3950/SL+4/08

Vapauttava

Tietotoimisto täydensi ja myöhemmin oikaisi väitöstutkimuksesta tehtyä uutista. Lehdet ja tv-kanava eivät julkaisseet oikaisua. Neuvoston mielestä uutinen ei sisältänyt olennaisia virheitä, jotka olisivat vaatineet korjausta.

Kantelu 25.6.2008

Kantelija on Imetyksen tuki ry, jonka mukaan STT sekoittaa termejä ja aikamääriä väitöskirjauutisissaan. Tämän seurauksena imetysmyönteinen tutkimus kääntyy imetyskielteiseksi. STT:n 7.4.2008 julkaisemassa ensimmäisessä uutisessa todetaan, että pitkä imetys tai yli puoli vuotta kestävä rintaruokinta saattaa jopa lisätä allergiariskiä. STT:n täsmennyksessä korostetaan, että kysymys on nimenomaisesti yli puoli vuotta kestävästä täysimetyksestä.

Kantelija kirjoittaa, että molemmat tulkinnat ovat virheellisiä, koska tutkimuksen perusteella lisääntynyt allergiariski voidaan yhdistää vain yli yhdeksän kuukautta jatkuneeseen täysimetykseen. Kantelija korostaa, että väitöstutkimuksessa itse asiassa vahvistetaan viranomaisen suositusta, joka ohjaa kuuden kuukauden täysimetykseen allergioilta suojautumiseksi.

Väittelijä oli alkuperäisen uutisen täsmentämisen jälkeen yhteydessä STT:hen, minkä jälkeen tietotoimisto julkaisi 7.4.2008 päivättyihin imetysuutisiin kohdistuvan oikaisun. Kantelijan mielestä oikaisun julkaisemisella STT myönsi tehneensä olennaisen virheen. Näin myös alkuperäisen uutisen julkaisseiden tiedotusvälineiden olisi pitänyt toimittaa oikaisu omille palstoilleen.

Etelä-Suomen Sanomien vastaus 20.8., Ilta-Sanomien vastaus 2.9., Keskipohjanmaan vastaus 26.8., Pohjalaisen vastaus 20.8., Savon Sanomien vastaus 25.8., Nelosen vastaus 5.9.2008

Vastaajat esittävät erilaisia perusteluita sille, miksi oikaisua ei julkaistu. Ilta-Sanomat katsoo, että uutisen sisällölle löytyy tukea myös muista tutkimuksista ja uutiselle löytyy riittävästi tieteellisiä perusteluita. Savon Sanomat on hankkinut myös lastentautien ylilääkärin asiantuntijalausunnon, jonka mukaan kantelun kohteena oleva uutinen on tehty oikein. Sekä Ilta-Sanomat että Savon Sanomat korostavat, ettei STT:n lähettämä oikaisu todista alkuperäisessä jutussa olleen oleellista virhettä.

Pohjalainen on poistanut uutisen omilta sivuiltaan eikä katso olevansa vastuussa, jos siitä on jäänyt muistijälki muille palvelimille. Keskipohjanmaa kertoo poistaneensa virheellisen uutisen verkosta heti, kun oikaisu tuli toimituksen tietoon.

Nelonen poisti virheellisen uutisen ja julkaisi oikaisun verkossa heti kantelun saatuaan. Kanava vetoaa siihen, ettei kantelija ole ollut siihen yhteydessä ja pyytänyt korjausta. Etelä-Suomen Sanomat totea, että jos oikaisuvaatimus olisi tullut toimituksen tietoon, virhe olisi korjattu välittömästi.

Ratkaisu

Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20).

Etelä-Suomen Sanomien, Ilta-Sanomien, Keskipohjanmaan, Pohjalaisen, Savon Sanomien ja Nelosen verkkosivuilla julkaistussa STT:n uutisessa kerrotaan, ettei pitkä imetys väitöstutkimuksen mukaan suojaa allergioilta. Myöhemmin STT täsmensi, että yli puoli vuotta jatkuva täysimetys saattaa jopa lisätä allergiariskiä. Täsmennys hämärtää väitöstutkimuksen johtopäätöstä entisestään. STT päätyi toimittamaan julkisuuteen oikaisun, joka kohdistuu sekä ensimmäiseen uutisen että sen täsmennykseen.

Määritelmää ”pitkä imetys” käytetään kantelun kohteena olevan uutisen otsikossa. Leipätekstissä termejä käytetään vaihdellen: ”Yli puoli vuotta kestävä rintaruokinta ei suojaa lasta allergioilta.”, ”…täysimetys saattaa jopa lisätä allergiariskiä.” Väitöskirjan tekijä toteaa uutisen haastattelussa, että ”allergian kannalta kolmesta neljään kuukautta riittää” ja edelleen, ”kuudella kuukaudella on ihan varmasti rintaruokinnan suojateho jo saavutettu”.

Suurelle yleisölle tarkoitetuilta tiedotusvälineiltä ei voi vaatia tieteellisten julkaisujen tarkkuutta. On ymmärrettävää, ettei esimerkiksi väitöstutkimuksia siteerata sanatarkasti vaan niiden johtopäätöksiä tiivistetään. Uutisessa kerrotaan, että viranomaiset suosittelevat kuusi kuukautta jatkuvaa täysimetystä. Haastateltava antaa tukea tälle suositukselle, mutta sanoo lyhyemmänkin ajan riittävän. Lisäksi leipätekstin lopussa todetaan täsmällisesti väitöstutkimusta siteeraten, että ”yli yhdeksän kuukautta pelkän rintaruokinnan varassa olleilla lapsilla oli myöhemmin muita enemmän allergioita”.

Jos tiedotusväline julkaisee verkkosivuillaan artikkelin, joka sisältää olennaisen virheen, virhe on korjattava. Pelkkä artikkelin poistaminen ei ole virheen korjaus. Kantelun kohteena olevassa uutisessa on epätarkkuuksia, mutta väitöskirjan tekijän keskeinen sanoma tulee riittävästi esille. Neuvoston tulkinnan mukaan uutinen ei sisällä olennaista virhettä. Tutkija itse ei ole kannellut neuvostolle väitöskirjansa uutisoinnista.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Etelä-Suomen Sanomat, Ilta-Sanomat, Keskipohjanmaa,
Pohjalainen, Savon Sanomat ja Nelonen eivät ole rikkoneet hyvää journalistista tapaa.