4556/AL/11

Vapauttava

Julkisen sanan neuvoston vapauttava päätös haastattelua ja yksityiselämän suojaa koskevassa asiassa. Haastateltavan ja toimituksen näkemykset haastattelun tarkastuksesta eroavat toisistaan, mutta julkaistussa jutussa ei ole arkaluontoiseksi ja yksityiselämän suojaa rikkovaksi katsottavaa tietoa.

Kantelu 23.3.2011

Kantelijan mukaan toimittaja lähestyi häntä ja hänen kumppaniaan kirjoittaakseen jutun heidän elämäntavastaan. He tapasivat kahdesti ja vielä kerran kuvaajan kanssa.  Juttua tarkastaessaan kantelija korjasi epäkohdat ja pyysi muuttamaan muutamia henkilökohtaisia asioita. Hän ei esimerkiksi halunnut juttuun raha-asioista mitään tarkennuksia ja ehdotti myös joitain muita korjauksia. Toimittaja sanoi asian olevan ok.

Trendissä 4/11 Ilmestynyt juttu oli kantelijalle ja hänen kumppanilleen shokki. Vastoin pyyntöä monessa kohtaa oli kerrottu raha-asioista (osaa jopa väärennelty), ja osaa korjauksista ei ollut otettu huomioon kohtuullisista pyynnöistä huolimatta. Toimittaja on loukannut kantelijan mielestä heitä ja rikkonut Journalistin ohjeita ainakin kohdassa 17, 18 ja 19 ja varsinkin kohdassa 27. Kantelija sanoo painottaneensa useamman kerran, että raha-asiat eivät liity suoranaisesti tähän juttuun, ja ovat yksityisiä. Toimittaja sivuutti pyynnöt.

Lisäksi juttuun on lisätty jotain kohtia, osa perättömiä, osa henkilökohtaisia raha-asioita, sen jälkeen kun toimittaja lähetti jutun tarkistettavaksi. Myös useammassa kohdassa oli vääristelty kantelijan kertomaa. Jutusta on täysin tahallisesti ohitettu seikka, että kantelija ja hänen kumppaninsa ovat molemmat työtätekeviä nuoria, mikä olisi olennainen osa juttua.

Trendin vastaus 14.4.2011

Päätoimittaja Annaleena Jalava vastaa, että kantelijan mielestä Seikkailun makua -jutussa kantelijan ja hänen puolisonsa asioita olisi käsitelty epärehellisesti ja vääristellen. Kantelija kertoo muun muassa, ettei olisi halunnut perheensä työsuhde- tai raha-asioita koskevia asioita julki lehdessä ja väittää, että Trendi-lehti ei ole ottanut huomioon hänen juttuun esittämiään korjauspyyntöjä.
 
Jutuntekoprosessin aikana kantelija on ollut yhteydessä jutun toimittajaan sähköpostitse ja vaatinut useita muutoksia ja oikaisuja. Ne on päätoimittajan mukaan toteutettu normaalin journalistisen toimintatavan mukaan. Toimittaja puolestaan on pitänyt säännöllistä yhteyttä editointiportaaseen ja välittänyt kantelijan viestit edelleen.

Juttuun on nimenomaan kantelijan toivomuksesta lisätty maininta hänen omista nettisivusuunnitteluprojekteistaan sekä siitä, että pariskunta saa rahaa vanhemmiltaan. Täydennys ei Jalavan mukaan ollut sanasta sanaan niin laaja kuin haastateltava olisi toivonut, mutta tekstien tiivistäminen ja muokkaus hyvään kieliasuun kuuluu normaaliin journalistiseen editointiprosessiin. Asiasisältöä tämä ei muuttanut.

Lopulliseen juttuun on kantelijan viimeisen tarkistuksen jälkeen lisätty täydentävä sivulause, jossa kerrotaan, että vuokra maksetaan hänen puolisonsa tuloilla sekä maininta ”pariskunta elää niukasti, ostaa vaatteet kirppikseltä ja kokkaa kotona”. Nämä kohdat kuitenkin vastaavat totuutta, sillä ne on kerrottu toimittajalle avoimessa haastattelutilanteessa ja ilmenevät myös osapuolten sähköpostikirjeenvaihdosta. Miau on kokenut raha-asioiden esille ottamisen halventavana, mutta jutussa ne taustoittavat haastateltavien elämäntapaa ja ovat siksi olennaisia. Kantelija otti päätoimittajaan yhteyttä vasta sen jälkeen, kun oli jo tehnyt kantelun Julkisen sanan neuvostoon. Varsinaista oikaisua tai omaa kannanottoa hän ei pyytänyt tällöinkään julkaistavaksi.

Ratkaisu

Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Haastateltavan pyyntöön tarkastaa lausumansa ennen julkaisemista on syytä suostua, jos julkaisuaikataulu sen mahdollistaa. Tarkastamisoikeus koskee vain haastateltavan omia lausumia, eikä sillä saa luovuttaa journalistista päätösvaltaa toimituksen ulkopuolelle. (JO 18). Yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluonteisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Yksityiselämän suoja on otettava huomioon myös kuvia käytettäessä (JO 27).

Trendissä julkaistu juttu ”Seikkailun makua” on tyypillinen henkilöhaastattelu, jossa nuori kaupunkikulkuripariskunta avautuu maapalloa kiertävän elämäntapansa hyvistä ja huonoista puolista. Haastateltava on tarkastanut jutun ennen sen julkaisua, mutta ei ole tyytyväinen lopputulokseen. Kantelija ei ole pyytänyt mahdollisten virheiden korjausta tai oman kannanottonsa julkaisemista.

Haastateltava voi tarkastaa tavallisesti vain omien lausumiensa asiasisällön, mutta laajoissa henkilöhaastatteluissa, kuten tässä tapauksessa, voi olla perusteltua myöntää tarkastamismahdollisuus laajempanakin. Haasteltava voi korjata lausumiinsa sisältyviä asiatietoja ja oikaista selvät väärinkäsitykset. Laajempia muutoksia toimituksen ei tarvitse hyväksyä, ellei toisin ole sovittu.

Julkisen sanan neuvoston käsityksen mukaan toimittaja on hyvän journalistisen tavan puitteissa antanut haastateltaville mahdollisuuden vaikuttaa jutun lopputulokseen. Se ei kuitenkaan poista toimittajan mahdollisuutta kertoa omia havaintojaan ja luonnehtia haastateltavia ja heidän elämäntapaansa. Neuvosto katsoo, että jutussa mainitut euromääräiset tiedot paikallisista elinkustannuksista, kuten vuokrista ja terveydenhuollosta, eivät ole sellaista arkaluonteista tietoa, joka vaarantaisi yksityiselämän suojan.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Trendi ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.
 

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Jukka Ahlberg, Ulla Ahlmén-Laiho, Ollijuhani Auvinen, Timo Huovinen, Juha Keskinen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila, Inkeri Pasanen ja Riitta Pollari.