4100/YLE/09

Vapauttava

Haastateltava kertoo ohjelmassa kokemuksistaan yliopistotutkijana. Hän väittää professorin plagioineen tekstiä luvatta. Professori on virallisesti vapautettu hyvän tieteellisen käytännön rikkomusepäilyistä, mutta Tekijänoikeusneuvosto on ottanut asiaan epäilevämmän kannan. Toimittaja kertoi asiantuntijaelinten erilaisista ratkaisuista ja antoi kiistan osapuolten esittää näkemyksiään. Ohjelma sisälsi olennaisen virheen, mutta kantelijan vaatimus virheen oikaisutavasta ei ollut kohtuullinen. Vapauttava.

Kantelu 16.3.2009 ja 30.3.2009

Kantelija on professori, jota hänen vetämäänsä tutkimusryhmään kuulunut tutkija syyttää kongressia varten laaditun hanketiivistelmän plagioimisesta tutkimussuunnitelmaan. Kantelijan mielestä ohjelmassa luodaan virheellinen vaikutelma, jonka mukaan esitetty plagiointiepäily saattaa olla perusteltu. Näin siitä huolimatta, että Joensuun yliopisto ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta ovat todenneet sen perusteettomaksi. Kantelija korostaa, että edes epäilyä ei voi olla olemassa, koska se ei kohdistu julkaisuun vaan sähköpostikirjeenvaihtoon, jota käytiin tutkimussuunnitelmaan liittyen.

Ohjelmassa kerrotaan myös Tekijänoikeusneuvoston antamasta lausunnosta, jonka näkökulma on erilainen kuin yliopistolla ja Tutkimuseettisellä neuvostolla. Kantelijan mukaan lausunto on kuitenkin irrelevantti, koska se perustuu puutteellisille tiedoille. Hänen mukaansa toimittaja käyttää Tekijänoikeusneuvoston kantaa tavalla, jota voi pitää syyllistävänä.

Kantelija kirjoittaa edelleen, että epäilyjä esittänyt tutkija on mahdollisesti ohjannut insertin tekemistä ja käyttänyt ohjelmaa henkilökohtaiseen hyötymistarkoitukseen ilman toimittajan kriittistä väliintuloa.

Kantelijan mukaan ohjelma sisältää olennaisia virheitä: hän esimerkiksi ei ole toiminut laitoksen esimiehenä toisin kuin ohjelmassa väitetään.

Kantelijan mielestä ohjelmassa ja myös siihen liittyvällä A-tuubi-nettisivustolla käytetään kuvaa ja ääntä harhaanjohtavasti. Hänen mukaansa toimittaja esimerkiksi erehtyi pitämään tutkijaryhmän yksityistä kirjeenvaihtoa tutkimussuunnitelmana. Kantelijan haastattelu ylipäänsä on leikattu siten, että sen voi tulkita tukevan tutkijan väitteitä. A-tuubissa tutkijan ja kantelijan tekstiä luetaan rinnakkain, irrallaan asiayhteydestä, ja yleisöä kannustetaan kommentoimaan, onko kysymys ”toisen tekstin anastamisesta”.

Toimitus on saanut kantelijalta runsaasti lisämateriaalia esimerkiksi kiistan kohteen olevan tutkimusidean alkuperästä. Ohjelman juontaja kommentoi kantelijan aktiivisuutta tavalla, jonka tämä tulkitsee irvailuksi. Kantelija katsoo, että hänet yhdistetään perusteettomasti ja epäeettisellä tavalla tieteelliseen vilppiin, joka todetaan vakavaksi ongelmaksi yliopistomaailmassa.

Ylen vastaus 23.4.2009

Osaamiskeskuspäällikkö Jyrki Richt kirjoittaa, että tiedemaailmassa havaittu plagiointiongelma on yhteiskunnallisesti merkittävä asia ja sen käsittely on aiheellista. A-studio lähestyy ongelmaa konkreettisen esimerkin kautta. Richtin mielestä tämä tekee mahdolliseksi aiheen avautumisen myös muille kuin akateemisen maailmaan kuuluvalle yleisölle.

