3943/MTV/08

Langettava

Tv-kanavan uutisraportissa käsiteltiin vaalirahoituksen taustoja. Uutisessa mainittiin virheellisesti, että kantelija oli tuomittu törkeästä petoksesta. Virheellinen tieto poistettiin seuraavassa lähetyksessä, mutta sitä ei voi pitää virheen korjaamisena.

Kantelu 19.6.2008

MTV3:n seitsemän uutisissa väitettiin, että kantelija on saanut tuomion törkeästä petoksesta. Uutinen on virheellinen, koska hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen. Uutisissa kerrottiin myös, että kantelija on saanut tuomion yhdeksästä petoksesta. Uutinen on virheellinen ja siitä saa käsityksen, että on kyse yhdeksästä eri tuomiosta. Kyse on yhdestä tuomiosta, jossa oli yhdeksän asianomistajaa. Asiat olisi ollut helppo tarkistaa. Kantelija soitti itse toimittajalle seitsemän uutisten jälkeen. Väärä tieto poistettiin kymmenen uutisista.

Uutisilla on tarkoituksellisesti saatettu kantelija erittäin kielteiseen ja paheksuttavaan valoon, ja liitetty hänet vaalirahoituksen antamiseen, vaikka hän ei ole ollut osallisena siihen. Kantelijan tuomiot eivät liity mitenkään vaalirahoitukseen, ja hän on tuomionsa kärsinyt. Julkaistujen tietojen tarkoitus onkin kantelijan työnantajan vahingoittaminen.

Kantelijan ihmisarvoa on haluttu uutisoinnilla loukata esittämällä hänen kuvansa ja rikostuomiota koskevia tietoja hyvinkin pitkän ajan kuluttua tuomion antamisesta ilman, että uutisoinnissa olisi kyse itse rikoksesta tai sen uutisarvosta tai sisällöstä. Yksinomainen tarkoitus on ollut tekoon sinänsä liittymätön paheksunta sekä arvion esittäminen hänestä ihmisenä ja henkilönä liitettynä vaalirahoitukseen, jonka kanssa hänellä ei ole tekemistä.

MTV3:n vastaus 18.8.2008

Päätoimittaja Merja Ylä-Anttila vastaa, että, vaalirahoitus oli keväällä 2008 suomalaisen mediakeskustelun keskeisin aihe. Suurten puolueiden rahanjakajan, Kehittyvien maakuntien Suomi ry:n (KMS), taustat selvisivät ensimmäistä kertaa suurelle yleisölle. Yksi merkittävistä rahoittajista oli Nova-konserni, joka oli enemmän kuin KMS:n rahoittaja. Novan toimitusjohtaja listasi KMS:n vaalitukirahojen saajat. Novan käyttämä asianajaja toimi KMS:n puheenjohtajana. Novalle julkaisuja tehneiden yritysten omistaja kuului KMS:n hallitukseen. Nova ja KMS kietoutuivat toisiinsa, jolloin Novaan liittyvien asioiden uutisarvo ja yhteiskunnallinen merkitys olivat poikkeuksellisen korkealla.

MTV3 uutisoi Nova-konsernin vitkastelleen verojen maksamisessa. Uutisissa kerrottiin myös useiden Nova-konsernin johtajien joutuneen aiemmissa liiketoimissaan vaikeuksiin verottajan tai poliisin kanssa. Nykyisistä Nova-johtajista neljä oli menneisyydessään tuomittu raskaista talousrikoksista.

Seitsemän Uutisissa kerrottiin kantelijan saaneen hovioikeuden tuomion yhdeksästä petoksesta ja yhdestä törkeästä petoksesta. Todellisuudessa Auranen oli tuomittu hovioikeudessa vain yhdeksästä petoksesta. Törkeästä petoksesta saatu hovioikeuden tuomio oli virheellinen tieto. Virhe korjattiin viipymättä sekä televisio- että verkkouutisiin Aurasen otettua yhteyttä toimitukseen. Kymmenen Uutisissa epätarkkuutta ei enää ollut. Virhettä ei voi pitää kokonaisuuden kannalta olennaisena, sillä yksi kumottu tuomio ei muuttanut perusasiaa – kantelijan talousrikostaustaa.

