3829/PL/07

Langettava

Mielipidekirjoituksessa arvosteltiin kirkkoherraa paitsi viranhaltijana myös henkilönä erittäin voimakkaasti. Lehti tarjosi hänelle mahdollisuuden samanaikaiseen kuulemiseen, jota kantelija ei halunnut käyttää. Kirkkoherra on seurakuntalaisten vaalilla valitsema johtaja, joten hänen on siedettävä kärkevääkin arvostelua. Lehden julkaisema kirje oli poikkeuksellisen voimakas, eikä sen aiheuttamaa vahinkoa olisi voinut estää edes samanaikaisella kuulemisella.

Kantelu 14.12.2007

Kantelijan mukaan Hirvensalmen Sanomien päätoimittaja varasi hänelle 7.11.2007 mahdollisuuden vastata lehteen tarkoitettuun mielipidekirjoitukseen, mutta hän ei pitänyt sitä kirjoituksen törkeyden vuoksi mahdollisena. Kantelija pyysi toimittajaa jättämään kirjoituksen julkaisematta, mihin tämä ei suostunut sananvapauteen vedoten. Kantelijan mielestä kirjoituksessa on yksin kyse hänen herjaamisestaan.

Kantelijan mukaan päätoimittaja oli 1.11.2007 lähettänyt piispalle kirjeen, jossa hän muun muassa valittaa kirkkoherraa hankalaksi ihmiseksi lehden kannalta. Kantelija epäilee, että piispalle lähetetyllä kirjeellä ja mielipidekirjoituksella on yhteys keskenään hänen vahingokseen.

Hirvensalmen Sanomien vastaus 4.1.2008

Päätoimittaja Arto Ylhävaaran vastauksen mukaan yleisöltä -palstalla julkaistu kirjoitus kertoo kirkkoherra Jukka-Pekka Sepperin toimista virkatehtävissään, joten kyseessä ei voi olla herjaus. Virsiin liittyvästä asiasta on keskusteltu lehdessä lähes vuosi. Lähes vastaava aika on keskusteltu pääasiassa lehden palstojen ulkopuolella kirkkoherran tavasta hoitaa yhteistyökuvioita ja rippikoululeirin jälkeen hänen ja rippikoululaisten välisestä yhteistyöstä.

Päätoimittajan mielestä kirkkoherra on asemassa, jossa on ehdottomasti kestettävä virkatehtävien hoitoon liittyvä julkisuus. Hänen on myös nöyrästi hyväksyttävä näihin kohdistuva kritiikki. Kirkkoherralle tarjottiin mahdollisuus laatia vastine samaan yhteyteen, mutta hän ei käyttänyt oikeuttaan. Ennen kirjoituksen julkaisemista haluttiin myös varmistaa, että kirkkoherran toimista oli jätetty kantelu tuomiokapituliin.

Piispalle jätetyllä kirjeellä ja kantelun kohteena olevalla yleisönosastokirjoituksella on ainoastaan se yhteys, että molempien kohteena on Hirvensalmen kirkkoherra.

Ratkaisu

Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus (JO 12). Jos selvästi tunnistettavissa olevan henkilön tai tahon toiminnasta aiotaan esittää tietoja, jotka asettavat tämän erittäin kielteiseen julkisuuteen, kritiikin kohteelle tulee varata tilaisuus esittää oma näkemyksensä jo samassa yhteydessä (JO 21).

Hirvensalmen Sanomien 15.11.2007 julkaisemassa mielipidekirjoituksessa kirkkoherraa arvosteltiin paitsi viranhaltijana myös henkilönä erittäin voimakkaasti. Lehti tarjosi hänelle mahdollisuuden samanaikaiseen kuulemiseen, jota kantelija ei halunnut käyttää.

Kirkkoherra on seurakuntalaisten vaalilla valitsema johtaja, joten hänen on siedettävä kärkevääkin arvostelua. Hirvensalmen Sanomien julkaisema kirje oli poikkeuksellisen voimakas, eikä sen aiheuttamaa vahinkoa olisi voinut estää edes samanaikaisella kuulemisella.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Hirvensalmen Sanomat on rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa lehdelle huomautuksen.