3391/YLE/04

Vapauttava

YLE Radio 1 käsitteli lähetyksessään naispappeusasiaa ja tapausta, jossa erästä piispaa oli pyydetty jättäytymään pois ehtoolliselta. Ohjelmassa haastateltavat pohtivat menettelyn eettisyyttä. Ohjelmassa ei ennakoitu syyllisyyttä tai tuomiokapitulin ratkaisua Journalistin ohjeiden vastaisella tavalla. Vapauttava.

YLE Radio 1 käsitteli 25.8.2004 Ykkösaamulähetyksessä naispappeusasiaa. Ohjelman juonnossa viitattiin tapaukseen, jossa erästä piispaa oli pyydetty jättäytymään pois ehtoolliselta seurakunnan tilaisuudessa. Seurakunta mainittiin ohjelmassa nimeltä.Keskustelun aluksi juontaja kysyi haastateltavilta kannanottoa juonnossa mainittuun ehtoollisasiaan. Toinen haastateltava arvioi, että ehtoollisen kieltäminen saattaa olla virkavirhe. Myöhemmin hän totesi, että kyseinen seurakunta toimii kirkon sisällä mutta ei noudata kirkon sääntöjä. Ohjelman lopussa juontaja kertoi, että seurakunnan asia on tuomiokapitulin tutkittavana ja että päätökset sieltä tulevat aikanaan.KANTELUKantelijan mukaan ohjelmassa otettiin kantaa asioihin ja henkilöihin pelkästään yhdeltä puolelta. Haastateltavat edustivat vain yhtä kantaa. Näin asiasta syntyi yksipuolinen kuva. Lisäksi ohjelmassa toimittiin käytännössä tuomioistuimena. Kantelija toteaa, että journalismi, jossa kuullaan vain yhtä kantaa, luo ajan kuluessa yksipuolisia ja vihamielisiä asenteita syvästi teologisessa kysymyksessä. YLEISRADION VASTAUSYLE Radion uutis- ja ajankohtaisohjelmien ohjelmajohtaja Kari Mänty kertoo vastauksessaan, että asian käsittely sai alkunsa piispan kirjoituksesta Kotimaa-lehdessä. Yleisradio käsitteli piispan pohdiskeluja ensin uutisraportissa ja Päivän peilissä.Asiaan palattiin kantelun kohteena olevassa Ykkösaamulähetyksessä. Ohjelmantekijät halusivat selvittää kuulijoille, mitä Raamatussa sanotaan naispappeudesta ja miten Raamatun eri lauseita tulkitaan. Ohjelmaan kutsuttiin haastateltaviksi kaksi yleistä arvostusta nauttivaa asiantuntijaa, tutkija sekä Kirkko- ja Kaupunki –lehden päätoimittaja. Ohjelmajohtajan mukaan haastateltavat kykenivät kiihkottomasti erittelemään kysymystä, johon erilaisista lähtökohdista voi löytää erilaisen vastauksen.Haastattelun kuluessa pohdittiin myös sitä, mitä vaihtoehtoja kyseiseen seurakuntaan kuuluvilla ihmisillä on jatkaa toimintaansa. Ohjelmassa ei ryhdytty tuomariksi vaan kerrottiin erilaisista mahdollisuuksista ja selvitettiin, miten kirkon sisällä toimivat herätysliikkeet ylipäätään toimivat. RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 27. kohdan mukaan syyllisyyteen ei pidä ottaa ennalta kantaa eikä ennakoida tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaisuja.Neuvosto toteaa, että ohjelmassa käsitellyn aiheen kaltaisissa asioissa kokonaisuus muodostuu jatkumosta, ei yhdestä ohjelmasta. Hyvä journalistinen tapa ei edellytä, että kaikkien osapuolien kanta tuotaisiin esille jokaisessa asiaa koskevassa jutussa. Ohjelmassa oli kyse ajankohtaisia teemoja taustoittavasta ohjelmasta, jossa haastateltavat arvioivat tapahtunutta ja naispappeuskysymystä yleensä. Neuvoston mielestä ohjelmasta ilmeni selvästi, että esitetyissä arvioissa oli kyse haastateltavien mielipiteistä, joihin heillä oli oikeus. Neuvoston näkemyksen mukaan ohjelmassa ei arvioitu syyllisyyskysymyksiä sinänsä, vaan pohdittiin seurakunnan työntekijän menettelyn eettisyyttä. Ohjelmassa ei ennakoitu syyllisyyttä tai tuomiokapitulin ratkaisua Journalistin ohjeiden vastaisella tavalla.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.