3615/PL/06

Vapauttava

Lehti kertoi pääkirjoituksessaan metsänhoitoyhdistyksen fuusiopäätösten taustoista ja muistutti vanhoja ja uusia päättäjiä ratkaisujen vastuunkannosta. Viittaus vanhoihin taloudellisiin epäselvyyksiin ja oikeudenkäyntiin ei neuvoston mielestä ollut kohtuutonta kritiikkiä. Vapauttava.

Kuhmolaisen pääkirjoituksessa käsiteltiin metsänhoitoyhdistysten fuusioaikeita. Lehti muistutti vanhoista vahingoista, jotka entisen toiminnanjohtajan rikollinen toiminta oli yhdistykselle aiheuttanut. Samalla lehti vaati yhdistyksen nykyisiä ja aiempia luottamushenkilöitä kantamaan vastuutaan siten, että kuhmolaisten metsäomistajien edut esillä olevassa fuusiohankkeessa otettaisiin huomioon.

Kantelu 22.3.2006

Kuhmolainen kirjoitti pääkirjoituksessaan 24.2.2006 seuraavasti: ”Kävikö niin, että nukahtaneen ja hyväuskoisen hallituksen aikana väärinkäytöksiin syyllistyneen entisen toiminnanjohtajan toiminnan hinta tulee tavalla tai toisella kuhmolaisten metsänomistajajäsenten maksettavaksi?” ja ”Yhdistyksen nykyisten ja aiempien luottamushenkilöiden pitää kantaa heille kuuluva vastuu”. Käräjäoikeuden 20.5.2005 antaman tuomion mukaan hallituksen jäsenet eivät ole laiminlyöneet tehtäviään siten, että siitä olisi seurannut korvausvastuu yhdistykselle.

Kantelijoiden mukaan Kuhmolainen on julkaissut pääkirjoituksessaan vääriä tietoja. Lehti loukkaa kantelijoiden yksityisyyden suojaa. Kuhmo on pieni paikka, jossa kaikki tuntevat toisensa. Vaikka kantelijoita ei ole mainittu nimeltä, heidät on kuitenkin helppo tunnistaa. Lehti antaa ymmärtää, että kantelijat joutuvat vielä jollakin tavalla vastaamaan toimistaan. Kirjoitus on myös syyllistävä, liioitteleva ja loukkaava. Se on aiheuttanut kantelijoille ja heidän läheisilleen tarpeetonta kärsimystä.

Lehti on kantelijoiden mukaan ottanut myös kannan, jonka mukaan käräjäoikeuden antamalla vapauttavalla tuomiolla ei ole merkitystä ja että asian käsittelyä voidaan jatkaa ”ulkoprosessuaalisilla” keinoilla. Kuhmolainen ei pyynnöstä huolimatta ole julkaissut oikaisua.

Kuhmolaisen vastaus 10.5.2006

Päätoimittaja Martti Huuskon mukaan pääkirjoitus liittyy Kuhmon ja Kajaanin metsänhoitoyhdistysten fuusiohankkeeseen, jonka tarve pohjautuu vuosien 1995–99 aikana tapahtuneisiin väärinkäytöksiin ja niistä yhdistykselle aiheutuneisiin merkittäviin kustannuksiin. Vanhan hallituksen ei väitetä syyllistyneen väärinkäytöksiin. Sen voidaan katsoa toimineen hyvässä uskossa ja tietämättömänä toiminnanjohtajan väärinkäytöksistä. Tämä on hyväuskoisuutta ja symbolista nukahtamista.

Luottamushenkilöiden vastuunkanto ei viittaa juridiikkaan, vaan yhdistyksen itsenäisenä säilymiseen ja asian puolesta taistelemiseen. Kyse on henkisestä vastuunkannosta, jotta yhdistys pysyisi itsenäisenä. Pääkirjoituksessaan lehti ottaa näin selvän kannan itsenäisyyden puolesta.

Kantelussa mainittu oikaisupyyntö on käsittämätön. Kantelijoiden asiamiehen lähettämässä kirjeessä nimenomaan todetaan, että ”kiellän teitä vielä julkaisemasta tätä kirjettä tai osaakaan siitä lehdessänne taikka siteeraamasta sitä omissa kirjoituksissanne”.

Ratkaisu

Journalistin on pyrittävä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen (JO 8).

Kuhmolaisen pääkirjoituksessa käsitellään metsänhoitoyhdistysten fuusiohanketta. Lehti ottaa kantaa itsenäisen yhdistyksen puolesta ja fuusiota vastaan. Kantelijat ovat lehden mukaan ”istuneet nukahtaneessa ja hyväuskoisessa hallituksessa”, jonka aikana toiminnanjohtaja syyllistyi taloudellisiin väärinkäytöksiin. Lisäksi lehti vaatii nykyisiä ja aiempia luottamushenkilöitä kantamaan heille kuuluvan vastuun.

Metsänhoitoyhdistyksen fuusiosuunnitelma on Kuhmon kaltaisella paikkakunnalla merkittävä hanke, johon lehti määrittelee kantansa nimenomaan pääkirjoituksessa. Fuusion taustoista ja tehtävien ratkaisujen vastuusta muistuttaminen on pääkirjoituksessa luontevaa, vaikka vanhat asiat olisi käsitelty jo oikeudessakin. Julkisen sanan neuvosto painottaa, että paikallisesti merkittävän ja julkisoikeudellista valtaa käyttävän yhdistyksen hallinnossa toimivien on kestettävä myös julkista kritiikkiä.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Kuhmolainen ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.