3189/PL/02

Vapauttava

Perniönseudun Lehden julkaisemassa yleisönosastokirjoituksessa kyseenalaistettiin sosiaalihoitajan antama selvitys tavoitettavuudestaan. Kirjoittaja esiintyi omalla nimellään, ja hän toi selvästi esille arvostelunsa perusteet. Lisäksi lehti julkaisi myöhemmin kantelijan esimiehen kirjoituksen, jossa tämä puolusti kantelijaa. Vapauttava.

Perniönseudun Lehden päätoimittaja lähetti 11.9.2002 kantelijalle, terveyskeskuksen sosiaalihoitajalle, sähköpostiviestin, jossa päätoimittaja kertoi erään lukijan arvostelleen sosiaalihoitajaa. Lukijan mukaan sosiaalihoitaja ei ole tavoitettavissa vammaispalvelupäivinä, ja päätoimittaja kysyi, pitääkö tämä paikkansa. Sosiaalihoitaja vastasi päätoimittajalle seuraavan päivänä sähköpostiviestillä, jossa hän selvitti tavoitettavuuttaan. Lehti julkaisi sähköpostiviestin 12.9.2002 yleisönosastokirjoituksena sosiaalihoitajan nimellä varustettuna. Tästä noin kuukauden kuluttua, 10.10.2002, lehti julkaisi yleisönosastollaan mielipiteen, jossa viitattiin sosiaalihoitajan nimissä julkaistuun kirjoitukseen. Mielipidekirjoituksessa kyseenalaistettiin sosiaalihoitajan antama selvitys tavoitettavuudestaan ja todettiin kunnan heikentäneen palveluaan.KANTELUSosiaalihoitaja toteaa, että lehti julkaisi hänen sähköpostitse lähettämänsä vastauksen, vaikka sen julkaisemisesta ei ollut sovittu. Hän kertoo soittaneensa päätoimittajalle ja huomauttaneensa asiasta. Tästä huolimatta lehti julkaisi myöhemmin mielipidekirjoituksen, jossa kyseenalaistettiin hänen antamansa selvitys tavoitettavuudestaan. Sosiaalihoitaja katsoo, että hän ei ole siinä asemassa, että häneen henkilönä voi kohdistaa näin raskauttavaa työtehtävien hoitamiseen liittyvää arvostelua. Lisäksi mielipidekirjoitus sisälsi asiavirheitä. Päätoimittajan tarjoamaa vastinemahdollisuutta sosiaalihoitaja ei halunnut käyttää, koska asiayhteyteen liittyvät seikat olivat sen laatuisia, että hän ei voi niitä julkisesti selvittää. Sosiaalihoitajan kertoman mukaan päätoimittaja on ollut tietoinen mielipidekirjoituksen laatijan intressistä saattaa sosiaalihoitaja epäilyttävään valoon. LEHDEN VASTAUSPerniönseudun lehden päätoimittaja Pekka Poutanen kertoo, että kunnan vammaispalvelujen hoitaminen on keskitetty sosiaalihoitajalle. Vammaispalvelu on näin saanut kantelijan nimen ja hahmon. Päätoimittaja Poutasen mukaan mielipidekirjoituksessa ei arvosteltu sosiaalihoitajan työtehtävien hoitoa vaan viranhaltijan tavoitettavuutta, joka on ongelma koko kuntapuolella. Poutanen toteaa, että sosiaalihoitaja ei käyttänyt hänelle tarjottua vastinemahdollisuutta. Vastineen kirjoitti hänen esimiehensä, ja se julkaistiin 17.10.2002.RATKAISUNeuvosto päätti, että ratkaisussa ei oteta kantaa kantelijan sähköpostiviestin julkaisemiseen, koska kantelukirjelmän mukaan kantelija ”hyväksyi asian”. Näin ollen ratkaisussa on arvioitu vain 10.10.2002 julkaistua mielipidekirjoitusta.Hyvän journalistisen tavan mukaan yleisönosastokirjoituksissa tulee voida arvostella julkisessa tehtävässä olevien henkilöiden toimintaa. Erityisesti silloin, kun esitetään nimettyyn tai tunnistettavissa olevaan henkilöön kohdistuvaa arvostelua tai tyytymättömyyttä, on suositeltavaa, että kirjoittaja esiintyy omalla nimellään ja että kirjoituksessa selvästi tuodaan esille arvostelun perusteet.Mielipidekirjoituksessa, jossa kommentoitiin kantelijan selvitystä tavoitettavuudestaan, kirjoittaja esiintyi omalla nimellään, ja hän toi selvästi esille arvostelunsa perusteet. Kirjoituksen kärki ei kohdistunut kantelijaan vaan kuntaan, jonka palveluiden kirjoittaja katsoi huonontuneen. Lisäksi lehti julkaisi myöhemmin kantelijan esimiehen kirjoituksen, jossa hän puolusti kantelijaa ja kertoi, miten hänet saa parhaiten kiinni. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Perniönseudun Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.