Ohjelmassa kuullaan kiistan molempia osapuolia ja kantelijaa tukevaa Joensuun yliopiston vararehtoria. Kantelijan kanta tulee Richtin arvion mukaan ilmi selkeästi ja toistuvasti. Toimittaja kertoo myös Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ja Tekijänoikeusneuvoston päätöksistä, jotka ovat Richtin mukaan keskenään ristiriitaisia. A-tuubiin on ladattu nettipalveluille tavanomaiseen tapaan ohjelmaan liittyvää lisämateriaalia ja keskustelunavaus.
Richt korostaa, että Tekijänoikeusneuvosto on ottanut ohjelmassa esitellyn tapauksen käsittelyyn ja ymmärtänyt kiistan kohteen olevan tekstin itsenäiseksi teokseksi, joka nauttii tekijänoikeussuojaa.

Vastauksessa todetaan, että kantelijan oikaisuvaatimus ei ole johtanut toimenpiteisiin. Richt myöntää, että kantelija esitellään virheellisesti laitosta johtavana professorina, mutta tällä ei ole kokonaisuuden kannalta oleellista merkitystä. Kiistan toisen osapuolen urasta plagiointiepäilyn esittämisen jälkeen ei Richtin mielestä anneta väärää tietoa.

Richt kiistää, että A-studiolla olisi vahingoittamistarkoitus kantelijaan nähden. Hänen mielestään ohjelman sävy on kyselevä ja keskusteleva eikä se julista lopullisia johtopäätöksiä. Ohjelman tiedot on hankittu useista lähteistä, ja toimitus on pyrkinyt tarkistamaan ne huolellisesti. Kantelija on Richtin mukaan pyrkinyt aktiivisesti ohjaamaan toimitusta ennen ohjelman esittämistä. Päätösvalta on kuitenkin pidettävä toimituksella.

Ratkaisu

Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille (JO 2). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

A-studion insertissä kerrotaan, että tieteilijöillä on paljon kokemuksia ideavarkauksista ja tieteellisistä anastuksista. Ohjelma esittelee tutkijan, joka kokee joutuneensa luvattoman lainaamisen kohteeksi.

Insertin mukaan tutkijan esittämä plagiointiepäily on todettu perättömäksi sekä Joensuun yliopistossa että tieteellis-eettisten periaatteiden toteutumista valvovassa neuvottelukunnassa. Kantelijan mukaan mitään ohjeistusta ei ole rikottu myöskään tekijänoikeudellisessa mielessä, koska plagiointiepäilyn kohteena oleva dokumentti ei ole teos. Tekijänoikeusneuvosto on kuitenkin ottanut asian käsittelyyn ja todennut suositusluonteisessa lausunnossaan, ettei lainaaminen dokumentista toiseen ole tapahtunut tekijänoikeuslain mukaisesti. Lausunto on sittemmin poistettu Tekijänoikeusneuvoston nettisivuilta, mutta ohjelma tekemisen aikaan toimittajalla on ollut perusteltu syy uskoa arvovaltaisen tahon mielipiteeseen.

Ohjelmassa tuodaan kärjistetysti esiin tutkijan voimakas kokemus epäoikeudenmukaisesta kohtelusta. A-tuubi-nettisivustolla julkaistu materiaali vahvistaa tätä vaikutelmaa. Sivustolla esitetään kuitenkin Tekijänoikeusneuvoston arvioitaviksi toimitettuja eli asiayhteyteen liittyviä dokumentteja.

Kantelija joutuu epäilyttävään valoon, vaikka hän ja häntä tukeva vararehtori saavatkin kertoa näkemyksiään. Ohjelma kuitenkin antaa julkisuutta kiistan molemmille osapuolille sekä kertoo tosiasiat kiistan käsittelystä ja asiantuntijaorganisaatioiden päätöksistä. Toimitus voi itse valita näkökulmansa ja haastateltavansa, eikä Julkisen sanan neuvoston tulkinnan mukaan ole uskottavaa, että toimitus olisi luovuttanut ohjelman sisältöön liittyvän päätösvallan kantelijan vastapuolelle. Tällaista päätösvaltaa ei ollut syytä antaa myöskään kantelijalle, joka pyrki osaltaan vaikuttamaan insertin valmisteluun.

Ohjelman virheellinen väittämä kantelijan asemasta laitoksen esimiehenä on omiaan antamaan liioitellun kuvan tämän auktoriteetista. Tämä tieto olisi pitänyt korjata. Kantelija on lähettänyt toimitukselle oikaisupyynnön, joka sisältää useita kohtia ja vaaditaan julkaistavaksi sellaisenaan. Toimituksella ei ole velvollisuutta suostua tällaiseen ehtoon.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio / TV1 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.