3095/PL/02

Vapauttava

Paikallislehti kertoi samassa uutisessa nimeltä mainitun atk-suunnittelijan irtisanoutumisesta ja kunnan atk-määrärahojen ylityksistä. Tästä syntyi mielikuva, että atk-määrärahojen ylitys olisi ollut syynä kantelijan irtisanoutumiseen. Molempien asioiden kertomiselle oli kuitenkin riittävät perusteet, ja lehti julkaisi viivytyksettä kantelijan vastineen. Vapauttava.

KANTELU Loimaan Lehti julkaisi 12.1.2002 uutisen, jossa kerrottiin nimeltä mainitun kantelijan irtisanoutuneen työsuhteestaan erään kunnan palveluksesta. Samassa uutisessa tuotiin esille, että kunnan atk-määrärahojen ylitykset ovat ihmetyttäneet valtuutettuja ja ylityksiä tutkitaan parhaillaan”. Kantelun mukaan uutisessa on tahallisesti ja tarkoitushakuisesti sekoitettu kaksi asiaa. Tosiasiassa määrärahan ylityksillä ja kantelijan irtisanoutumisella ei kantelijan kertoman mukaan ollut mitään tekemistä toistensa kanssa. Hänen mielestään uutisessa ei olisi ylipäätään pitänyt mainita hänen nimeään. Kantelija kertoo pyytäneensä päätoimittajaa korjaamaan virheellisen uutisen, mutta sitä ei ole kuitenkaan tehty. LEHDEN VASTAUSLoimaan Lehden päätoimittaja Kari Heinon mukaan kunnan atk-määrärahojen ylitystä ei uutisessa esitetä missään syy-seuraussuhteessa kantelijan irtisanoutumiseen. Toimittaja oli vain halunnut muistuttaa lukijoita siitä, että kunnan atk-asioita käsitellään edelleen monella taholla ja että aihealue elää moneen suuntaan. Nimi mainittiin, kuten tehdään muissakin rekrytointi- ja erouutisissa. Syystä voidaan päätoimittajan mukaan myös katsoa, että paikallislehden uutishorisontissa miljoonabudjettia käyttävä atk-suunnittelija on varsin merkittävä kunnallinen toimija. Kantelijan laaja vastine julkaistiin lehden yleisönosastossa kolmen päivän kuluttua uutisen ilmestymisestä 15.1.2002.RATKAISULoimaan Lehden uutisessa kerrottiin nimeltä mainitun kantelijan irtisanoutuneen atk-suunnittelijan toimesta. Kyse oli paikkakunnan koko huomioon ottaen merkittävästä kunnallisesta toimijasta, ja tällä perusteella irtisanoutumisesta sai kertoa nimi mainiten. Samassa uutisessa todettiin kunnan atk-määrärahojen ylityksien ihmetyttäneen valtuutettuja. Neuvoston mielestä tästä syntyi mielikuva, että atk-määrärahojen ylitys olisi ollut syynä kantelijan irtisanoutumiseen ja että määrärahojen käyttöön liittyisi epäselvyyksiä. Hyvä journalistinen tapa edellyttää, että voimakkaan arvostelun kohteeksi joutuneen nimetyn henkilön omat näkemykset esitetään mahdollisuuksien mukaan jo samassa yhteydessä. Menetelmällä, jolla kirjoitus on laadittu, ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa velvollisuutta samanaikaiseen kuulemiseen. Esimerkiksi toisiinsa kuulumattomien asioiden yhdistämisen seurauksena sinänsä virheetön uutinen voi olla perusteettomasti sen kohdetta leimaava. Nyt kantelijaan kohdistettu arvostelu ei neuvoston mielestä kuitenkaan ollut niin voimakasta, että häntä olisi pitänyt kuulla samanaikaisesti. Vaikka kirjoitus oli vihjaileva, siinä ei väitetty kantelijan syyllistyneen mihinkään moitittavaan, eikä siinä ollut asiavirheitä. Molempien asioiden kertomiselle oli riittävät perusteet, ja kun lehti vielä viivytyksettä julkaisi kantelijan vastineen, jossa hän sai selvittää syitä irtisanoutumiseensa ja määrärahojen ylityksiin, Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Loimaan Lehti ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.