3225P/JSN/03

Aamulehti ja sen vastaava päätoimittaja ovat tehneet hakemuksen JSN:n 10.10.2001 antaman langettavan päätöksen 3009/AL/01 uudelleen käsittelemiseksi siten, että päätös sekä kumotaan että poistetaan ja asia jätetään käsittelemättä. Neuvosto toteaa mainitun päätöksen nojautuneen osaltaan arvioon, joka ei perustu JSN:n perussopimuksen 3 §:n määrittelemiin ratkaisuperusteisiin ja josta päättäminen ei siten ole kuulunut neuvoston toimivaltaan. Neuvosto on lisäksi vasta tehtyään asiassa päätöksen saanut tietää, että perussopimuksen 10 §:n mukaiset edellytykset asian käsittelylle puuttuivat, koska päätöstä on käytetty syytteen ja korvauskanteen perusteena. Näistä syistä neuvosto, poistaen 10.10.2001 tekemänsä päätöksen kokonaisuudessaan, päätti ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Koska lehden menettelyn arviointi on parhaillaan tuomioistuimen käsiteltävänä, neuvosto keskeytti asian käsittelyn toistaiseksi.

Aamulehti ja sen vastaava päätoimittaja ovat tehneet hakemuksen JSN:n 10.10.2001 antaman langettavan päätöksen 3009/AL/01 kumoamiseksi ja poistamiseksi. Päätös koskee Aamulehdessä 27.1.2001 julkaistua artikkelia pesäpallon sopupelioikeudenkäynnistä. Päätöksessään neuvosto katsoi, että Aamulehden uutisen mukaan tuomioistuimessa todistajana kuultu toimittaja Erkki Valtamäki oli valehdellut oikeudessa, syyllistynyt siis rikolliseen toimintaan. Hakemuksen mukaan kyseessä on rikosoikeudellinen kannanotto, joka menee JSN:n perussopimuksen 3 §:n mukaisten ratkaisuperiaatteiden ulkopuolelle. Hakemuksessa kerrotaan, että toimittaja Erkki Valtamäki on tehnyt 8.1.2002 poliisille tutkinta- ja syyttämispyynnön, jossa vedotaan mainittuun JSN:n langettavaan päätökseen ja erityisesti sen viimeiseen kappaleeseen. Kihlakunnansyyttäjän tehtyä asiassa syyttämättäjättämispäätöksen Valtamäki saattoi asian valtakunnansyyttäjän tutkittavaksi. Apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi syytteet nostettavaksi sillä perusteella, että artikkelin eräät tekstikohdat voidaan ymmärtää siten, että artikkelissa väitetään toimittaja Valtamäen syyllistyneen rikolliseen tai muuhun hyvin halveksittavaan tekoon.Hakemuksen mukaan on selvää, että JSN:n päätöstä on haettu ja käytetty samassa asiassa nostettavaa rikos- ja vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Hakijoiden mielestä asiassa ei ole muuta vaihtoehtoa kuin perussopimuksen 15 §:n mukainen uudelleen käsittely, jossa päätös on sekä kumottava että poistettava ja asia on jätettävä käsittelemättä. RATKAISUJulkisen sanan neuvoston perussopimuksen 3 §:n mukaan neuvosto perustaa ratkaisunsa vapaan harkintansa mukaan Journalistin ohjeisiin ja muihin vakiintuneisiin hyvän journalistisen tavan periaatteisiin. Perussopimuksen 10 §:n mukaan JSN ei käsittele asiaa, jos ilmoituksen tekijä selvästi hakee neuvoston päätöstä samassa asiassa nostettavaa rikos- tai vahingonkorvausoikeudenkäyntiä varten. Neuvosto voi harkintansa mukaan jättää muunkin asian käsiteltäväkseen ottamatta. Jos neuvoston tai puheenjohtajiston päätös perustuu virheelliseen tietoon tai väärinkäsitykseen, neuvosto voi perussopimuksen 15 §:n nojalla omasta aloitteestaan tai asianosaisen pyynnöstä käsitellä asian uudelleen.Neuvosto on ottanut asian 3009/AL/01 käsiteltäväkseen ja antanut siinä päätöksen 10.10.2001. Päätökseen sisältyy myös rikosoikeudelliseksi arvioksi ymmärrettävissä oleva kannanotto, joka ei ole JSN:n ratkaisuperusteiden mukainen. Neuvosto on tehnyt päätöksensä tietämättä, että neuvoston päätöstä tullaan käyttämään samassa asiassa rikosoikeudenkäynnissä nostettavan syytteen ja vahingonkorvausoikeudenkäynnissä esitettävän korvauskanteen perusteena.Päätös nojautuu osaltaan arvioon, joka ei perustu perussopimuksen 3 §:n määrittelemiin ratkaisuperusteisiin ja josta päättäminen ei siten ole kuulunut neuvoston toimivaltaan. Neuvosto on lisäksi vasta tehtyään asiassa päätöksen saanut tietää, että perussopimuksen 10 §:n mukaiset edellytykset asian käsittelylle puuttuivat, koska sen päätöstä on käytetty syytteen ja korvauskanteen perusteena. Näistä syistä neuvosto, poistaen 10.10.2001 tekemänsä päätöksen kokonaisuudessaan, ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Koska lehden menettelyn arviointi on parhaillaan tuomioistuimen käsiteltävänä, neuvosto keskeyttää asian käsittelyn toistaiseksi.