3054/YLE/01

Vapauttava

KANTELU Yleisradion maakuntaradion uutislähetyksissä luettiin 3.10. 2001 sähke, jossa kerrottiin kantelijan ja hänen vuokranantajansa välisestä kiistasta. Vuokranantajan kerrottiin hakevan kantelijalle häätöä paikkakunnan koululla sijaitsevasta asunnosta siksi, että vuokralainen ei ole suostunut siirtämään koirahäkkiä. Kantelijan mukaan häätöä haetaan sillä perusteella, että hän ja hänen aviopuolisonsa eivät ole suostuneet solmimaan vuokranantajan tarjoamaa uutta vuokrasopimusta. Tämä puolestaan johtuu siitä, että he eivät ole voineet allekirjoittaa vuokrasopimusta, koska sellaista ei ole heille haluttu esittää. Vaikka asia on kiistanalainen, maakuntaradion edustajat eivät edes pyrkineet olemaan yhteydessä kantelijaan tai hänen puolisoonsa kuullakseen heidän kantansa asiaan. Lisäksi riita personoitiin kantelijan mukaan tarpeettomasti yksinomaan häneen, vaikka häädön kohteena on myös hänen puolisonsa. Kantelija katsoo olevansa uutisesta tunnistettavissa, koska hänet yksilöitiin Kuhmoniemen koululla asuvaksi tutkijaksi. Uutisessa kerrotulla asialla ei kantelun mukaan ole minkäänlaista yleistä merkitystä. Kantelija kieltäytyi tarjotusta esiintymismahdollisuudesta seuraavassa uutislähetyksessä, koska ei halunnut aiheuttaa lisäpaineita itselleen fokusoimalla häiriöt omaan persoonaansa. YLEISRADION VASTAUS Maakuntaradion päällikkö Jura Tarvasaho kertoo neuvostolle toimittamassaan vastauksessa entisten koulurakennusten ja niiden käytön olevan väestökatoalueilla yleisen huomion kohteena. Tyhjentyvien koulurakennusten uusi käyttötarkoitus on myös jatkuvan, toisinaan tunnepitoisen ja kärkevänäkin käyvän keskustelun aihe. Uutisessa selostettu erimielisyys oli herättänyt julkista keskustelua paikkakunnalla jo ennen kantelun kohteena olevaa maakuntaradion uutisointia. Siinä puolestaan kerrottiin kiistelyn johtavan oikeuskäsittelyyn. Siinä ei kuitenkaan viitattu vuokralaisen henkilöön eikä siinä otettu kantaa riidan mahdolliseen aiheuttajaan. Siksi uutissähkeen laatija ei katsonut tarpeelliseksi olla yhteydessä puheena olleen koulukiinteistön asukkaisiin. Kantelija ei halunnut käyttää hänelle tuoreeltaan tarjottua oikeutta vastineeseen, vaikka vastineen esittämistavalle ei esitetty mitään ehtoja. Siihen, mikä tieto uutissähkeessä ei pitänyt paikkansa, kantelijalla ei ollut vastausta. RATKAISU Kantelun kohteena olevassa maakuntaradion uutisessa kerrottiin paikkakunnan koululla asuvan kantelijan ja hänen vuokranantajansa välisen kiistan olevan vireillä käräjäoikeudessa. Vaikka kantelijan nimeä ei uutisessa mainittukaan, hän oli neuvoston mielestä uutisesta kuitenkin tunnistettavissa, koska hänet yksilöitiin nimeltä mainitun paikkakunnan koulun vuokralaiseksi. Yksityishenkilön asumista koskeva vuokrasuhde kuuluu henkilön yksityiselämän suojan piiriin, eikä tällaisia vuokrasuhteita koskevia kiistoja pidä julkistaa, ellei niillä ole yleistä merkitystä. Oikeudenkäynneistä kerrottaessa selostusten on puolestaan oltava tarkkoja ja totuudenmukaisia. Yksinomaan toisen osapuolen kannan esiintuominen saattaa merkitä ennenaikaista ja vääräksi osoittautuvaa julkista tuomiota, jonka seuraukset voivat olla vaikeasti korjattavissa. Nyt kyse oli koulurakennuksesta ja sen vuokrausta koskeneesta kiistasta, ja siitä kertominen oli journalistisesti perusteltua ottaen huomioon se yleinen mielenkiinto, mikä koulurakennusten käyttöön varsinkin pienillä paikkakunnilla kohdistuu. Kantelijan kuuleminen ei neuvoston mielestä ollut välttämätöntä, koska toimittaja oli saanut tiedot kiistan perusteista vuokranantajalta, joka oli myös vahvistanut laittaneensa asiassa vireille oikeustoimet. Toimittaja ei itse ottanut lainkaan kantaa kantelijan toimintaan, vaan tyytyi kertomaan puhjenneesta kiistasta lyhyesti ja asiallisesti. Näillä perusteilla Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa.