4459/YLE/10

Langettava

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös virheen korjausta koskevassa asiassa.  Ohjelmassa julkaistiin virheellinen johtopäätös kantelijan tekemästä tutkimuksesta. Virhe korjattiin vain ohjelman nettisivulla, ei itse ohjelmassa.
(Päätös perustuu vuoden 2005 ohjeisiin. Uudet Journalistin ohjeet otettiin käyttöön vuoden 2011 alussa.)

Kantelu 13.12.2010

Kantelijan mukaan 22.11.2010 lähetetyssä MOT-ohjelmassa esitettiin hänen laatimastaan tutkimuksesta tulkinta, joka oli täysin päinvastainen tutkimuksen tulokseen verrattuna. Tutkimuksessa selvitettiin autojen yhteiskäytön ympäristövaikutuksia. Kantelija esittää tutkimuksen johtopäätökset neuvostolle seuraavasti: ”Tutkimuksen mukaan jo nykytilanteessa pysäköintitilaa on säästynyt suurin piirtein kolmen jalkapallokentän verran, tulevaisuudessa hyödyt moninkertaistuvat. Kokonaisuutena autojen yhteiskäyttö tuottaa huomattavat vähennykset kasvihuonekaasujen päästöihin. Tutkimus osoittaa täysin yksiselitteisesti autojen yhteiskäytön olevan yhteiskunnan kannalta hyödyllistä.”

Ohjelmassa tutkimustuloksiin viitataan näin: ”… tilaisuudessa korostettiin, että yhteiskäytöllä on merkittäviä ympäristöä säästäviä vaikutuksia. Motivan oma tutkimus kuitenkin osoittaa, että vaikutukset ovat jääneet vaatimattomiksi. Käyttäjämäärien pitäisi nousta kahdessa vuosikymmenessä jopa 60 000:een, jotta vaikutus näkyisi.”

Kantelija katsoo, että tutkimuksesta annettiin tahallaan harhaanjohtava kuva ja toimitus oli itse keksinyt väitteen, joka esitettiin tutkimuksen nimissä. Hänen mielestään väitteen tarkoitus oli osoittaa, että Motivan järjestämässä seminaarissa esitetyt puheenvuorot olivat ristiriidassa kantelijan tutkimuksen kanssa. Tällä pyrittiin saattamaan virkamiehet kyseenalaiseen valoon. Tutkimus kuitenkin tuki seminaarin muita puhujia: autojen yhteiskäytön edistäminen on yhteiskunnan edun mukaista.

Kantelija vaati virheellisenä pitämänsä sitaatin poistamista ohjelmasta palautelomakkeen kautta, blogikommenttina ja puhelimitse. Ohjelman tuottaja vastasi kantelijan blogikommenttiin myöntämällä, että tutkimukseen liittyvä virke ”oli osittain muotoiltu huolimattomasti”. Samassa yhteydessä tuottaja kuitenkin myös arvosteli tutkimuksen pätevyyttä. Kantelijan mielestä on asiatonta, että oikaisuvaatimukseen vastataan uusilla syytöksillä. Toimitus tarjosi kantelijalle mahdollisuutta omaan kannanottoon ohjelman tietojen yhteydessä, mutta tämä ei halunnut tarjota sitä MOT-toimittajien hallinnassa olevaan foorumiin sen jälkeen, kun tuottaja oli kommentoinut kantelijan blogikommenttia.

Ylen vastaus 21.12.2010 ja 10.2.2011

Kanavapäällikkö Riitta Pihlajamäki kirjoittaa, että kantelija lähetti ohjelman palautelaatikkoon viestin ja vaati toimitusta poistamaan ohjelmasta ja verkkosivulla olevasta ohjelman käsikirjoituksesta kohdan, jossa käsitellään kantelijan tekemää tutkimusta. Toimitus ei pitänyt viestiä asiallisena oikaisuvaatimuksena, koska siinä pyydettiin käsikirjoituksen muuttamista jälkikäteen. Myöhemmin kantelija kirjoitti ohjelman blogipalstalla, että hän on esittänyt toimitukselle oikaisuvaatimuksen. Hän myös soitti ohjelman vastaavalle tuottajalle ja vaati, että käsikirjoituksen virheellinen tieto joko korjataan tai poistetaan kokonaan. Tuottaja ei äkkiseltään hyväksynyt kantelijan esittämää muotoilua, jonka mukaan ohjelmassa esitetty tulkinta on ”täysin päinvastainen tutkimuksen tulosten kanssa”. Tuottaja toivoi eritellympää oikaisuehdotusta ja tarjosi kantelijalle myös mahdollisuutta omaan kannanottoon.

Asiaan perehdyttyään tuottaja havaitsi, että käsikirjoituksen kappale oli muotoiltu huolimattomasti. Hän kirjoitti kantelijan blogikommentin jatkoksi oman kommenttinsa, jossa myönnetään huolimattomuus ja pahoitellaan sitä. Kommentin yhteydessä julkaistiin myös linkki kantelijan tutkimukseen. Tämän jälkeen kantelija ei enää lähestynyt toimitusta millään tavalla. Kun toimitus sai tiedon kantelusta Julkisen sanan neuvostoon, Yleisradiossa todettiin, ettei virheen myöntäminen ja pahoittelu ollutkaan riittänyt kantelijalle. Niinpä kiistellystä kohdasta laadittiin viipymättä varsinainen oikaisu verkkoon ohjelmajakson avaussivulle ja käsikirjoituksen alaviitteeksi. Oikaisussa todetaan muun muassa, että ohjelman juonnossa esitettyä päätelmää tutkimuksesta ei esitetä itse tutkimuksessa, vaan se on toimituksen oma arvio ja että tutkimuksessa arvioidaan päinvastoin, että [hiilidioksidipäästöihin liittyvät] vaikutukset ovat merkittäviä.

Pihlajamäen mukaan oikaisu olisi luettu myös lähetyksen kuulutusjuonnossa, jos sen sisällöstä olisi voitu neuvotella. Kantelija vaati kuitenkin ensisijaisesti käsikirjoituksen muuttamista ja lopetti kaiken yhteydenpidon, kun toimitus ehdotti neuvottelua.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

MOT-ohjelman jaksossa ”Autoklubi ohituskaistalla” arvioitiin tapaa, jolla Helsingin kaupunki edistää autojen yhteiskäyttöä vaihtoehtona autojen henkilökohtaiselle omistukselle. Ohjelmassa keskityttiin erityisesti City Car Club -yhtiön taustoihin ja liiketoimintaan. Osana ohjelmaa toimitus vieraili seminaarissa, jossa esiteltiin Motivan tilaamaa selvitystä yhteiskäytön ympäristövaikutuksista. Toimittaja esitti tutkimuksen tuloksista tulkinnan, joka ei vastannut tutkijan omaa käsitystä. Toimituksen tulkinta julkaistiin myös ohjelman verkkosivulla osana käsikirjoitusta.

Helsingin kaupungin linjauksilla ja yhteistyöllä kaupallisten yritysten kanssa on merkitystä helsinkiläisten veronmaksajien ja koko yhteiskunnan kannalta. Tällaisen toiminnan kriittinen arviointi kuuluu toimitustyön ytimeen ja on yleisön näkökulmasta tärkeää.

Toimittaja esitteli ohjelmassa tutkimusta ja teki siitä johtopäätöksen, jota kantelija piti olennaisesti virheellisenä. Kantelija osoitti virheen toimitukselle. Toimitus myönsi virheen ja oikaisi sen asianmukaisesti ohjelman verkkosivulla, jossa kukin ohjelmajakso esitellään ja jossa ohjelman käsikirjoitus on julkaistu.

Yleisradion toiminta ei kuitenkaan ollut riittävää, kun se julkaisi oikaisun vain verkossa, mutta ei televisiossa. Kun toimitus saa tiedon virheestä, sen velvollisuus on arvioida virheen olennaisuutta ja tarvittaessa oikaista virhe. Oikaisu on julkaistava kaikissa välineissä, joissa yleisölle on annettu väärä tieto, sellaisessakin tapauksessa, että yksityiskohtaisista sanamuodoista ei päästä yksimielisyyteen oikaisun pyytäjän ja toimituksen välillä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio TV1 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa kanavalle huomautuksen.

Ratkaisun tekivät:
Risto Uimonen (pj), Ollijuhani Auvinen, Anssi Halmesvirta, Kalle Heiskanen, Juha Keskinen, Johanna Korhonen, Tuomo Lappalainen, Salla Nazarenko, Riitta Ollila ja Riitta Pollari.