Kantelijan mielestä myös uutinen yhdeksästä petoksesta on virheellinen, ja uutistoimituksen olisi pitänyt kertoa tarkemmin siitä, että nämä yhdeksän petosta käsiteltiin yhdessä oikeusjutussa. Toimitus pitää julkaistua muotoilua “sai tuomion yhdeksästä petoksesta” oikeana ja täsmällisenä. Kantelijan saaman tuomion kansilehdellä lukee kirjaimellisesti “yhdeksän petosta”. Lisäksi sanamuoto “sai tuomion” on yksikössä ja viittaa yhteen oikeusjuttuun.

On inhimillisesti ymmärrettävää, että kantelija olisi halunnut salata talousrikostuomionsa. Uutiset kuitenkin julkaistiin tiedon yleisen merkityksen takia. Tieto Nova-konsernin neljän johtajan rikostaustasta oli erittäin merkittävä arvioitaessa Nova-konsernin luotettavuutta yhteiskunnallisena toimijana.

Nova on maan merkittävin kiinteistökonsultointiyhtiö, joka operoi julkisen sektorin kuten kymmenien kuntien kanssa. Sen johtajien yksityisyydensuoja ei ole samalla tasolla kuin niin sanotuilla tavallisilla kansalaisilla. Kantelijaa voidaan muutenkin pitää julkisuuden henkilönä. Hänellä on oma keskusteluohjelma TV7-televisiokanavalla. Hän on esiintynyt julkisuudessa aktiivisena mielipidevaikuttajana eri järjestöjen, muun muassa Ylivelkaantuneiden vapautusrintaman nimissä.

Kantelijasta ei julkaistu yksityisyydensuojan piiriin kuuluvia henkilökohtaisia tietoja. Nova-johtajien henkilöllisyyden yksilöiminen oli uutisoinnissa välttämätöntä siitä syystä, ettei muita Nova-johtajia olisi sekoitettu asiaan. Uutisista kävi ilmi rikostuomioiden sijoittuminen menneisyyden liiketoimiin. Rikosten ei kantelijan ilmoittamalla tavalla väitetty liittyvän poliittiseen toimintaan.

Ratkaisu

Journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu (JO 1). Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8). Olennainen virhe on viipymättä korjattava (JO 20). Rikoksesta tuomitun nimen, kuvan tai muita tunnistetietoja voi julkaista, ellei se tuomitun asemaan tai tekoon nähden ole selvästi kohtuutonta. Alaikäisen tai syyntakeettomana tuomitun henkilöllisyyden paljastamisessa on oltava erityisen pidättyväinen (JO 31).

MTV3:n uutisissa kerrottiin kansanedustajaehdokkaita rahoittaneen Kehittyvien Maakuntien Suomen taustalla olleen Nova-konsernin veronmaksuongelmista ja konsernin palkkalistoilla olevien johtajien saamista rikostuomioista. Johtajat mainittiin nimeltä. Tieto, jonka mukaan kantelija olisi tuomittu törkeästä petoksesta, oli virheellinen.

Kansanvaltainen yhteiskunta perustuu suurelta osin vaaleihin, joissa äänestäjät valitsevat edustajansa päättäviin elimiin. Kansalaisilla on oikeus saada tietoa ehdokkaiden taustoista, esimerkiksi heidän rahoittajistaan. Julkisen sanan neuvoston mielestä uutisraportti sisältää yhteiskunnallista tietoa, jolla on merkitystä, kun kansalaiset harkitsevat äänestyspäätöksiään.

Julkisen sanan neuvosto korostaa, että jo sovitettujen tuomioiden tuominen julkisuuteen vaatii erityistä harkintaa. Tässä tapauksessa tiedolla oli yhteiskunnallista merkitystä. Nimen kertominen myös esti syyttömien leimaantumisen. Vallankäyttäjänä ja julkisuuden henkilönä kantelijan on kestettävä kielteinenkin julkisuus.

Uutisessa ollut virhe törkeästä petostuomiosta on olennainen. Neuvoston mielestä pelkkää virheellisen tiedon poistamista seuraavassa uutislähetyksessä ei voi pitää virheen korjaamisena.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.