3217A/YLE/03

Vapauttava

Yleisradio julkaisi verkkosivuillaan uutisen, jonka mukaan satamalautakunta oli evännyt tuulivoimayritykseltä luvan tutkia tuulivoimalan sopivuutta Vuosaaren satamaan. Tosiasiassa lautakunta oli vain palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Uutisen epätarkkuuksista huolimatta lautakunnan päätöksen lopputulos tuli selvästi esille tekstistä. Lisäksi Yleisradio korjasi tiedon päivittämällä uutisen muotoon, jossa asia kerrottiin oikein. Vapauttava.

Yleisradio kertoi verkkosivuillaan 6.11.2002 Helsingin satamalautakunnan päätöksestä. Uutisen mukaan satamalautakunta oli evännyt tuulivoimayritykseltä luvan tutkia tuulivoimalan sopivuutta Vuosaaren satamaan ja palauttanut asian valmisteluun. Lautakunnan kerrottiin epäilevän, että tutkimuksia tehnyt yritys on etulyöntiasemassa, jos voimalan paikasta tulee kilpailu. Kirjoitus perustui STT:n välittämään uutiseen.

KANTELU

Kantelun mukaan uutisessa oli kaksi merkittävää virhettä. Lautakunta ei ollut tehnyt luvan annosta päätöstä vaan oli ainoastaan palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Myös uutisissa kerrotut perusteet asian palauttamiselle olivat valheelliset. Lautakunnan hyväksymässä palautusesityksessä ei sanota, että tutkimuksia tehnyt yritys olisi etulyöntiasemassa, jos voimalan paikasta tulee kilpailu. Siinä esitetään, että selvityksen toteutuksen jälkeen hankkeen mahdollisesta toteutuksesta järjestetään tarjouskilpailu. Kantelun mukaan Yleisradio ei pyynnöstä huolimatta oikaissut uutisissa esiintyneitä virheellisiä tietoja.

YLEISRADION VASTAUS

Yleisradion Uudenmaan aluepäällikkö Ari Alm kertoo verkkosivuilla julkaistun uutisen perustuneen STT:n tekemään uutisjuttuun, jota pidettiin todenmukaisena. Yleisradion uutisessa oli mukana esittelijän STT-haastattelussa esittämä arvio palautuspäätöksen yhdestä syystä. Sitä tukee satamalautakunnan pöytäkirjan päätöskohta, jossa velvoitetaan asian uudelleenvalmistelussa lähtemään siitä, että ”mahdollisesta hankkeen toteutuksesta järjestetään tarjouskilpailu”.

Aluepäällikkö Almin mukaan uutisen väitetty virheellisyys oli vähäinen ja sen ytimen kannalta epäolennainen. Uutisen ydin oli, antoiko satamalautakunta hakijalle luvan tuulivoimalaselvityksen tekemiseen. Lupaa ei annettu, koska asia palautettiin uudelleen valmisteluun, ja se tuli myös kantelun kohteena olevan nettiuutisen tekstimuodosta selvästi esille. Kantelijan palautteen jälkeen uutisen sanavalintaa kuitenkin korjattiin, vaikkei siihen sinänsä olisi välttämättä ollut tarvetta.

RATKAISU

Journalistin ohjeiden 10. kohdan mukaan asiatiedot on tarkistettava niin hyvin kuin mahdollista, myös silloin kun ne on jo aiemmin julkistettu. Tiedotusväline kantaa vastuun uutisoinnista silloinkin, kun uutinen on tullut uutistoimistolta. Jos uutisessa on virhe, se on oikaistava viivytyksettä joko oma-aloitteisesti tai asianomaisen sitä vaatiessa (JO 18). Oikaisuvelvollisuutta ei kuitenkaan synny, jos virhe on vähäinen tai itse asiaan nähden epäolennainen. Oikaisun tarvetta ja toteuttamistapaa joudutaankin harkitsemaan aina tapaus kerrallaan. Tarvittavat oikaisut on toteutettava niin, että aiemmasta uutisoinnista mahdollisesti syntyneet väärät käsitykset tulevat korjatuiksi. Lisäksi oikaisusta tulisi käydä ilmi, että aikaisempi tieto oli ollut virheellinen.

Uutisessa väitettiin satamalautakunnan evänneen tuulivoimayritykseltä luvan tutkia tuulivoimalan sopivuutta Vuosaaren satamaan. Tosiasiassa lautakunta ei ollut tehnyt tällaista päätöstä vaan oli palauttanut asian uudelleen valmisteltavaksi. Kantelun mukaan myös uutisissa kerrotut perusteet asian palauttamiselle olivat totuudenvastaiset.

Neuvoston mielestä kantelijan esille nostamissa kohdissa oli kyse epätarkkuuksista, jotka olivat kantelijan kannalta vähäisiä. Lautakunnan päätöksen lopputulos tuli selvästi esille tekstistä, jossa kerrottiin, että asia oli palautettu uudelleen valmisteluun. Lisäksi Yleisradio teki korjauksen nopeasti päivittämällä uutisen muotoon, jossa asia kerrottiin oikein. Siitä ei kuitenkaan ilmennyt, että kantelun kohteena oleva uutinen oli ollut epätarkka. Selvyyden vuoksi myös sen olisi voinut kertoa lukijoille.

Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.