3367/AL/04

Vapauttava

Mediuutiset kertoi sairaalan ylilääkärin valintamenettelystä. Uutisen mukaan virkaan valittu kantelija oli kutsuttu myös yliopistovirkaan. Kantelu kohdistui uutisen johtopäätökseen kantelijan tieteellisistä ansioista. Uutisen kiistanalaisessa lauseessa ei ollut oikaisua vaatinutta virhettä. Vapauttava.

Mediuutiset on käsitellyt kahteen otteeseen sairaalan ylilääkärin valintamenettelyä. Ensimmäinen uutinen asiasta julkaistiin vuonna 2003 ja toinen 14.5.2004. Kantelu kohdistuu jälkimmäiseen kirjoitukseen. Sen mukaan sairaalavirkaan valittu oli kutsuttu myös yliopistovirkaan, ”vaikka hänet oli asetettu tieteellisiltä ansioiltaan vasta neljännelle sijalle”. Tämä oli todettu myös vuonna 2003 julkaistussa uutisessa, johon lehti oli julkaissut oikaisun. KANTELUKantelija on virkaan valittu ylilääkäri. Hänen mukaansa häntä ei ole minkään elimen toimesta sijoitettu neljännelle sijalle. Tämän tosiseikan lehti on kantelijan mukaan myöntänyt oikaisussa vuonna 2003. Kantelija otti tänä vuonna uudelleen yhteyttä lehteen jutun 14.5.2004 vuoksi. Kantelun mukaan toimittaja ei ollut suostunut keskustelemaan asiasta eikä päätoimittaja ollut vastannut puhepostiin eikä kirjeeseen. Kantelija toteaa, että sairaalassa, jossa hän työskentelee, on vain yksi lastenneurologian professori. Siksi hänen tunnistamisensa on helppoa, vaikka hänen nimeään ei mainittaisikaan.LEHDEN VASTAUS Mediuutisten vastaavan päätoimittajan Olli-Pekka Tiaisen mukaan uutisessa ei ollut korjausta vaativaa virhettä. Asiaa koskevista dokumenteista käy ilmi, että tieteellisiltä ansioiltaan kantelija oli saanut asiantuntijoilta kokonaisuudessaan heikommat arviot eli oli tullut neljännelle sijalle, kun hakijoita oli ollut neljä. Asiantuntijoiden kanta oli todettu myös oikaisussa vuonna 2003. Sen teksti oli kantelijan itsensä etukäteen hyväksymä. Päätoimittajan mukaan oikaisuun ei olisi ollut tuolloinkaan aihetta, mutta lehti päätyi olemaan kohtelias.Päätoimittaja kertoo kantelijan olleen yhteydessä jutun 14.5.2004 tehneeseen toimittajaan perjantai-iltana. Toimittaja oli pyytänyt kantelijaa palaamaan asiaan maanantaina. Kantelija ei ottanut enää uudelleen yhteyttä. Kantelija oli jättänyt viestin myös päätoimittajan puhelinvastaajaan. Viesti ei sisältänyt soittopyyntöä. Lopulta toimitus arveli kantelijan todenneen, että asiavirhettä ei ollut syntynyt. Päätoimittajan mukaan kantelijan mainitsema kirje ei ole saapunut toimitukseen.RATKAISUJournalistin ohjeiden 8. kohdan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen. Ohjeiden 18. kohdan mukaan virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa. Neuvosto toteaa, että sekä lehti että kantelija ovat kirjelmissään viitanneet lehden vuonna 2003 julkaisemaan oikaisuun. Siinä lehti viittasi asiantuntijalausuntoihin, joista kaksi se on oheistanut vastauksensa liitteeksi. Neuvoston mielestä uutisen 14.5.2004 johtopäätös oli samansisältöinen vuonna 2003 julkaistun oikaisun kanssa. Lehden mukaan kantelija oli hyväksynyt oikaisun tekstin etukäteen. Näin ollen uutisen 14.5.2004 kiistanalaisessa lauseessa ei ollut oikaisua vaatinutta virhettä. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Mediuutiset ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.