3179/SL/02

Vapauttava

Loimaan Lehden uutinen sosiaalitoimenjohtajan laatimasta selvityksestä oli neuvoston mielestä puolueellinen ja asenteellinen. Lehti kuitenkin julkaisi paitsi sosiaalitoimenjohtajan vastineen myös sosiaalilautakunnan puheenjohtajan kirjoituksen, jossa puheenjohtaja kertoi asian taustan ja puolusti sosiaalitoimenjohtajan menettelyä. Vapauttava.

Loimaan Lehti julkaisi 21.9.2002 uutisen kantelijan, sosiaalitoimenjohtaja Tarja Miikkulaisen laatimasta selvityksestä, jonka hän oli tehnyt virkavapaalla ollessaan. Selvityksessään sosiaalitoimenjohtaja Miikkulainen oli arvioinut sijaisenaan toimineen sosiaalijohtajan tekemää säästökohdelistaa. Jutun mukaan Miikkulainen oli teilannut sosiaalijohtajan aherruksen, kritisoinut sosiaalijohtajan ehdottamia säästökohteita ja kyseenalaistanut kunnan sosiaalisektoria. Miikkulaisen selvitystä luonnehdittiin uutisessa sanoilla ”vuodatus” ja ”varjobudjetti”.KANTELUSosiaalitoimenjohtaja Tarja Miikkulaisen mielestä juttu oli asenteellinen ja totuudenvastainen mm. siksi, että hänet tehtiin siinä yhteistyökyvyttömäksi ja muiden työtä aliarvioivaksi. Lehti julkaisi hänen oikaisuvaatimukseksi nimeämänsä kirjoituksen yleisönosastolla hänen henkilökohtaisena mielipiteenään otsikolla ”Asiapaperi vahingossa lautakunnan käsittelyyn”. Sosiaalitoimenjohtajan mielestä otsikkoa oli muokattu hänen vahingokseen. Myöhemmin julkaistussa yleisönosastokirjoituksessa paheksuttiin uutisessa esitetyn perusteella sosiaalitoimenjohtajan toimintaa ja pidettiin epäuskottavana hänen kirjoituksensa otsikossa esitettyä näkemystä, että selvitys olisi joutunut vahingossa lautakunnan esityslistalle.LEHDEN VASTAUSLoimaan Lehden päätoimittajan Kari Heinon mukaan uutisen väitelauseet perustuivat suoraan sosiaalitoimenjohtajan kirjoittamaan selvitykseen. Jutussa toimittaja oli tehnyt journalistiseen työhön kuuluvia johtopäätöksiä ja yhteenvetoja voidakseen tarjota uutisen lukijoille asiayhteyksissä. Uutinen kirjoitettiin, koska virkavapaalla olevan viranhaltijan puuttuminen viransijaisensa työhön ja suunnitelmiin katsottiin selvästi uutisarvoiseksi materiaaliksi. Sosiaalitoimenjohtajan kuuleminen uutisen teon yhteydessä ei näyttänyt välttämättömältä, koska toimittajalla oli käytettävissään hänen näkemyksensä paperilla. Lehti kuitenkin julkaisi hänen vastineensa, joka lehdessä nimenomaan tulkittiin vastineeksi, eikä materiaaliksi, jonka perusteella olisi pitänyt tehdä oikaisu.RATKAISUHyvän journalistisen tavan mukaan uutisissa ei pidä tehdä varauksettomia johtopäätöksiä yksipuolisen aineiston perusteella. Nyt lehti teki yksinomaan sosiaalitoimenjohtajan selvitykseen perustuen uutisen, jossa se kummasteli sosiaalitoimenjohtajan toimintaa. Hänen menettelyynsä kohdistunut kritiikki oli neuvoston mielestä perusteetonta ja aiheetonta, koska sosiaalitoimenjohtaja oli tehnyt selvityksensä sosiaalilautakunnan puheenjohtajan pyynnöstä. Neuvoston mielestä juttu synnytti sosiaalitoimenjohtajalle vastineoikeuden. Hän lähetti lehdelle oikaisuvaatimukseksi nimeämänsä kirjoituksen, jonka lehti tulkitsi vastineeksi. Lehti julkaisi sen 24.9.2002 laatimallaan otsikolla ”Asiapaperi vahingossa lautakunnan käsittelyyn”. Journalistin ohjeiden 29. kohdan mukaan vastine on julkaistava vastineen laatijan haluamassa muodossa. Vastinetta voidaan kuitenkin stilisoida ja siihen voidaan lisätä otsikko edellyttäen, että sille on kirjoituksessa kate. Neuvoston näkemyksen mukaan lehden laatima otsikko vastasi sosiaalitoimenjohtajan kirjoituksen sisältöä.Neuvosto piti uutista 21.9.2002 puolueellisena ja asenteellisena, jopa vääristelevänä. Sen jälkeen lehti kuitenkin julkaisi paitsi kantelijan vastineen myös sosiaalilautakunnan puheenjohtajan kirjoituksen, jossa hän kertoi asian taustan ja puolusti kantelijan menettelyä asiassa. Näillä perusteilla neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.