerrottiin Physio Pilates -kurssien kaipailevan uusia osallistujia.

Kirjoitus kannusti liikkumaan ja opasti kursseille kansalaisopistoon, jonne kaikki ovat tervetulleita ja jonka kurssimaksut pyritään pitämään kohtuullisina. Kysymys oli julkisesti tuetusta aikuiskoulutuksesta. Paikallislehden oli luontevaa kertoa, että kuntoilukursseilla oli vielä tilaa ja käyttää jutun asiantuntijana kyseisten kurssien yhtä ohjaajaa. Artikkeli sisälsi yleisön kannalta kiinnostavaa tietoa, joka perustui terveydenhuollon laillistetun ammattilaisen näkemyksille. Fysioterapeutin liiketoiminnasta ei jutussa erikseen kerrottu. Hänen edustamansa yrityksen nimi mainittiin lyhyesti.

Lehti julkaisi juttunsa vieressä kansalaisopiston tiedotteen samasta kurssista. Siinä kerrottiin myös opiston muusta liikuntatarjonnasta. Lehti ei ota maksua kansalaisopiston tiedotteiden julkaisemisesta Opistopalstallaan. Tästä syystä näitä tiedotteita ei voi rinnastaa maksettuihin ilmoituksiin. Kyse ei ollut piilomainonnasta.
Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Järviseutu-lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.

Ratkaisun teki puheenjohtaja Risto Uimonen.