3226/MTV/03

Vapauttava

MTV3 esitti Tulosruudussa henkilökuvan Tae Kwon Do –nimisen kamppailulajin suurmestarista. Lajin nimenkäännös ”tapa paljain käsin” oli kantelun mukaan virheellinen. MTV3:n käännösvalinta perustui lajiliiton taustamateriaaliin, ja ohjelmasta ilmeni, että tekijöiden tarkoituksena ei ollut antaa lajista väärää, huonoa tai kyseenalaista kuvaa. Neuvoston mielestä MTV3:lla ei ollut velvollisuutta oikaista käännösvalintaansa. Vapauttava.

MTV3 esitti Tulosruudussa 1.2.2003 henkilökuvan Tae Kwon Do –nimisen kamppailulajin suurmestarista. Ohjelmaosuuden alussa suurmestari kertoi Tae Kwon Do –ideologiastaan. Tämän jälkeen toimittaja valotti lajin historiaa: ”Alun alkaen Tae Kwon Do kehitettiin sotilaiden taistelulajiksi, mistä myös nimenkäännös ’tapa paljain käsin’. Siksi lajin pioneeri ei tänä päivänä täysin jaa nyky Tae Kwon Do:n suuntausta, kun siitä on tullut yhä enenevässä määrin urheilulaji”. Ohjelma jatkui suurmestarin haastattelulla, jossa tämä totesi, että kilpailtaessa lajin henkiset arvot jäävät taka-alalle. Suurmestarin mukaan hänelle itselleen laji on antanut ennen kaikkea itseluottamusta.KANTELUKantelun mukaan väite, että Tae Kwon Do merkitsisi ”tapa paljain käsin”, on virheellinen. Kantelija kertoo nimen tarkoittavan ”käden ja jalan tietä” ja, että lajiin kuuluu ehdoton väkivallattomuuden ihanne. Kantelun mukaan toimittajan ja suurmestarin kertomukset olivat sisällöllisesti voimakkaassa, suorastaan irvokkaassa ristiriidassa, eikä toimittaja viestittänyt olennaista tietoa Tae Kwon Dosta, jota haastateltava omalta osaltaan selitti. MTV3:N VASTAUSMTV Oy:n vastaava päätoimittaja Merja Ylä-Anttila toteaa neuvostolle antamassaan vastauksessa, että lausetta ”Tapa paljain käsin” käytettiin kerrottaessa lyhyesti lajin juurista ja historiasta. Lauseen pohjana oli toimittajan Suomen ITF Tae Kwon Do –liitolta saama taustamateriaali. Siinä lajin todetaan olevan enemmänkin taistelulaji kuin itsepuolustuslaji. Materiaalin mukaan länsimaissa saattaa olla vaikea ymmärtää idän ”tapa paljain käsin – taistelutekniikkaa”. Myös ohjelmassa haastatellun suurmestarin mukaan Tae Kwon Do on alun perin taistelulaji. Jutun koostamisessa toimittaja antoi paljon aikaa ja painoarvoa haastateltavan lausunnoille, joissa korostettiin lajin henkisiä arvoja. Koska kyse oli henkilökuvasta eikä lajiesittelystä, ohjelmassa ei ollut aiheellista puida tarkemmin eri Tae Kwon Do -liittojen painotuksia ja näkemyseroja.RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan journalistin on työssään pyrittävä totuudenmukaiseen, olennaiseen ja monipuoliseen tiedonvälitykseen (JO 8). Virheellinen tieto on viipymättä oikaistava joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa (JO 18). Neuvosto toteaa osapuolten esittäneen Tae Kwon Don oikeasta suomenkielisestä käännöksestä erilaisia selvityksiä ja tulkintoja. Aineistosta ilmenee, että laji liittyy kiinteästi itämaiseen historiaan ja kulttuuriin, joten on luonnollista, että täsmällistä suomenkielistä käännöstä ei ole helposti löydettävissä. Sanatarkka käännös ei myöskään aina välttämättä tuo esiin kuhunkin termiin sisältyvää kulttuurista ja yhteiskunnallista merkitystä. Käännöstermejä valittaessa on siis aina kyse jossain määrin tulkinnasta. MTV3:n käännösvalinta perustui Suomen ITF Tae Kwon Do –liiton taustamateriaaliin. Ohjelmassa annettiin paljon aikaa lajin suurmestarille, joka sai kertoa lajin henkisistä arvoista. Kokonaisuutena arvioiden ohjelmasta ilmeni, että tekijöiden tarkoituksena ei ollut antaa lajista väärää, huonoa tai kyseenalaista kuvaa. Nämä seikat huomioon ottaen MTV3:lla ei ollut neuvoston mielestä velvollisuutta oikaista käännösvalintaansa. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että MTV3 ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.