3387/YLE/04

Vapauttava

Yleisradio kertoi päivän aikana useissa eri uutislähetyksissä, että Yleisradion ja kantelijan välinen kiista tekijänoikeusmaksuista oli viety oikeuteen. Selostuksesta ilmeni, että Yleisradio oli kiistan toinen osapuoli. Kantelijan toimitukselle antamien vastausten olennainen asiasisältö tuli esille pääuutislähetyksessä. Vapauttava.

Yleisradio kertoi 11.5.2004 useissa eri uutislähetyksissä, että Yleisradion ja musiikin tuottajien välinen kiista tekijänoikeusmaksuista on viety oikeuteen. Lähetyksissä kerrottiin, että Yle vaatii kuuden miljoonan euron Gramex-maksuihinsa 30 – 40 prosentin alennusta. Uutisien mukaan nykyiset taksat on määritelty siten, että Ylen kolmella valtakunnallisella kanavalla olisi kullakin viisi miljoonaa kuulijaa.Pääuutislähetyksessä kello 20.30 esitettiin Gramexin kommentti asiaan. Sen mukaan Yleisradion käsitys laskentatavasta on väärä ja vaatimus epärealistinen. Lisäksi kerrottiin, että korvausmaksuja on vuosien saatossa laskettu tuntuvasti.KANTELUKantelijan mukaan Yleisradion toimittaja oli ollut asiasta Gramexiin yhteydessä uutisointia edeltäneellä viikolla ja pyytänyt siltä kommenttia kanteeseen. Tuolloin kantelijalla ei ollut vielä tietoa kanteesta. Se pyysi Yleisradiota lykkäämään uutisointia.Uutisointipäivänä toimittaja ilmoitti, että nyt uutinen tehdään. Toimittaja ja kantelija sopivat, että kantelija antaa vastauksensa kirjallisesti. Kantelija ei ollut edelleenkään nähnyt kannekirjelmää. Kantelijan mukaan Yleisradio aikataulutti uutisoinnin siten, että kantelija ei voinut ottaa kanteeseen kantaa. Lisäksi Yleisradio oli kantelijan mielestä poistanut kantelijan vastauksesta olennaisen asiasisällön. Kantelija huomauttaa, että yksikään toinen valtamedia ei ollut pitänyt asiaa uutisoinnin arvoisena. Yleisradio nosti sen valtakunnalliseksi pääuutiseksi. Kantelija katsoo, että Yleisradio oli omaa oikeudenkäyntiään edistääkseen käyttänyt omaa välinettään selvästi Journalistin ohjeiden vastaisesti. Kantelijan mielestä Yleisradio on menettelyllään olennaisella tavalla loukannut velvollisuutta totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. YLEISRADION VASTAUSYLE24:n ohjelmajohtaja Ari Järvinen toteaa, että Yleisradion maksujen taso on merkityksellinen sekä saajille että maksajille. Ohjelmajohtajan mukaan maksuista on kiistely pitkään ja oikeusprosessia on ennakoitu julkisestikin muun muassa Helsingin Sanomissa jo pari kuukautta ennen kantelun kohteena olevaa uutista. Ohjelmajohtaja toteaa, että Tv-uutiset ei halunnut kantelijalta juridista kommenttia haastekirjelmään vaan kommenttia pyydettiin itse kiista-asiaan. Se kerrottiin näkyvästi lopullisessa uutisessa. Ohjelmajohtajan mukaan kanteluun sisältyvä kuvaus tapahtumien kulusta ja asian käsittelystä Tv-uutisissa sekä sen motiiveista on pääosin harhaanjohtava ja väärä. Gramexin johtajalla ja apulaisjohtajalla oli tieto Yleisradion kannasta asiaan. Haastekirjelmän kantelija olisi voinut halutessaan noutaa ao. kirjaamosta, jos se piti sitä tärkeänä. Ohjelmajohtaja toteaa, että Yleisradion ja YLE:n tv-uutisten välinen suhde on hyvin sekä yleisön että oikeuslaitoksen tiedossa. Siksi ohjelmajohtaja ei hyväksy kantelijan näkemystä vaikuttamispyrkimyksestä oikeuslaitokseen tai suureen yleisöön ns. omassa asiassa.RATKAISUJournalistin ohjeiden 1. kohdan mukaan tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään muodossa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Ohjeiden 4. kohdan mukaan journalisti ei saa käyttää omaa tai välineensä asemaa väärin. Ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Neuvosto toteaa, että yksi joukkotiedotuksen keskeisistä tehtävistä on todenmukaisen ja yleiseltä kannalta merkityksellisen tiedon välittäminen. Tiedonvälityksen riippumattomuuteen kuuluu, että tiedotusväline päättää itse, mikä on uutinen ja milloin se julkaistaan. Nyt puheena oleva kantelu koskee Yleisradion menettelyä sellaisen asian uutisoinnissa, jossa se on itse osapuolena. Se kertoi uutislähetyksissään vieneensä kiistan tekijänoikeusmaksuista oikeuteen. Neuvosto toteaa, että Yleisradio julkisti asian silloin, kun se oli uutinen. Asialla oli yleistä merkitystä. Selostuksesta ilmeni, että Yleisradio oli kiistan toinen osapuoli. Kanteluasiakirjoista ilmenee puolestaan se, että Yleisradio oli ollut asiasta kantelijaan yhteydessä jo hyvissä ajoin ennen uutisointia.Uutisointipäivänä toimitukselle antamassaan kirjallisessa vastauksessa kantelija oli ilmoittanut, että se pitää Yleisradion vaatimusta korvausten leikkaamisesta kohtuuttomana. Lisäksi kantelija oli kertonut, että ”tariffi on aina perustunut useisiin tekijöihin ja Ylellä on ollut useita kanavia vaikka kuinka kauan”. Neuvoston mielestä kantelijan vastausten olennainen asiasisältö tuli esille uutislähetyksessä.Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.